Dokumenti


Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2021. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2021. godinu sastoji se od:

1. Polugodišnji izvještaj za 2021.godinu – Zaključak Gradskog vijeća

2. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije te posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije (tablica 1. do 11.)

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe te izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

4. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

5. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programaPrve ovogodišnje mjere pomoći gospodarstvu na području Grada Hvara

Gradsko vijeće Grada Hvara na prvom dijelu 54. sjednice održanom danas, 30. ožujka 2021. godine, na prijedlog gradonačelnika Rikarda Novaka izglasalo je prvi ovogodišnji paket mjera za smanjivanje financijskog opterećenja građana i poslovnih subjekata Grada Hvara, s ciljem ublažavanja posljedica pandemije.

Odlukom o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara većina zakupnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara oslobađaju se plaćanja zakupnine od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine.

Odlukom o djelomičnom oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina zakupnici se oslobađaju se plaćanja 100 posto poreza na korištenje javnih površina za prvih šest mjeseci 2021., a istom Odlukom obustavlja se razrez poreza za korištenje javnih površina do 1. rujna 2021. godine.

Odlukom o djelomičnom oslobađanju od plaćanja zakupa javnih površina zakupnici koji temeljem sklopljenog ugovora s Gradom Hvarom koriste javnu površinu za potrebe obavljanja svojih djelatnosti oslobađaju se plaćanja prvog obroka zakupa u iznosu od 100 posto za 2021. ukoliko je plaćanje ugovoreno u dva obroka, a ukoliko je plaćanje ugovoreno jednokratno tada je iznos popusta 50 posto.

Usvojenim odlukama zakupnici gradskih poslovnih prostora i javnih površina u prvih šest mjeseci ove godine bit će oslobođeni svih davanja prema Gradu, a prema razvoju situacije s pandemijom mjere se po potrebi mogu mijenjati i nadopunjavati, u skladu sa zakonom.

Nastavak 54. sjednice bit će održan u utorak, 6. travnja 2021. godine.

Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara

Odluka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina

Odluka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja zakupa javnih površina

Foto: www.koronavirus.hrOdluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu UPU Pais

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja Pais možete preuzeti OVDJE.Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za UPU Sv. Nedjelja

Odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja za naselje Sv. Nedjelja u Gradu Hvaru možete preuzeti OVDJE.Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2020. godinu

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2020. godinu

Referentna stranica

BilješkeOdluke o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2021. namijenjenih udrugama

Na temelju čl. 48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te čl. 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj 3/18 i 10/18), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) gradonačelnik Grada Hvara donio je odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga.

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga u kulturi s područja Grada Hvara

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostale udruge iz područja zdravstvene skrbiGodišnji plan natječaja za udruge za 2021. godinu

Grad Hvar objavljuje Godišnji plan natječaja za udruge za 2021. godinu, koji možete preuzeti OVDJE.Registar ugovora Grada Hvara za 2020. – tabelarni prikaz

Registar ugovora o javnoj nabavi/narudžbenica i okvirnih sporazuma Grada Hvara za 2020. – Tabelarni prikaz možete preuzeti OVDJE.Natječaj Grada Hvara za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2020/2021

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/18, 10/18), članka 7. stavak 1. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 11/10, 5/20, 6/20) i Odluke o raspisivanju natječaja za Stipendiju Grada Hvara, KLASA: 602-04/20-01/02, URBROJ: 2128/01-02-20-02, od 24. rujna 2020. godine, gradonačelnik Grada Hvara raspisuje Najtečaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2020./2021.

Stipendije dodjeljuje Grad Hvar, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima i studentima s područja Grada Hvara koji se školuju izvan mjesta prebivališta.

Za 2020./2021. školsku/akademsku godinu odobravaju se 2 učeničke gimnazijskog smjera, 2 učeničke strukovnog smjera, 1 učenička umjetničkog smjera i 5 studentskih stipendija za stipendiranje učenika i studenata Grada Hvara, od 1. rujna 2020. godine do 30. lipnja 2021. godine.

Sukladno članku 12. Pravilnika gradonačelnik može donijeti Odluku da se jedna stipendija dodijeli kandidatu koji u natječaju nije prikupio dovoljan broj bodova za dodjelu stipendije, a koji ima izuzetno težak socijalni status.

VISINE STIPENDIJA:

-          za učenike srednjih škola koji se školuju izvan Grada Hvara visina stipendije iznosi 800,00 kuna mjesečno,

-          za studente koji se školuju na višim i visokim učilištima visina stipendije iznosi 1.000,00 kuna mjesečno,

-          za učenika ili studenta iz socijalno ugrožene obitelji, prema posebnoj Odluci gradonačelnika, visina stipendije iznosi 1.600,00 kuna mjesečno.

UVJETI  NATJEČAJA:

Pravo sudjelovanja na natječaju za stipendiju imaju učenici i studenti s područja Grada Hvara upisani u srednje škole, viša i visoka učilišta izvan mjesta prebivališta, ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. da su državljani Republike Hrvatske;
 2. da kandidat ima prebivalište na području Grada Hvara najmanje pet godina prije podnošenja prijave;
 3. da su iz obitelji kojoj prihodi po članu ne prelaze 3.500,00 kuna;

4. Za učenike:

-          da su redoviti učenici srednje škole gimnazijskog smjera te da im je ukupan prosjek ocjena za svaki prethodni razred srednje škole, odnosno 7. i 8. razred osnovne škole, najmanje 4,50, odnosno za nastavak stipendije za sljedeću školsku godinu da im je prosjek prethodne školske godine najmanje 4,00.

-          da su redoviti učenici srednje strukovne i/ili umjetničke škole te da im je ukupni prosjek ocjena za svaki prethodni razred srednje škole, odnosno 7. i 8. razred osnovne škole, najmanje 3,00 odnosno za nastavak stipendije za sljedeću školsku godinu da im je prosjek prethodne školske godine najmanje 3,00.

Za studente:

-          da su redoviti studenti prve, druge, treće, četvrte odnosno pete godine studija te da im je ukupan prosjek ocjena za svaku pojedinačno završenu godinu studija najmanje 3,50 odnosno za svaku od četiri godine srednje škole 4,00 za studente koji upisuju prvu godinu fakulteta“.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji već primaju stipendiju po drugoj osnovi, studenti koji traže stipendiju za isti stupanj školovanja koji su prethodno završili ili im je za taj stupanj školovanja već bila odobrena stipendija.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Prijavi za dobivanje stipendije potrebno je priložiti:

 1. zamolbu (obrazac u prilogu na www.hvar.hr);
 2. uvjerenje o prebivalištu učenika/studenta (od Policijske postaje Hvar);
 3. potvrdu škole/fakulteta o redovnom upisu u tekuću godinu školovanja;
 4. učenici: – ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom (na dvije decimale) za svaki prethodni razred srednje škole, odnosno sedmi i osmi razred osnovne škole,
  studenti: – ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom (na dvije decimale) svih položenih ispita za sve završene godine studija, odnosno za sve četiri godine srednje škole ako upisuju prvu godinu fakulteta;
 5. presliku domovnice;
 6. presliku osobnih iskaznica za sve punoljetne članove obitelji;
 7. izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva (obrazac u prilogu na www.hvar.hr);
 8. potvrdu poslodavca o primanjima svih članova obitelji ostvareni po osnovi rada za 2019. godinu (ovjereni IP obrazac);
 9. potvrdu o visini mirovine umirovljenih članova obitelji za 2019. godinu / uvjerenje da nije korisnik mirovine za nezaposlene članove i djecu (sve od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Podružnica Hvar);
 10. potvrdu Porezne uprave o prihodima svih članova obitelji za 2019. godinu;
 11. izjavu učenika/studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju (obrazac u prilogu na www.hvar.hr).

Prijave, s potrebnom dokumentacijom podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar (Natječaj za stipendiranje), u roku od 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči (vižjoli) i na službenim internetskim stranicama Grada Hvara.

Prijave dostavljene izvan roka i s nepotpunom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima Natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana zaključenja Natječaja.

Prigovor na Odluku o dodjeli stipendija dostavlja se Gradskom vijeću Grada Hvara u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti.

Ugovor o stipendiranju sa odabranim kandidatom sklapa se u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prigovora.


Obrasci za preuzimanje:

1. Zamolba za dobivanje stipendije 2020.-2021.

2. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

3. Izjava o neprimanju druge stipendije

 

Foto: gospodarstvo.gov.hrIzjava o digitalnoj pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora Grad Hvar nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Grada Hvara koje se nalazi na adresi https://www.hvar.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.hvar.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

Slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava.

Pojedine poveznice nemaju prikladan opis.

Kontakt obrasci nemaju odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana.

Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nastale su skeniranjem tiskanih dokumenata odnosno dokumenata za objavu na službenim web stranicama kako bi se vidio legitiman potpis i pečat na dokumentu te nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana.

Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku

Grad Hvar radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Nerazmjerno opterećenje

Za sve navedene neusklađenosti Grad Hvar se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. godine Grad Hvar kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Tehnička ograničenja

Tehnička ograničenja trenutne arhitekture sustava onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežnog sjedišta Grada Hvara sa Zakonom o pristupačnosti, što se očituje u otežanom kretanju osoba s invaliditetom mrežnim sjedištem zbog kompleksnosti stranica i podstranica, u ograničenom broju mogućih načina pretraživanja i složenim postupcima pri unosu materijala.

Podizanje razine pristupačnosti

S obzirom da postojeći sustav nije moguće nadograditi u mjeri kojom bi navedeni nedostaci bili ispravljeni Grad Hvar će pristupiti izradi novog mrežnog sjedišta https://www.hvar.hr čim za to budu osigurani neophodni uvjeti, a sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Grada Hvara.

Grad Hvar će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Grad Hvar.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Grada Hvara korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: katija.vucetic@hvar.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom redu Grada Hvara

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom redu Grada Hvara možete preuzeti OVDJE.Izvješće o Savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2020. godinu

Izvješće o Savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2020. godinu s pripadajućim programima možete preuzeti OVDJE.Odluka o rezultatima upisa u Dječji vrtić Vanđela Božitković za pedagošku godinu 2020./2021.

Temeljem članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar i članka 35. stavka I. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te sukladno Odluci o planu upisa u Dječji vrtić „Vanđela Božitković“ za pedagošku godinu 2020./2021., Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“, na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2020. godine, donijelo je Odluku o rezultatima upisa u Dječji vrtić „Vanđela Božitković“ za pedagošku godinu 2020./2021 .

Od 167 podnesenih zahtjeva, upisano je 162 djece koja su udovoljavala uvjetima upisa. Djeca su podijeljena u devet odgojnih skupina. Rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnoj ploči u prostorijama Vrtića.

Odluku o rezultatima upisa možete preuzeti OVDJE.Registar ugovora za 2019. godinu osim ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora za 2019. godinu osim ugovora o javnoj nabavi možete preuzeti OVDJE.Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Grada Hvara za 2019. godinu

1. Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Grada Hvara za 2019. godinu

2. Referentna stranica

3. BilješkeProgram javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Hvara za 2020. godinu

Program javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Hvara za 2020. godinu možete preuzeti OVDJE.Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2020. godinu

Odluku o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2020. godinu možete preuzeti OVDJE.Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na lokaciji tvrđava Fortica možete preuzeti OVDJE.Plana nabave za 2020. godinu

Plan nabave možete preuzeti OVDJE.Godišnji plan natječaja za udruge za 2020. godinu

Grad Hvar objavljuje godišnji plan natječaja za udruge, koji možete preuzeti OVDJE.Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Plana davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Hvara za 2020. godinu

Sukladno članku 1. st. 2 Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), Grad Hvar proveo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Hvara za 2020. godinu.

Izvješće možete preuzeti OVDJE.Izvješće o savjetovanju s javnošću – Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2020. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar je proveo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2020. godinu.

Izvješće možete preuzeti OVDJE.Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Grad Hvar objavljuje Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hvara.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću radi pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke započinje 27. prosinca 2019. godine te završava zaključno s danom  27. siječnja 2020. godine, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi dostavljaju se na adresu elektroničke pošte ita.pavicic@hvar.hr ili ekologija@komunalnohvar.com.

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hvara

Obrazloženje Nacrta prijedloga Odluke

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanjuProračun Grada Hvara za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

1. Proračun Grada Hvara za 2020. godinu

2. Obrazloženje Proračuna za 2020. godinu

3. Plan Proračuna za 2020. godinu

4. Odluka o izvršavanju proračuna za 2020. godinu

5. Program socijalne skrbi za 2020. godinu

6. Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

7. Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu

8. Program financiranja ostalih udruga civilnog društva za 2020. godinu

9. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

10. a) Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

10. b) Prilozi za Program izgradnje za 2020. godine

11. a) Zaključak o prihvaćanju Plana pometanja za 2020. godinu

11. b) Prijedlog Plana pometanja za 2020. godinu

12. Program korištenja sredstava legalizacije za 2020. godinu

13. Zaključak – Program JP za obavljanje aktivnosti HGSS-a za 2020. godinu

14. Odluka o visini turističke pristojbe za brodove za 2020. godinu

15. Odluka o gradnji vodnih građevina odvodnje za 2020. godinuSlužbeni glasnik br. 13/2019

Službeni glasnik možete preuzeti OVDJE.Službeni glasnik br. 12/2019

Službeni glasnik možete preuzeti OVDJE.Službeni glasnik br. 11/19

Službeni glasnik možete preuzeti OVDJE.Obavijest o dodjeli studentskih stipendija 2019./2020.

Na temelju raspisanog Natječaja za stipendiranje učenika i studenata u Školskoj/akademskoj godini 2019./2020., KLASA: 602-04/19-01/01, URBROJ: 2128/01-01/1-19-03, od 25. rujna 2019. godine, oglašenom na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada Hvara, donosi se OBAVIJEST O DODJELI STUDENTSKIH STIPENDIJA.Poziv za uključenje u Program POS Hvar

Pozivaju se građani grada Hvara da se ispunjavanjem ankete uključe u Program društveno poticane stanogradnje.

Sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji ( NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 – Zakon ) uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima, radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja. Popularno zvani program POS prepoznat je u mnogim gradovima i općinama RH. Više informacija o programu POS možete pronaći na stranicama APN-a www.apn.hr.

Poziv na uključenje u Program društveno poticane stanogradnje ( POS ) dostupan je OVDJE.

U cilju prikupljanja podataka o zainteresiranosti građana na području grada Hvara, molimo Vas da ispunite online anketni listić (*.xls ili *.pdf format) kojeg možete preuzeti OVDJE (*.xls) i OVDJE (*.pdf). Također, popunjen listić potrebno je poslati na mail adresu pos@hvar.hr, ili isprintan i popunjen anketni listić dostavite osobno u urede JUO Grada Hvara na adresu Milana Kukurina 2, 21450 Hvar, zaključno s 30.11. 2019. godine.

Rezultati provedene ankete bit će dostavljeni Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama, koja će potom utvrditi opravdanost i količinu izgradnje objekata POS stanova.Obavijest o dodjeli učeničkih stipendija za 2019./2020.

Na temelju raspisanog Natječaja za stipendiranje učenika i studenata u Školskoj/akademskoj godini 2019./2020., KLASA: 602-04/19-01/01, URBROJ: 2128/01-01/l-19-03, od 25. rujna 2019. godine, oglašenom na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada Hvara, donosi se OBAVIJEST O DODJELI UČENIČKIH STIPENDIJA.Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2019. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2019. godinu sastoji se od :

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2019. g. – 1. st.

Opći i posebni dio proračuna (tablice 1. do 11.)

Izvještaj o zaduživanju, korištenju proračunske zalihe i o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programaNatječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.

Sukladno zakonskim propisima, gradonačelnik Grada Hvara raspisuje Natječaj za stipendiranje učenika i  studenata u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.. Stipendije dodjeljuje Grad Hvar, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima i studentima s područja Grada Hvara koji se školuju izvan mjesta prebivališta. Za 2019./2020. školsku/akademsku godinu odobravaju se 2 učeničke i 5 studentskih stipendija u razdoblju od 1. rujna 2019. godine do 30. lipnja 2020. godine. Sukladno članku 12. Pravilnika, gradonačelnik može donijeti Odluku da se jedna Stipendija dodijeli kandidatu koji u natječaju nije prikupio dovoljan broj bodova za dodjelu Stipendije a koji ima izuzetno težak socijalni status.

Visina stipendije za učenike srednjih škola koji se školuju izvan Grada Hvara iznosi 800 kuna mjesečno, a za studente koji se školuju na višim i visokim učilištima 1.000 kuna mjesečno. Za učenika ili studenta iz socijalno ugrožene obitelji, prema posebnoj Odluci gradonačelnika, visina stipendije iznosi 1.600,00 kuna mjesečno.

Prijave, s potrebnom dokumentacijom podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar (Natječaj za stipendiranje), u roku od 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči (vižjoli) i na službenim internetskim stranicama Grada Hvara.

Više o uvjetima natječaja i potrebnoj dokumentaciji na sljedećim linkovima:

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.

Zamolba 2019./2020.

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Izjava o neprimanju druge stipendije

 Odluka o komunalnom redu

Odluka o komunalnom redu_Službeni glasnik 08-17Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2019. – I. izmjene

1. Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

2. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2019. godinu

3. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2019. godinu

4. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2019. godinu

5. Zaključak o prihvaćanju Izmjena Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka i održavanja javne rasvjete za 2019. godinu

6. Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu za Grad Hvar

7. Odluka o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu za Grad Hvar s prilozima

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kapitalnoj pomoći za građenje građevina za javnu odvodnju na području Grada Hvara za 2019. godinu

9. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Hvara za 2019. godinuOdluka o korištenju i visini naknade “info pulta”

Odluka o korištenju i visini naknade “info pulta” te komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja sredstava i prijevoza putnika na području grada Hvara.
Odluku možete vidjeti OVDJEObavijest o biračkim mjestima

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Hvara obavještava sve glasače na području Grada Hvara koji su do sada glasovali na Biračkom mjestu br. 2 – gradska Lođa, da je iz razloga vršenja radova, a za provedbu izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, određeno novo biračko mjesto i to: biračko mjesto br. 2. Hvar, Dječji vrtić “Vanđela Božitković”, Hvar, Ulica Hanibala Lucića 2.

Više o navedenoj izmjeni te o ostalim biračkim mjestima možete naći u OBAVIJESTI O BIRAČKIM MJESTIMA.Tabelarni prikaz ugovora o financiranju udruga za 2019. godinu

Tabelarni prikaz ugovora o financiranju udruga za 2019. godinu možete preuzeti OVDJE.Javni natječaj za davanje u zakup javne površine

Grad Hvar raspisuje ponovni javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javne površine na lokaciji ispred HP-a na Rivi.

Sve potrebne dokumente možete preuzeti na poveznicama.

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina – Obala Riva

Grafički prikaz lokacije – Obala Riva

OBRAZAC ZAHTJEV

OBRAZAC IZJAVAIspravljeni Registar ugovora Grada Hvara za 2018. godinu

Zbog nehotične greške koja se potkrala u prethodno objavljenom Registru ugovora, objavljujemo ispravljeni Registar ugovora Grada Hvara za 2018. godinu osim ugovora o javnoj nabavi koji možete preuzeti OVDJE.Registar ugovora Grada Hvara za 2018. godinu osim ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora Grada Hvara za 2018. godinu možete preuzeti OVDJE.Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Pokonji Dol

Temeljem čl. 6. st. 8. Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnika Splitsko-dalmatinske županije” br. 110/17) Grad Hvar dužan je objaviti Javnu raspravu u svezi Plana korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o. Hvar – predio Pokonji Dol.

Javna rasprava će se održati dana 25. travnja 2019. godine u vremenu od 8 do 12 sati u prostorijama Grada Hvara, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu, na adresi Vicka Butorovića 4.

Javni uvid bit će u prostorijama Grada Hvara, Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo, Ive Miličića 7/I (Dolac), od 15. do 24. travnja 2019. godine, kao i na mrežnim stranicama Grada Hvara.

Svoje primjedbe možete dostaviti zaključno do 25. travnja 2019. godine na adresu elektronske pošte: mirjana.pavicic@hvar.hr ili na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Javnu rasprava o Planu korištenja koncesije na pomorskom dobru – Pokonji Dol

Plan gospodarskog korištenja_Pokonji Dol – Mustačo

Predio Pokonji Dol – grafički prikazJavni natječaj za davanje u zakup javne površine

Grad Hvar raspisuje javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javne površine na lokaciji ispred HP-a na rivi.

Sve potrebne dokumente možete preuzeti na poveznicama.

Javni natječaj za prikupljanje pismenih podnuda za davanje u zakup javnih površina

Grafički prikaz lokacije

OBRAZAC ZAHTJEV

OBRAZAC IZJAVAObavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti – referent komunalni redar

Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, načinu i području testiranja te informacije o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za prijam u službu referent – komunalni redar možete preuzeti OVDJE.Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti – referent komunalni izvidnik

Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, načinu i području testiranja te informacije o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za prijam u službu referent – komunalni izvidnik možete preuzeti OVDJESavjetovanje s javnošću – pristigla primjedba

Sukladno odredbama Savjetovanja s javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hvara, Grad Hvar objavljuje pristiglu primjedbu, koju možete preuzeti OVDJE.Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Majerovica

Grad Hvar objavljuje Javnu raspravu u svezi Plana gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o. Hvar – predio Majerovica.

Javna rasprava bit će održana 19. ožujka 2019. godine u vremenu od 8 do 12 sati u prostorijama Grada Hvara, Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo, na adresi Ive Miličića 7 (Dolac), 1. kat.

Javni uvid bit će u prostorijama Grada Hvara, Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo, na adresi Ive Miličića 7 (Dolac), 1. kat, od 11. ožujka do 18. ožujka 2019. g., kao i na mrežnim stranicama Grada Hvara.

Primjedbe dostaviti zaključno s 18. ožujka 2019. g. na adresu elektronske pošte: mirjana.pavicic@hvar.hr ili na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Majerovica

Plan gospodarskog korištenja na pomorskom dobru – Majerovica

Predio Majerovica_koncesija – grafički prikaz

 Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Amfora i Bonj

Grad Hvar objavljuje Javnu raspravu u svezi Plana gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o.Hvar – predio ispred hotela Amfora i Plana gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o.Hvar – predio kupalište Bonj.

Javna rasprava bit će održana 28. veljače 2019. g. u vremenu od 8 do 12 sati u prostorijama Grada Hvara, Odsjeka za komunalne djelatnosti prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu, na adresi Vicka Butorovića 4.

Javni uvid bit će u prostorijama Grada Hvara, Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo, na adresi Ive Miličića 7 (Dolac), 1. kat, od 21. do 27. veljače 2019. g. kao i na mrežnim stranicama Grada Hvara.

Primjedbe dostaviti zaključno s 28. veljače 2019. g. na adresu elektronske pošte: mirjana.pavicic@hvar.hr ili na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Amfora i Bonj

Plan gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – predio ispred hotela Amfora

AMFORA_KONCESIJA – grafički prikaz

Plan gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – kupalište Bonj

BONJ_KONCESIJA grafički prikaz

 GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

 Izvješće o savjetovanju s javnošću

Izvješće je dostupno za preuzimanje OVDJEGodišnji plan natječaja

Plan možete preuzesti OVDJE

Protected with SiteGuarding.com Antivirus