Dokumenti


Treća izmjena i dopuna plana nabave Grada Hvara.

Objava izmjene i dopune plana nabave 3 / 2017

Tabelarni prikaz Plana nabave za 2017. g . III izmjenaPopis gospodarskih subjekata s kojima Grad Hvar ne može sklapati ugovore o javnoj nabavi

Dokument je dostupan OVDJEREGISTAR SVIH SKLOPLJENIH UGOVORA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU OSIM UGOVORA U REGISTRU JAVNE NABAVE

Registar je dostupan OVDJEOdluka o dodjeli financijskih sredstava – izmjene

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara za 2017. godinu – OVDJE

 

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje projekata udruga u sportu s područja Grada Hvara za 2017. godinu – OVDJE

 Poziv za dostavu ponude elektro materijala i ostalih svari

Poziv je dostupan OVDJEIzbori 2017 – Gradsko Vijeće

Na osnovi članka 53. točke 4. i članka 24. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada HVARA, sastavilo je i objavljuje slijedeće kandidacijske liste za Gradsko vijeće grada Hvara.

Zbirnalista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Hvara

1. Kandidacijska lista grupe birača. Nositelj liste : Drago Carić

2. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ , Nositelj liste: Jurica Miličić

3. Hrvatska seljačka stranka – HSS ,  Hrvatska narodna stranka -Liberalni demokrati- HNS , Nositelj liste: Teo Jeličić

4.Hrvatska stranka umirovljenika – HSU , Nositelj liste: Ivan Visković dipl. oec.

5. Most nezavisnih lista – MOST , Nositeljica liste: Nada Jeličić, prof.

6.  Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP, Nositelj liste: Rino Budrović

7. Kandidacijska lista grupe birača, Nositeljica liste: Katica Vučetić

8. Živi zid, Nositelj liste: Tonči Dujmović

 

 

 Izbori 2017 – Gradonačelnik

Na osnovi članka 53.  točke 4. i članka 25. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada HVARA, sastavilo je i objavljuje listu kandidata pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika grada Hvara.

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA HVARA

1. Kandidat: Rino Budrović , Zamjenica kandidata: Ivana Tudor, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

2. Kandidat: Jurica Miličić, Zamjenica kandidata: Magda Vučetić , HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

3. Kandidat: Rikardo Novak, Zamjenik kandidata: Kuzman Novak, Kandidat grupe birača

4. Kandidat: Ivan Visković, dipl oec, Zamjenik kandidata: Nikša Fle Danijelović, dipl. ing. el. , HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA- HSU 

 Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje projekata udruga u kulturi s područja Grada Hvara za 2017 godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama dostupna je OVDJEOdluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje projekata udruga u sportu s područja Grada Hvara za 2017 godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama_sport dostupna je OVDJEOdluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara za 2017 godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama_dostupna je OVDJEOdluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje projekata udruga osoba s invaliditetom za 2017 godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama dostupna je OVDJEOdluke o dodjeli sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama -_Kultura

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama -_Ostale udruge

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama -_Sport

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama_-  Udruge osoba s invaliditetomObjava izgradnja ceste Rudan Roić 2 faza

Objava je dostupna OVDJEZapisnik 27. sjednice GV-a 03. 03. 2017

Zapisnik je dostupan OVDJEOBAVIJEST o vremenu kandidatima koji su udovoljili propisanim uvjetima natječaja za prijam u službu

Referent za javne površine, spomeničku rentu i druge naknade

Referent za socijalnu skrb školstvo, zdravstvo i sport

Visi stručni suradnik za graditeljstvo, zaš. okoliša i poslove Europske unijeNatječaj za prijam u službu : Referent-komunalni izvidnik

Tekst natječaja je dostupan OVDJEPoziv za dostavu ponude – Postava tankoslojnog asfalta na raznim lokacijama u Gradu Hvaru

Poziv je dostupan OVDJEPoziv za dostavu ponude – Izgradnja javne površne Boćališta na Vrisku 3. faza

Poziv je dostupan OVDJEJAVNA NABAVA – IZMJENE I DOPUNE

Objava izmjene i dopune plana nabave 2 – 2017

Tabelarni prikaz Plana nabave za 2017.g. II izmjenaRješenje o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra za Arheološku zonu grada Hvara

Stručno povjerenstvo pri Ministarstvu kulture za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra, na sjednici održanoj 2. veljače 2017.godine, utvrdilo je da Arheološka zona grada Hvara, ima svojstvo kulturnog dobra.

Rješenje je dostupno OVDJESlužbeni glasnik – br. 09/2016

Glasnik je u PDF formatu za preuzimanje dostupan OVDJE .


 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

GODINA XXIII.  BROJ 9.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn – plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

Hvar, 28. prosinca 2016. godine

                Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6 i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 25. sjednici održanoj 27. prosinca 2016. godine, donosi

 ODLUKU

o imenovanju Odbora za izgradnju sportskog centra u Hvaru

 I.

                Gradsko vijeće imenuje Odbor za izgradnju sportskog centra u Hvaru.

 II.

Za članove odbora imenuju se:

-      Rino Budrović, gradonačelnik

-      Fabijan Vučetić, predsjednik Gradskog vijeća

-      Zoran Sansović, vijećnik

-      Teo Jeličić, vijećnik

-      Frane Žuvela, vijećnik

-      Nada Jeličić, vijećnica

-      Tonči Dujmović, vijećnik

-      Ines Buzolić, predstavnica ŽRK Hvar

-      Panajoti Gilve, predstavnik NK Hvar

-      Miro Barbarić, predstavnik RK Hvar

-      Miko Bibić-Žiže, predstavnik BK Ružmarin

-      predstavnik Vaterpolo kluba Hvar

-      Ivan Zaninović, predstavnik NK Levanda

-      Lovro Tudor – Lorenco, predstavnik Udruge za mali nogomet Hvar

 III.

                 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/16-01/20

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 27. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj: 157/13, 152/14 i 99/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 25. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara

za 2016.godinu

 

Članak 1.

 

U Programu socijalne skrbi Grada Hvara za 2016.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 10/15 i 7/16) u glavi II. OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI, u tablici, mijenjaju se iznosi sredstava u točkama 2.,6. i 7. te sada iznose:

„2. Subvencija stacionara……………………… 5.000,00 kuna,

6. Jednokratna novčana pomoć…………. 283.000,00 kuna,

7. Pomoći za novorođenu djecu …………. 92.000,00 kuna”

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 500-01/15-01/97

URBROJ: 2128/01-02-16-07

Hvar, 27. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 28. stavak 1. alineja 3. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), uz suglasnost MUP-a, Policijske uprave splitsko-dalmatinske, sektor unutarnjih poslova, broj: 511-12-21-10854/2-2016-Z.P.-16-10 od 20. listopada 2016. godine i Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije broj: 73-3/l6-08 od 26. srpnja 2013. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara na 25. sjednici održanoj 27. prosinca 2016. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

i

Plana zaštite od požara Grada Hvara

 

I.

 

Prihvaća se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Grada Hvara izrađen od ZAST d.o.o. za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline iz Splita.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/14-01/08

URBROJ: 2128/01-02-16-12

Hvar, 27. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11, 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 25. sjednici održanoj 27. prosinca 2016. godine, donosi

 

 

 

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar, čiji je prijedlog utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 601-01/16-01/10

URBROJ: 2128/01-02-16-03

Hvar, 27. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na osnovi članka 46. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara donosi

 

ODLUKU

o prenamjeni proračunskih sredstava

 

Prenamjena se vrši u okviru Razdjela:001, Glave:00101 i to:

Iz Programa: 1018 – Promicanje kulture, iz K projekta: Kl 018 06 – Dodatno ulaganje u zgradu Arsenal sa Fontikom,

Sa Podskupine: 451 – Dodatna ulaganja na građ. objektima

 

prenosi se iznos od =130.000,00 kuna

Slovima: (sto trideset tisuća kuna)

 

Na Program: 1002 – Prigodni zabavni programi, na Aktivnosti: A 1002 01 – Prigodni zabavni programi, priredbe, koncerti, natjecanja i si.,

Na Podskupinu: 323 – Rashodi za usluge

Za namjenu: Plaćanje računa SWIMRUN AG – Freienbach – za marketinške usluge vezane uz organiziranje Swimrun utrke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

 

KLASA: 400-01/16-01/22

URBROJ: 2128/01-01/1-16-02

Hvar, 20. 12. 2016. god.

 

GRADONAČELNIK:

                               Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na osnovi članka 46. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara donosi

 

ODLUKU

o prenamjeni proračunskih sredstava

 

Prenamjena se vrši u okviru Razdjela:001, Glave: 00101, Programa 1010 i to:

Iz K projekt: K1010 03 – Kupnja zemljišta za opće namjene,

Sa Podskupine: 411 – Prirodna bogatstva

 

prenosi se iznos od =3.250,00 kuna

Slovima: (tri tisuće dvjesto pedeset kuna)

 

Na K projekt: K 1010 02 – Planovi i projekti prostornog uređenja,

Podskupinu: 426 – Nematerijalna proizvedena imovina

Za namjenu: Plaćanje dijela računa (okončane situacije) JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb – za izradu izmjena i dopuna UPU Brusje.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

 

KLASA: 400-01/16-01/22

URBROJ: 2128/01-01/1-16-01

Hvar, 13. 12. 2016. godine

GRADONAČELNIK:

                               Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na osnovi članka 46. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara donosi

 

ODLUKU

o prenamjeni proračunskih sredstava

 

1.   Prenamjena se vrši u okviru Razdjela: 001, Glave: 00101, Programa 1001, Aktivnosti A1001 01 i to sa podskupine 323 na podskupinu 322 iznos od =38.000,00 kuna, a radi plaćanja računa za električnu energiju i uredski materijal, te sa podskupine 311 na podskupinu 329 iznos od =2.000,00 kuna, a radi plaćanja računa za ugost. usluge (reprezentacija).

2.   Prenamjena se vrši u okviru Razdjela: 001, Glave: 00101, Programa: 1014 i to iz K.projekta K1014 01 podskupine 411, na Aktivnost A1014 03 podskupinu 323 iznos od =3.100,00 kuna, a radi plaćanja računa za održavanje gradske Mrtvačnice.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

KLASA: 400-01/16-01/22

URBROJ: 2128/01-01/1-16-03

Hvar, 28. 12. 2016. god.

GRADONAČELNIK:

                               Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 SADRŽAJ:

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

  1. Odluka o imenovanju Odbora za izgradnju sportskog centra u Hvaru ……………………………………………… 393
  2. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2016. godinu………………………………………… 393
  3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar……………………………………………………………………………………. 394
  4. Zaključak o prihvaćanja Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Grada Hvara………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 394

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 

  1. Odluka o prenamjeni proračunskih sredstava od 13. prosinca 2016. ……………………………………………….. 394
  2. Odluka o prenamjeni proračunskih sredstava od 20. prosinca 2016. ……………………………………………….. 395
  3. Odluka o prenamjeni proračunskih sredstava od 28. prosinca 2016…………………………………………………. 395
  4. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu 396

 „Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa

 Natječaj – Viši/a stručni/a suradnik/ca za graditeljstvo, zaštitu okoliša i poslove Europske unije

Tekst natječaja dostupan je OVDJENatječaj-ref. za spomeničku

Tekst Natječaja dostupan je OVDJEOdluka o poništenju javnog natječaja

Odluka je dostupna OVDJEOdržavanje uređenih zelenih površina obalnog pojasa

Dokument je dostupan OVDJEIzmjene i dopune plana nabave 1-2017.

Izmjene i dopune plana nabave dostupne su OVDJEIzrada studije izvodljivosti za Tvrđavu Kulture

Dokument studije dostupan je OVDJE.

 Natječaj – Referent za spomeničku rentu

Tekst natječaja je dostupan OVDJENatječaj – Referent socijalna skrb

Natječaj je dostupan za preuzimenje OVDJEObavijesti kandidatima za prijam u službu

OBAVIJEST kandidatima za prijam u službu_Pročelnik_ca Službe za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada

OBAVIJEST kandidatima za prijam u službu_Pročelnik_ca Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

OBAVIJEST kandidatima za prijam u službu_Pročelnik_ca Službe za proračun i financije

OBAVIJEST kandidatima za prijam u službu_Referent_ica za komunalnu naknadu i druge naknade

OBAVIJEST kandidatima za prijam u službu_Stručni suradnik_ica za proračun i financijeZapisnik 26. sjednice GV-a 02. 02. 2017

Zapisnik je dostupan OVDJEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA HVARA ZA 2016.GODINUUređenje betonske šetnice A.T. Petrića

Poziv za Javnu nabavu dostupan je OVDJEFinancijski izvještaj za 2016. Godinu vijećnika Drage Carića

-Godišnji financijski izvještaj (6-FIN-IZVJ)

-Godišnji program rada za 2016.godinu

-Financijski plan za 2016.godinu

-Program rada za mandatno razdoblje 20115-2017.g

-Obrazac IZ-D

-Izjava o donacijamaFinancijski izvještaj za 2016. Godinu vijećnice Aleksandre Borčić

-Godišnji financijski izvještaj (6-FIN-IZVJ)

-Godišnji program rada za 2016.godinu

-Financijski plan za 2016.godinu

-Program rada za mandatno razdoblje 20115-2017.g

-Obrazac IZ-D

-Izjava o donacijamaFinancijski izvještaj za 2016. godinu Vijećnice Nade Jeličić

Godišnji financijski Izvještaj ( 6 – FIN – IZVJ. )

Godišnji program rada za 2016. godinu

Financijski plana za 2016. godinu

Program rada za mandatno razdoblje 2015 – 2017. g. prva stranica

Program rada za mandatno razdoblje 2015 – 2017. g. druga stranica

Obrazac I-D

Izjava o donacijamaPoziv za rekonstrukciju mosta na šetalištu AT Petrića

Poziv je dostupan OVDJEPoziv za popločanje šetnice AT Petrića

Poziv je dostupan OVDJEZapisnik 25. sjednice GV-a 27. 12. 2016.

Zapisnik je dostupan OVDJEGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

-          Godišnji financijski izvještaja Grada Hvara za 2016.godinu

-          Bilješke

-          Tablice uz obvezne bilješke

-          Obrazac UDJ

-          Referenta stranicaFinancijsko izvješće nezavisne Vijećnice Katice Vučetić

Izvješće je dostupno OVDJENatječaj – Stručni suradnik/ica za proračun i financije

Stručni suradnik/ica za proračun i financijeNatječaj – Referent /ica za komunalnu naknadu i druge naknade

Referent /ica za komunalnu naknadu i druge naknadeNatječaj – Pročelnik/ca službe za proračun i financije

Pročelnik/ca službe za proračun i financijeNatječaj – Pročelnik/ca službe za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada

Pročelnik/ca službe za gospodarstvo i gospodarenje imovinom gradaNatječaj – Pročelni/ca službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Pročelni/ca službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okolišaObavijest udrugama o obvezi dostave PROR-POT obrasca Gradu Hvaru

Obavještavamo sve neprofitne organizacije koje su tijekom 2016. godine primile sredstva za svoje aktivnosti iz Proračuna Grada Hvara, temeljem javnog natječaja za udruge ili na drugi način, da su sukladno čl. 14. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15), obveznici dostave „Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava“ na obrascu „PROR-POT“. Potpisan i pečatiran obrazac se dostavlja na Pisarnicu Grada Hvara (ured gradonačelnika) najkasnije do 1. ožujka 2017. godine. Obrazac možete preuzeti u nastavku.

PREUZMI OBRAZAC OVDJEObjava poziva Asfaltiranje na raznim lokacijama u Gradu Hvaru

Objava je dostupna OVDJEObjava poziva za radove iskopa, postavljanja kabela i dr. u gradu Hvaru

Objava je dostupna OVDJEPoziv na dostavu ponude-usluga savjetovanjau upravljanju projektom Hvar-Tvrđava kulture

Poziv je dostupan OVDJE

Protected with SiteGuarding.com Antivirus