Dokumenti


Zapisnik 25. sjednice GV-a 27. 12. 2016.

Zapisnik je dostupan OVDJEGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

-          Godišnji financijski izvještaja Grada Hvara za 2016.godinu

-          Bilješke

-          Tablice uz obvezne bilješke

-          Obrazac UDJ

-          Referenta stranicaFinancijsko izvješće nezavisne Vijećnice Katice Vučetić

Izvješće je dostupno OVDJENatječaj – Stručni suradnik/ica za proračun i financije

Stručni suradnik/ica za proračun i financijeNatječaj – Referent /ica za komunalnu naknadu i druge naknade

Referent /ica za komunalnu naknadu i druge naknadeNatječaj – Pročelnik/ca službe za proračun i financije

Pročelnik/ca službe za proračun i financijeNatječaj – Pročelnik/ca službe za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada

Pročelnik/ca službe za gospodarstvo i gospodarenje imovinom gradaNatječaj – Pročelni/ca službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Pročelni/ca službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okolišaObavijest udrugama o obvezi dostave PROR-POT obrasca Gradu Hvaru

Obavještavamo sve neprofitne organizacije koje su tijekom 2016. godine primile sredstva za svoje aktivnosti iz Proračuna Grada Hvara, temeljem javnog natječaja za udruge ili na drugi način, da su sukladno čl. 14. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15), obveznici dostave „Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava“ na obrascu „PROR-POT“. Potpisan i pečatiran obrazac se dostavlja na Pisarnicu Grada Hvara (ured gradonačelnika) najkasnije do 1. ožujka 2017. godine. Obrazac možete preuzeti u nastavku.

PREUZMI OBRAZAC OVDJEObjava poziva Asfaltiranje na raznim lokacijama u Gradu Hvaru

Objava je dostupna OVDJEObjava poziva za radove iskopa, postavljanja kabela i dr. u gradu Hvaru

Objava je dostupna OVDJEPoziv na dostavu ponude-usluga savjetovanjau upravljanju projektom Hvar-Tvrđava kulture

Poziv je dostupan OVDJEREGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016.GODINE

Registar ugovora o javnoj nabavi

Tabelarni prikazPLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2017. GODINU

  Plan nabave za proračunsku 2017. godinu

Tabelarni prikaz Plana nabave za 2017.godinuJAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE – 2017.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u sportu

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u sportu s područja Grada Hvara za 2017.

Upute za prijavitelje – SPORT

Obrasci za prijavu:

Obrazac prijavnica sport – „OPISNI OBRAZAC“

Obrazac proračuna sport – „PROR“

Obrazac Izjave o nekažnjavanju – „NEKAŽNJAVANJE“

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – „IZJ-FINAN“

Obavezni prilozi sukladno točki 3. Uputa za prijavitelje

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac ugovora o financiranju udruga

Opći uvjeti ugovora o financiranju udruga

Obrasci završnog izvještaja:

Obrazac za opisno izvješće realiziranog programa – „OPIS“

Obrazac financijsko izvješće realiziranog programa – „FIN-IZVJ“


Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi s područja Grada Hvara za 2017.

Upute za prijavitelje – KULTURA

Obrasci za prijavu:

Obrazac prijavnica kultura – „OPISNI OBRAZAC“

Obrazac proračuna kultura – „PROR“

Obrazac Izjave o nekažnjavanju – „NEKAŽNJAVANJE“

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – „IZJ-FINAN“

Obavezni prilozi sukladno točki 3. Uputa za prijavitelje

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac ugovora o financiranju udruga

Opći uvjeti ugovora o financiranju udruga

Obrasci završnog izvještaja:

Obrazac za opisno izvješće realiziranog programa – „OPIS“

Obrazac financijsko izvješće realiziranog programa – „FIN-IZVJ“


Javni natječaj za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva

Javni natječaj za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara za 2017.

Upute za prijavitelje – OSTALE UDRUGE

Obrasci za prijavu:

Obrazac prijavnica – „OPISNI OBRAZAC“

Obrazac proračuna – „PROR“

Obrazac Izjave o nekažnjavanju – „NEKAŽNJAVANJE“

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – „IZJ-FINAN“

Obavezni prilozi sukladno točki 3. Uputa za prijavitelje

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac ugovora o financiranju udruga

Opći uvjeti ugovora o financiranju udruga

Obrasci završnog izvještaja:

Obrazac za opisno izvješće realiziranog programa – „OPIS“

Obrazac financijsko izvješće realiziranog programa – „FIN-IZVJ“


Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga osoba s invaliditetom za 2017.

Upute za prijavitelje – UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM

Obrasci za prijavu:

Obrazac prijavnica – „OPISNI OBRAZAC“

Obrazac proračuna – „PROR“

Obrazac Izjave o nekažnjavanju – „NEKAŽNJAVANJE“

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – „IZJ-FINAN“

Obavezni prilozi sukladno točki 3. Uputa za prijavitelje

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac ugovora o financiranju udruga

Opći uvjeti ugovora o financiranju udruga

Obrasci završnog izvještaja:

Obrazac za opisno izvješće realiziranog programa – „OPIS“

Obrazac financijsko izvješće realiziranog programa – „FIN-IZVJ“


 

 VIII Izmjena Plana nabave 2016.

Odluka 

Tabelarni prikaz VIII Izmjena Plana nabave 2016.Zapisnik 24. sjednice GV-a 08. 12. 2016

Zapisnik je dostupan OVDJEPRORAČUN GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

1 PRORAČUN GRADA HVARA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

2 PLAN PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

3 ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

4 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

5 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

6 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

7 PROGRAM FINANCIRANJA OSTALIH UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

8 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2017. GODINU ZA GRAD HVAR

9 PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DDJELATNOSTI IZ ČLANKA 30. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2017. GODINU ZA GRAD HVAR

10 ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU POMETANJA, ČIŠĆENJA I PRANJA GRADA, ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA, ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA OBALNOG POJASA, ODVOZA OTPADA S PAKLENIH OTOKA, ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I PROVOĐENJA SUSTAVNE AKCIJE D.D.D. ZA 2017. GODINU

11 PROGRAM KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTUR NA PODRUČJU GRADA HVARA

12 ODLUKA O KAPITALNOJ POMOĆI ZA GRADNJU KOMUNALNIH VODENIH GRAĐEVINA ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2017. GODINUGodišnji plan natječaja za financiranje projekata udruga na području Grada Hvara za 2017. godinu

 1. Godišnji plan natječaja za financiranje projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Hvara za 2017. godinu

 Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga

 1. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga u sportu s područja Grada Hvara
 2. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga u kulturi s područja Grada Hvara
 3. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga civilnog društva s područja Grada Hvara
 4. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga osoba s invaliditetom


Službeni glasnik – Proračun Grada Hvara za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Glasnik u PDF formatu dostupan je OVDJE

Glasnik u WORD formatu dostupan je OVDJE


 

 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

GODINA XXIII.  BROJ 8.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 13. prosinca 2016. godine                               plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

Na temelju odredbe članka 14. i 130. Zakona o proračunu (“NN”, broj: 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna Grada Hvara

za 2017. godinu

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

 

II   STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 

Članak 2.

 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa i obuhvaća sve prihode i rashode, te primitke i izdatke Proračuna i proračunskih korisnika Grada Hvara. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje robe te pružanja usluga i donacija, prihodi od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi te prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Račun rashoda čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima, donacije i ostali rashodi, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Rashodi i izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema propisanim proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.

Plan razvojnih programa čine rashodi za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture, druga kapitalna ulaganja te kapitalne pomoći, a odnose se na razdoblje od 2017.-2019. godine, a isti su razrađeni po pojedinim programima, sa ciljevima, mjerama i pokazateljima rezultata.

 

Članak 3.

 

Financijski plan proračunskog korisnika čine prihodi i primici po vrstama, rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje raspoređeni u programe, te razvrstani prema proračunskim klasifikacijama te obrazloženje prijedloga financijskog plana.

 

III    IZVRŠAVANJE PRORAČUNA / Upravljanje prihodima i izdacima

 

Članak 4.

 

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim stavkama.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Na temelju članka 48. i 52. Zakona o Proračunu određuje se izuzeće od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” i Gradske knjižnice i čitaonice Hvar u korist Proračuna Grada Hvara. O ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, proračunski korisnici dužni su izvijestiti Grad Hvar (Službu za proračun i financije Grada Hvara) do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Članak 5.

 

Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim Godišnjim financijskim planom. Korisnici smiju preuzimati obveze samo do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu Proračuna i za namjene utvrđene Proračunom. Zbog neravnomjernog priljeva sredstava u Proračun, Gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinom korisniku.

 

Članak 6.

 

Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima ispunjenja obveza koje podmiruju iz Proračuna uzimati u obzir ugovorene rokove plaćanja.

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama, uz suglasnost Gradonačelnika.

 

Članak 7.

 

Korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodijeljenih financijskih sredstava, a u skladu s Godišnjim planom nabave, Zakonom o javnoj nabavi («NN», broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i naputcima koje donosi ministar financija.

 

2. Izvršavanje proračuna

 

Članak 8.

 

Proračun se izvršava na temelju Godišnjeg plana za izvršavanje Proračuna, a u skladu s njegovim likvidnim mogućnostima. Izvršavanje i prijenos sredstava utvrđenih Proračunom vršit će Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara po odobrenju gradonačelnika.

 

Članak 9.

 

Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti Godišnji financijski plan po pojedinim stavkama. Svi korisnici proračunskih sredstava dužni su uz godišnje financijsko izvješće dostaviti Gradu Hvaru i izvješće o utrošku sredstava primljenih iz Gradskog proračuna.

 

3. Proračunska zaliha

 

Članak 10.

 

U Proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode.

Sredstva iz stavka 2. i 3. ovoga članka mogu iznositi najviše do 0,50% proračunskih prihoda bez primitka.

Sredstva proračunske zalihe planiraju se u iznosu od 105.550,00 kuna.

 

Članak 11.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da tijekom godine zbog neravnomjernog pritjecanja sredstava može koristiti sredstva stalne pričuve i namjenska sredstva.

 

Članak 12.

 

Ako se tijekom godine na temelju propisa poveća djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtjeva i povećana proračunska sredstva, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za navedene namjene osiguravaju se iz tekuće proračunske pričuve.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost pojedinog korisnika, što zahtjeva smanjena sredstva, ili ako korisnik prestane poslovati, neutrošena sredstva će se prenijeti u proračunsku pričuvu ili korisniku koji je preuzeo njegove poslove.

 

4. Preraspodjela sredstava

 

Članak 13.

 

Preraspodjela utvrđenih sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje, odnosno u skladu Zakonom o proračunu.

Gradonačelnik je obvezan izvijestiti Gradsko vijeće o preraspodjelama iz stavka 1. ovoga članka u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

 

Članak 14.

 

Sredstva koja su Proračunom osigurana za donacije udrugama čija je djelatnost od interesa za Grad Hvar, raspoređivat će se u skladu sa provedenim javnim natječajem ili javni pozivom, a prema likvidnim mogućnostima Proračuna, a sukladno uvjetima iz članka 5. ove Odluke.

 

Članak 15.

 

Ako prihodi koje ostvaruje Grad Hvar budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u većoj svoti od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatitelju na teret tih prihoda ili će se preknjižiti na prihode koje je uplatitelj trebao podmiriti.

 

5. Privremene mjere

 

Članak 16.

 

Ako u tijeku godine nastanu nove ili veće obveze za Proračun ili se dogode promjene gospodarskih kretanja te niža naplata prihoda, Gradonačelnik može na prijedlog Službe za proračun i financije obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka ( privremena obustava izvršavanja Proračuna), a sve sukladno odredbama članka 43. Zakona o proračunu.

 

Članak 17.

 

Odluke koje Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću moraju sadržavati financijsku procjenu posljedica za proračun iz koje mora biti razvidno da li se temeljem predloženog povećavaju ili smanjuju prihodi ili rashodi Proračuna.

Ako se tijekom godine usvoje Odluke na osnovu kojih nastaju nove obveze za proračun, sredstva se moraju osigurati u proračunu.

 

7. Isplata sredstava

 

Članak 18.

 

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Odgovorna osoba mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene obveze.

Doznaka sredstava proračunskim korisnicima kao i donacije i pomoći vršiti će se samo uz pismeni zahtjev korisnika koji treba sadržavati specifikaciju troškova za koje se traži donacija ili pomoć. Uz zahtjev je potrebno priložiti kopiju ugovora sa Gradom Hvarom, dokaz o nastalom trošku (kopiju računa, otpremnice, dostavnice i sl.) te dokaz o provedenom postupku javne nabave ili dokaz o provedenom postupku sukladno internom aktu o bagatelnoj nabavi. Ako se sredstava odobravaju unaprijed, prije nastalog troška, potrebno je naknadno dostaviti račune, otpremnice te dokaze o provedenom postupku javne nabave ili postupku sukladno internom aktu o bagatelnoj nabavi. Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara može zatražiti i dodatnu dokumentaciju prije isplate sredstava.

Nakon primljene isplate te izvršenih obveza korisnici su dužni dostaviti izvješće sa dokazom o utrošku doznačenih sredstava. Isto se ne odnosi na prijenose koji se isplaćuju prema posebnim zakonima.

Način preuzimanja obveza i izvještavanja o preuzetim obvezama te način isplate uređuje Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

 

Članak 19.

 

Sredstva za ostala materijalna prava zaposlenika isplaćivat će se temeljem utvrđenih kriterija i visine planiranih proračunskih sredstava.

Članak 20.

 

Korisnicima kojima se sredstva za zaposlene osiguravaju u Gradskom proračunu ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika, osim u opravdanim slučajevima uz suglasnost Gradonačelnika i uz osiguranje sredstava za novozaposlene.

Radi pravovremenog doznačivanja sredstava za 2017. godinu za plaće i druge namjene, Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti rješenje o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa djelatnika koji se financiraju iz Proračuna.

Rješenje iz stavka 2. ovoga članka valja dostaviti u roku od osam dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa djelatnika.

 

8. Odgovornost

 

Članak 21.

 

Prava i odgovornosti po ovoj odluci ima Gradonačelnik.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava naplate, te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

 

9. Proračunski nadzor i unutarnji nadzor

 

Članak 22.

 

Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem Korisnika te nad zakonitošću i svrhovitom uporabom proračunskih sredstava obavlja se sukladno odredbama Zakona o proračunu, a unutarnji nadzor može provesti Gradonačelnik, odnosno osoba koju on ovlasti.

 

Članak 23.

 

Korisnici moraju omogućiti provođenje nadzora i dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se odnose na proračunski nadzor.

Ako se prilikom proračunskog nadzora utvrdi da je bio povrijeđen propis ili akt čije se provođenje nadzire, odlukom se nalaže postupak za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku.

 

Članak 24.

 

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno odluci ili Proračunu, stavke izdataka u financijskom planu Korisnika umanjuju se za opseg nenamjenski utrošenih sredstava ili se privremeno obustavlja isplata sredstava iz stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Mjere iz prethodnog stavka izvršavaju se na temelju odluke koju donosi Gradonačelnik.

 

IV     UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I DUGOVIMA

 

1. Upravljanje gradskom imovinom

 

Članak 25.

 

Gradska imovina je financijska i nefmancijska imovina u vlasništvu Grada Hvara.

Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe.

Gradskom imovinom upravlja Gradonačelnik na temelju zakona, Statuta Grada Hvara i općih akata Gradskog vijeća.

 

2. Upravljanje financijskom imovinom

 

Članak 26.

 

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna u skladu sa odredbom članka 62. Zakona o proračunu upravlja Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

Privremeno slobodna novčana sredstva mogu se kratkoročno oročiti u poslovnoj banci ili uložiti u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja, o čemu odlučuje Gradonačelnik.

Novčana sredstva iz članka 1. i 2. ovog članka ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

 

3. Izvršavanje javnih službi

 

Članak 27.

 

Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu, Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe.

Pravne osobe u kojima Grad Hvar ima najmanje 25% udjela u kapitalu moraju najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine dostaviti Gradonačelniku dnevni red sjednice skupštine te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu, ako ih ne sadrži dnevni red sjednice skupštine.

 

4. Stjecanje nefinancijske dugotrajne imovine

 

Članak 28.

 

Nefinancijska dugotrajna imovina može se stjecati kupnjom samo u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadaća Korisnika.

Gradonačelnik Odlukom propisuje načela i standarde za provedbu odredbi stavka 1. ovoga članka, pri čemu mora poštovati načela učinkovitosti i ekonomičnosti.

 

5.   Upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom

 

Članak 29.

 

Korisnici upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom koju posjeduju prema Zakonu o proračunu , što podrazumijeva korištenje imovine, njezino održavanje i davanje u zakup.

 

 

 

Članak 30.

 

Čelnik Korisnika mora imovinom upravljati s brigom dobroga gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa odredbom članka 11. Zakona o proračunu.

 

Članak 31.

 

Nefinancijska dugotrajna imovina mora se osigurati, ako je to propisano zakonom.

O osiguranju nefinancijske dugotrajne imovine u drugim okolnostima odlučuje čelnik proračunskog korisnika, poštujući analize troškova i koristi te načela učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima.

Nadoknada za štetu nastalu na nefmancijskoj dugotrajnoj imovini isplaćuje se iz Proračuna.

 

Članak 32.

 

Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade štete s osnove osiguranja koriste se samo za kapitalne rashode.

 

V  ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

 

Članak 33.

 

Zaduživanje i davanje jamstava provodi se do visine i na način propisan Zakonom. Odluku o zaduživanju i davanju jamstava donosi Gradsko vijeće Grada Hvara. Odluku o suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstava pravnim osobama u gradskom vlasništvu te ustanova čiji je Grad Hvar osnivač i većinski vlasnik donosi Gradsko vijeće Grada Hvara.

Grad Hvar u proračunskoj 2017. godini može dati jamstva pravnim osobama u većinskom vlasništvu Grada Hvara najviše do ukupnog iznosa od 500.000,00 kuna.

 

VI  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 34.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 400-0l/16-01/19

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 8. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj: 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14)  i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj dana  8. prosinca 2016. godine, d o n o s i

P R O G R A M

SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA

ZA 2017. GODINU

 

I    UVOD

 

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi Grad Hvar je obvezan osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom djelatnosti socijalne skrbi na svojem području.

Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj  koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje prava na novčane naknade, potpore i druge oblike pomoći te socijalne usluge, propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Grad Hvar namjerava unaprijediti aktivnost na planu socijalne skrbi programiranjem mjera i oblika socijalne skrbi, kategorije će biti utvrđeni ovim Programom, a prema mogućnostima i sredstvima planiranim Proračunom Grada Hvara za 2017. godinu.

Iz Programa je vidljivo da će aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi u 2017. godini imati osnovni cilj ublažiti posljedice socijalne ugroženosti, a sastavljen je u dvije cjeline:

-        prva cjelina odnosi se na prikaz aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi tijekom 2017. godine,

-        u drugoj cjelini izloženi su uvjeti (kriteriji za ostvarivanje prava i oblika socijalne skrbi, kategorija korisnika) i realizacija programa vrstom korisnika.

 

II   OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI

 

AKTIVNOSTI

SREDSTVA

(u kunama)

1.  Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

 

20.000

2.  Subvencioniranje  stacionara

20.000

3.  Pomoć udrugama

          65.000

4.  Troškovi borbe protiv ovisnosti

5.000

5.  GD Crvenog križa Hvar

200.000

6.   Jednokratne novčane pomoći

300.000

7.   Pomoći za novorođenu djecu

100.000

8.  Darovi djeci od navršene 1 godine života do polaska u školu-predškolska i djeci u osnovnoj školi

 

 

45.000

9.   Ostale naknade u naravi

100.000

10.  Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću „Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

 

 

 

15.000

11.  Stipendiranje učenika i studenata

 

300.000

12.  Pomoć Gradu Vukovaru za stipendije              

 

40.000

13.  Sufinanciranje cijene prijevoza

15.000

14.  Izgradnja doma za starije osobe               

 

100.000

U K U P N O:

1.325.000

 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi su: troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu sa posebnim propisima.

Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da nadležna služba Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu, temeljem rješenja koje se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

3.   Pomoć udrugama

Odobravanje financijskih sredstava udrugama iz područja socijalne skrbi u 2017. godini, vršit će se putem javnog natječaja / javnog poziva, a sve u skladu s odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (“Narodne novine”, broj: 26/15).

 

5.   Gradsko društvo Crvenog križa Hvar

Isplata sredstava vršiti će se sukladno Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa (“Narodne novine”, broj: 18/11).

 

6.    Jednokratne pomoći

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili kućanstvu koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su rođenje ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i drugo.

Pod jednokratnom novčanom pomoći smatra se i novčana pomoć umirovljenicima i socijalno ugroženima osobama, koja se temeljem posebne odluke gradonačelnika isplaćuje povodom božićnih blagdana .

Jednokratnu novčanu pomoć odobrava Gradonačelnik i iznosi do 6.000,00 kuna godišnje, a iznimno zbog velikih zdravstvenih problema (hitne operacije) ili velikih troškova liječenja može odobriti do 15.000,00 kuna godišnje.

 

7.   Pomoći za novorođenu djecu – 3.000,00 kuna po novorođenom djetetu

                Kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu su:

-        jedan od roditelja /posvojitelja mora imati boravište i prebivalište na području Grada Hvara ne kraće od godinu dana i novorođeno/posvojeno dijete mora imati prebivalište na području Grada Hvara

-        da se zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu podnese najkasnije do navršene prve godine života djeteta odnosno u roku od jedne godine od pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava je:

-        potvrda Policijske postaje Hvar o prebivalištu i boravištu na području Grada Hvara jednog od roditelja/ posvojitelja i djeteta,

-        preslika osobne iskaznice izdate od Policijske postaje Hvar jednog od roditelja/ posvojitelja,

-        fotokopija rodnog lista djeteta odnosno rješenja o posvojenju djeteta.

 

8.   Darovi djeci od navršene 1 godine života do polaska u osnovnu školu- predškolskoj djeci, kao i djeci u Osnovnoj školi Hvar – poklanjat će se sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara za vrijeme božićnih blagdana.

 

9.   Ostale naknade u naravi obuhvaćaju troškove koje Grad Hvar ima vezano uz:

-        sufinanciranje zapošljavanja dva pomoćnika u nastavi, djeci s posebnim potrebama koja pohađaju osnovnu i srednju školu,

-        financiranje životnog osiguranja nezbrinute djece iz doma „Maestral“, kao i ostale naknade za čijim bi se financiranjem javila potreba tijekom 2017.godine.

 

10.   Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

U pedagoškoj godini 2016/2017 u Dječji vrtić “Vanđela Božitković” kojeg je osnivač Grad Hvar upisano je 175 djece. Dječji vrtić polaze i djeca iz socijalno ugroženih obitelji što će se financirati iz ovog Programa. Pravo na subvenciju boravka djece u dječjem vrtiću, temeljem zahtjeva i priložene dokumentacije, imaju roditelji djece s teškoćama u razvoju, djeca čija obitelj ima rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć za uzdržavanje, djeca roditelja korisnika stalne pomoći te djeca koja žive u posebno teškim obiteljskim okolnostima.

 

11.  Stipendiranje učenika i studenata sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima, kao i sufinanciranje cijene autobusnog prijevoza učenika i studenata.

Ovaj će se Program realizirati u suradnji sa Ministarstvom rada i socijalne skrbi, Splitsko-dalmatinskom županijom, Uredom za rad, zdravstvo i socijalnu skrb i Domom zdravlja.

Realizacija ovog Programa provoditi će se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi te sukladno ovom Programu, temeljem pismenih zahtjeva korisnika, a odluku o svakom predmetu donosi Gradonačelnik.

 

III ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“ a primjenjuje se od 1. siječnja 2017.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 500-01/16-01/64

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 8. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj: 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 24. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine, d o n o s i

 

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u kulturi Grada Hvara

za 2017. godinu

 

Članak 1.

 

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Hvara su kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u kulturi, a osobito:

-        redovna djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Grad Hvar,

-        redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad Hvar,

-        programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti,

-        programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti,

-        programi izdavačke djelatnosti, te akcije i manifestacije u književno-nakladničkoj i knjižarskoj djelatnosti,

-        programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkoga amaterizma, akcije i manifestacije u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti,

-        programi međunarodne kulturne suradnje ,

-        programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,

-        programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture od interesa za Grad Hvar,

-        ostali kulturni programi.

 

Članak 2.

 

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

Program 3001- knjižnična djelatnost

 

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračunu Grada Hvara za 2017. godinu predviđen je iznos od     634.050,00 kn

 

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 362.200,00 kuna, a od toga:

-        za plaće predviđen je iznos od 300.500,00 kuna,

-        za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 10.000,00 kuna,

-        za doprinose na plaće predviđen je iznos od 51.700,00 kuna,

 

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 117.350,00 kuna, a od toga:

-        za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 16.500,00 kuna,

-        za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 15.000,00 kuna,

-        za rashode za usluge predviđen je iznos od: 73.000,00 kuna,

-        za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 12.850,00 kuna,

 

C) za financijske rashode predviđen je iznos od 3.500,00 kuna,za bankarske i usluge platnog prometa,

 

D) za tekuće donacije predviđen je iznos od 1.000,00 kuna.

 

Tekući projekt  T 3001 -02- Kupnja knjižne građe i opreme

 

D) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 150.000,00 kuna, od čega se 12.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja, za nabavku knjiga predviđen iznos od 127.000,00 kuna te za nabavu umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela te računalnih programa iznos od 11.000,00 kuna.

 

Članak 3.

 

REDOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Aktivnost A 1018 03- donacije udrugama u kulturi

 

Za redovnu djelatnost udruga u kulturi planira se iznos od 650.000,00 kuna.

Odobravanje financijskih sredstava udrugama u kulturi u 2017. godini vršit će se putem javnog natječaja/javnog poziva, a sve u skladu s odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15).

 

Članak 4.

 

56. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2017. GODINI

Aktivnost A1018 01

 

U 2017. godini za realizaciju 56. HVARSKIH LJETNIH PRIREDBI s glavnim ciljem očuvanja i promocije hvarske i hrvatske kulturne baštine predviđen je ukupan iznos od 698.000,00 kuna i to iz općih prihoda 218.000,00 kuna, od ulaznica 230.000,00 kuna, iz pomoći 130.000,00 kuna te iz donacija 120.000,00 kuna.

Od ukupno navedenog iznosa za manifestaciju koja se od svibnja do listopada održava na povijesnim lokacijama Grada Hvara predviđeni su iznosi:

 

A) za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 33.000,00 kuna,

 

B) za rashode za usluge predviđen je iznos od 605.000,00 kuna,

 

C) za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 60.000,00 kuna.

 

Članak 5.

 

OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE  I PRIREDBE

Aktivnost A1018 02

 

Za godinu 2017. godinu predviđen je iznos od 55.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije (Dani hvarskog kazališta i sl.). Od ukupnog iznosa na rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge-honorare i ostale usluge predviđen je iznos od 50.000,00 kuna, a za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 5.000,00 kuna za reprezentaciju i  za ostale nespomenute  rashode  poslovanja.

 

Članak 6.

 

DONACIJE MUZEJU HVARSKE BAŠTINE

Aktivnost A 1018 04

 

Donacije Muzeju hvarske baštine odnose se uglavnom na sufinanciranje programskih aktivnosti i održavanje ljetnikovca Hanibala Lucića, kao i na kapitalnu donaciju za sanaciju crkve Sv. Marak, te za otkup spomeničke građe.

Za programsku djelatnost očuvanja spomeničku baštine, kao i programe muzejsko-galerijske i likovno-izložbene djelatnosti predviđen je iznos od

………………………………………………………. 100.000,00 kn, a

 

za održavanje  ljetnikovca Hanibala Lucića predviđen je iznos od        25.000,00 kn,

za sanaciju crkve Sv. Marak predviđen je iznos 100.000,00 kn,

za otkup spomeničke građe predviđen je iznos………………

………………………………………………………….. 70.000,00 kn.

 

Sve navedeno u Proračunu Grada Hvara za 2017. godinu čini ukupan iznos od  295.000,00 kn.

 

Članak 7.

 

 

ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1018 05

 

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.640.000,00 kuna i to za rashode za  materijal i energiju iznos od 140.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 1.500.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne te intelektualne i osobne usluge i ostale usluge – uređenje prostora).

 

Članak 8.

 

 

DODATNA ULAGANJA NA ZGRADI ARSENAL SA FONTIKOM

Kapitalni projekt  K 1018 06

 

U Proračunu Grada Hvara za 2017. godinu planirana su sredstva za završnu fazu obnove zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 kuna.

Za dodatna ulaganja na Arsenalu s Fontikom predviđen je iznos od 4.000.000,00 kuna i to:

-        iz vlastitih prihoda iznos od 500.000,00 kuna,

-        iz  očekivanih pomoći iznos od 2.000.000,00 kuna te 1.500.000,00 iz viškova prethodnih godina (izdvojena sredstva od poreza na dohodak).

 

Članak 9.

 

OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1018 07

 

U Proračunu Grada Hvara za 2017.godinu planiraju se sredstva za opremanje spomenika kulture u iznosu od 160.000,00 kuna za nabavku sitnog inventara i opreme za kino na Venerandi.

 

Članak 10.

 

DODATNA ULAGANJA NA PALAČI  VUKAŠINOVIĆ

Kapitalni projekt K 1018 08

 

U Proračunu Grada Hvara za 2017. godinu planiraju se sredstva za obnovu zgrade palače Vukašinović u iznosu od 600.000,00 kuna i to iz općih prihoda 100.000,00 kunu, iz vlastitih prihoda 100.000,00 kuna, iz pomoći 100.000,00 kuna te 300.00,00 kuna iz viškova prethodne godine (izdvojena sredstava od poreza na  dohodak).

 

Članak 11.

 

„HVAR – TVRĐAVA KULTURE“

Kapitalni projekt K 1018 09

 

Ovaj se projekt odnosi na ulaganja u obnovu kulturne baštine temeljem aplikacije za dodjelu bespovratnih sredstava za program EU „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“. Cilj programa „Hvar – tvrđava kulture“ je valorizacija povijesnih dobara Grada Hvara u smjeru turizma i kulture i to tvrđave Fortice, Venerande, Galešnika i Arsenala.

Planirani iznos troškova za pripremnu fazu i projektnu dokumentaciju projekta iznosi 4.550.000,00kuna a izvori sredstava su: 1.200.000,00 kuna iz vlastitih prihoda te 3.350.000,00 kuna iz kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU.

 

Članak 12.

 

UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

 

Grad Hvar je u Proračunu za 2017. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupnom iznosu od:

13.282.050,00 kuna.

 

Članak 13.

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA:612-01/16-01/37

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar,  8. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine», br. 71/06. i 150/08- uredba,124/10,124/11, 86/12, 94/13,  85/15 i 19/16), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15) i članka 25.  Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14)  Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine, d o n o s i:

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u sportu Grada Hvara

za 2017. godinu

 

Članak 1.

 

Temeljem Zakona o sportu Grad Hvar osigurava sredstva iz proračuna za javne potrebe u sportu sukladno Zakonu o sportu i odredbama Zakona o udrugama. Javne potrebe u sportu kojima se osiguravaju sredstva iz Proračuna Grada Hvara jesu sportske djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u sportu od interesa za Grada Hvar koje su utvrđene kao javne potrebe u sportu, a osobito:

-        redovna djelatnost udruga u sportu i drugih organizacija u sportu koje su od interesa za Grad Hvar,

-        programi poticanja i razvitka sportskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole,

-        programi održavanja, unapređenja i izgradnja sportskih terena i objekata na području Grada Hvara,

-        programi suradnje na području otoka Hvara, međuotočne suradnje pa i međuotočne sportske suradnje, prvenstveno među mladima, te

-        ostali sportski programi, prema potrebi.

 

Članak 2.

 

DONACIJE  SPORTSKIM  UDRUGAMA

Aktivnost A 1017 02 – donacije sportskim udrugama

 

Za djelatnost  udruga u sportu planira se iznos od                 1.050.000,00 kuna.

Odobravanje financijskih sredstava sportskim udrugama u 2017. godini vršiti će se putem javnog natječaja/javnog poziva, a sve u skladu  sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15).

 

Članak 3.

 

PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

Aktivnost:  A1017 01- održavanje sportskih terena

 

Za programe održavanja, unapređenja i izgradnje sportskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2017.godinu predviđen je iznos od

110.000,00 kuna,

od čega se 10.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos

od 100.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje sportskih terena.

Aktivnost:  A1017 03- Izgradnja sportskog centra

 

Za programe izgradnje sportskog centra u 2017.godini predviđen je iznos od     250.000,00 kuna,

za izradu projektne i prostorno-planske dokumentacije.

 

Aktivnost:  A1017 04 – Dodatna ulaganja u nogometno igralište Križna luka

Planirani iznos je……………. 1.500.000,00 kuna.

Sukladno odredbama Zakona o sportu, a s ciljem održavanja redovne djelatnosti udruga u sportu te sigurnosti sportskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole, Grad Hvar će iznos od 1.500.000,00 kuna u 2017. godini uložiti za saniranje nogometnog igrališta u Križnoj luci odnosno postavljanje novog travnjaka od umjetne trave, popravak metalne ograde i postavljanje zaštite na ogradnih zidova.

 

Članak 4.

 

Ukupna sredstva namijenjena sportu u Proračunu Grada Hvara za 2017. godinu iznose                                    2.910.000,00 kuna.

 

Članak 5.

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u  «Službenom glasniku Grada Hvara«, a primjenjuje se od 01.siječnja 2017.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko  vijeće

 

KLASA: 620-01/16-01/10

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 08. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 24. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine,

d o n o s i

 

P  R  O  G  R  A  M

financiranja ostalih udruga civilnog društva

Grada Hvara za 2017. godinu

 

Članak 1.

 

Ovim Programom obuhvaćene su ostale udruge  civilnog društva  Grada Hvara koje nisu obuhvaćene Programom socijalne skrbi Grada Hvara za 2017.godinu, Programom javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2017.godinu,  te Programom      javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2017. godinu. Udruge civilnog društva koje su posebno navedene u Proračunu Grada Hvara za 2017.godinu i kojima se dio sredstava odobrava temeljem posebnih propisa su:

 

-        Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar  za redovno poslovanje u iznosu od 1.400.000,00 kuna,

-        Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar za kapitalnu donaciju za završetak Vatrogasnog doma u  iznosu od 370.000,00 kuna,

-        Hrvatska gorska služba spašavanje  u iznosu od 10.000,00 kuna.

 

Za sve ostale udruge civilnog društva Grada Hvara planira se iznos od 300.000,00 kuna u 2017.godini, a odobravanje financijskih sredstava  vršiti će se putem javnog natječaja/javnog poziva, a sve u skladu  sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15).

 

Članak 2.

 

Ovaj  Program stupa na snagu prvog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara», a primjenjuje se od 1. siječnja 2017.godine.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

KLASA: 612-01/16-01/38

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 8. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 08/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj dana 8.12.2016. godine, donijelo je:

 

PROGRAM

gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2017. godinu za Grad Hvar

 

Članak 1. – OPĆE ODREDBE

 

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine za:

-        javne površine,

-        nerazvrstane ceste,

-        groblja,

-        javnu rasvjetu.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

 

Članak 2. – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

 

Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 1 ovog Programa.

Za izgradnju cesta predviđeno je………….. 2.000.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je……………. 100.000,00 kn

Ukupno je predviđeno: ………………….. 2.100.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-   iz sredstava komunalnog doprinosa ….. 1.500.000,00 kn

-   iz pomoći…………………………………………. 100.000,00 kn

-   iz prihoda od nefinancijske imovine…….. 100.000,00 kn

-   iz viškova prethodnih godina………………. 400.000,00 kn

 

Članak 3. – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

 

Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 2 ovog Programa.

Ukupno je predviđeno……………………. 1.400.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-   iz sredstava komunalnog doprinosa……… 800.000,00 kn

-   iz pomoći…………………………………………. 100.000,00 kn

-   iz viškova prethodnih godina………………. 500.000,00 kn

 

Članak 4. – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

 

Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

Ukupno je predviđeno……………………. 1.215.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-   iz sredstava komunalnog doprinosa……… 750.000,00 kn

-   iz pomoći…………………………………………. 250.000,00 kn

-   iz prihoda od nefinancijske imovine………. 15.000,00 kn

-   iz viškova prethodnih godina………………. 200.000,00 kn

 

Članak 5. – IZGRADNJA GROBLJA

 

Za izgradnju groblja predviđeno je…………. 250.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je……………. 100.000,00 kn

Ukupno je predviđeno: ………………………… 350.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-   iz sredstava komunalnog doprinosa……… 350.000,00 kn

 

Članak 6. – SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima iznose:

Izgradnja nerazvrstanih cesta…………. 2.100.000,00 kn

Izgradnja javnih površina………………. 1.400.000,00 kn

Izgradnja javne rasvjete…………………. 1.215.000,00 kn

Izgradnja groblja……………………………… 350.000,00 kn

Ukupno…………………………………………. 5.065.000,00 kn

 

Članak 7. – ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/16-01/102

Urbroj: 2128/01-02-16-02

Hvar, 8.12.2016.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Hvar, 8.12.2016.

 

Prilog br. 1                            NERAZVRSTANE CESTE

 

PROGRAM GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

 

                                                                                                              Iznos (kn bez PDV-a)                      Iznos (kn s PDV-om)

 

Asfaltiranje raznih lokacija na području Grada Hvara                                            450.000,00

                                                                                                                                                                                        562.500,00 

Izgradnja ceste Ograde Os3 (Ulica Marina Gazarovića), 2. faza                            250.000,00

                                                                                                                                                                                        312.500,00

Izgradnja ceste na Paisu – spoj Ulice Lucije Rudan i Ulice Ive Roića, 2. faza        250.000,00

                                                                                                                                                                                        312.500,00

Izgradnja nogostupa i javnih parkirališta na raznim lokacijama                              140.000,00

                                                                                                                                                                                        175.000,00

Izgradnja protupožarnih i šumskih puteva                                                                65.000,00

                                                                                                                                                                                          81.250,00

Rekonstrukcija poljskog puta Spile, uz rekonstrukciju suhozida i izradu

drenažnog sustava                                                                                                  150.000,00

                                                                                                                                                                                        187.500,00

Površinska obrada makadamskih cesta dvoslojnom bitumenskom emulzijom,

s pripremom zemljane podloge frezanjem                                                              230.000,00

                                                                                                                                                                                        287.500,00

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju cesta                                                     65.000,00

                                                                                                                                                                                          81.250,00

Otkup zemljišta za ceste                                                                                           80.000,00

                                                                                                                                                                                        100.000,00

                                                                                                      Ukupno (kn) s PDV-om:                                    2.100.000,00

 

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Hvar, 8.12.2016.

 

Prilog br. 2                            JAVNE POVRŠINE

 

PROGRAM GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

 

Iznos (kn bez PDV-a)                      Iznos (kn s PDV-om)

 

Rekonstrukcija pješačkog mosta na Šetalištu Antuna Tomislava Petrića                350.000,00

                                                                                                                                                                                        437.500,00

Postava zaštitnih ograda i rukohvata na raznim lokacijama                                      50.000,00

                                                                                                                                                                                          62.500,00

Dobava i ugradba opreme za teretanu na otvorenom                                                70.000,00

                                                                                                                                                                                          87.500,00

Popločanje kamenom Šetališta Antuna Tomislava Petrića -5. faza                         400.000,00

                                                                                                                                                                                        500.000,00

Izgradnja javne površine na Vrisku, s boćarskim terenom, zelenom

površinom i parkiralištem, 3. faza                                                                          230.000,00

                                                                                                                                                                                        287.500,00

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju javnih površina                                    20.000,00

                                                                                                                                                                                          25.000,00

                                                                                                      Ukupno (kn) s PDV-om:                                    1.400.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Hvar, 8. 12.2016.

 

Prilog br. 3                            JAVNA RASVJETA

 

PROGRAM GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

 

Iznos (kn bez PDV-a)                      Iznos (kn s PDV-om)

Radovi iskopa, postavljanja kabela, traka uzemljenja i

izrada temelja za javnu rasvjetu na raznim lokacijama                                            400.000,00

                                                                                                                                                                                        500.000,00

Dobava rasvjetnih tijela, kablova, traka uzemljenja,

drugog elektro materijala te stupova za javnu rasvjetu                                            200.000,00

                                                                                                                                                                                        250.000,00

Dobava i ugradba dekorativne rasvjete za javne površine                                        70.000,00

                                                                                                                                                                                          87.500,00

Mjere rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete                                               302.000,00

                                                                                                                                                                                        377.500,00

                                                                                                      Ukupno (kn) s PDV-om:                                    1.215.000,00

 

 

 

                Na temelju članka 28. st.l. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95-uredba, 21/96-uredba, 70/97,128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04,110/04- uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj dana 8.12.2016. godine, donijelo je:

 

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2017. godinu za Grad Hvar

 

Članak 1. – UVODNE ODREDBE

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine (u daljnjem tekstu: Programom) u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Hvara kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti:

 1. 1.      održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa,
 2. 2.      održavanje javnih površina,
 3. 3.      održavanje nerazvrstanih cesta,
 4. 4.      održavanje javne rasvjete
 5. 5.      održavanje groblja.

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg održavanja s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja i vrijednosti planiranih sredstava, kao i nositelji provedbe Programa.

 

Članak 2. – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovog Programa, utvrđuje se kako slijedi:

 

 

 

1. Održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje javno-prometnih površina, odnosno: cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, parkirališta, pločnika, autobusnog stajališta, taksi stajališta, dječjih igrališta, javnih sportskih terena i sličnih površina.

Pod održavanjem čistoće obalnog pojasa podrazumijeva se čišćenje plaža i žala na Paklenim otocima kao i plaža i žala koja nisu dana u koncesiju.

                Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća:

 1. Redovno i izvanredno pometanje (ručno i strojno)
 2. Redovno i izvanredno pranje (ručno i strojno), a ovisi o stupnju i vrsti onečišćenja (komunalni otpad, sezonski otpad, grafiti, onečišćenje uljima, mazivima i sl.)

Čišćenje i pranje javnih prometnih površina najčešće se obavlja slijedećim tehnologijama:

-   ručno čišćenje koje obuhvaća pometanje, te uklanjanje sipine od nanosa nakon obilnih kiša

-   strojno čišćenje pomoću čistilica različitih kapaciteta,

-   pranje javno prometnih površina.

 1. Redovito izvanredno uklanjanje vegetacije koja raste na asfaltiranim, betoniranim ili popločanim javno prometnim površinama. Uklanjanje se obavlja fizički (čupanjem, struganjem i sl.) i kemijski (tretiranjem herbicidima)
 2. Nabava, postavljanje i održavanje košarica za otpatke (zidnih i samostojećih košarica, košarica s pepeljarom), pepeljara i košarica za feces (pseći otpad), pražnjenje istih, te zbrinjavanje prikupljenog otpada.
 3. Pranje i čišćenje kamenih, betonskih i si. elemenata smještenih na ili uz javno prometne površine i u parkovima.
 4. Prema ukazanoj potrebi i zimskim uvjetima: čišćenje snijega u pješačkim zonama i posipavanje solju poledica u pješačkim zonama, stubama i prilazima itd.

Na području grada Hvara (podjela na 6 zona) planira se ručno i strojno čišćenje prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda – Komunalno Hvar d.o.o.:

-        mehaničko čišćenje 1. zone svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike, mehaničko čišćenje 2. zone u sezoni svakodnevno, a izvan turističke sezone dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi,

-        ručno pometanje 3., 4., 5. i 6. zone svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike, pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke dva do tri puta svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

-        pranje Trga sv. Stjepana ( Pjace), Obale Riva i Obale Fabrika izvodit će se mehanički /pumpom i ručno, prema potrebi i u dogovoru s Gradom, a u razdoblju lipanj – rujan najmanje jednom tjedno.

                Održavanje čistoće obalnog pojasa obuhvaća:

 1. Redovno i izvanredno čišćenje šetnica i obalnog pojasa, osim lokacija za koje je izdana koncesija
 2. Redovno i izvanredno čišćenje plaža i žala na Paklenim otocima

Na području grada Hvara planira se čišćenje Paklenih otoka i obalnog pojasa prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda – Komunalno Hvar d.o.o.:

-        čišćenje šetnica i obalnog pojasa istočnog dijela, zapadnog dijela i Svete Nedjelje svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike – tijekom turističke sezone (4 mjeseca),

-        čišćenje i odvoz otpada sa gradskih plaža (koje nisu dane u koncesiju) na Paklenim otocima i obalnom pojasu od Vele Garške do Dubovice u periodu od 01.04. 2017. god. do 31.10.2017. god. svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

-        preuzimanje pravilno pakiranog sakupljenog otpada od koncesionara u periodu od 01.04.2017. god. do 31.10.2017. god.

-        pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke na obalnom pojasu dva do tri puta svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike.

                Predviđena sredstva:

-   za izvršenje radova u iznosu od………… 2.330.000,00 kn

-   za nabavu opreme u iznosu od…………. 1.500.000,00 kn

ukupno ………………………………………. 3.830.000,00 kn

                Izvori financiranja:

-   iz komunalne naknade………………………. 730.000,00 kn

-   iz pomoći……………………………………… 1.080.000,00 kn

-   iz ostalih izvora………………………………. 2.020.000,00 kn

 

2. Održavanje javnih površina

 

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se: održavanje javnih zelenih površina, održavanje urbane opreme (klupa, košarica, pepeljara i si), sanacija oštećenih asfaltnih, betonskih i popločenih površina, nabava, postava i održavanje oznaka ulica, parkova i si,…

                Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća :

1.   Održavanje parkova, drvoreda, živica, cvjetnjaka, travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabala,

2.   Održavanje zelenih površina uz ceste i ulice

3.   Održavanje cvjetnih korita i vaza

4.   Održavanje dječjih igrališta s pripadajućom opremom

5.   Održavanje parkovne opreme, javnih fontana i sustava za navodnjavanje.

Na području grada Hvara redovno se održavaju parkovi Veli đardin, Mali đardin, park Šumica, park kod Franjevačkog samostana, arboretum u gradskim zidinama tvrđave Fortica, dječje igralište Šumica u Hvar, dječje igralište u Brusju, park u Brusju, te ostale uređene javne zelene površine.

Planirani radovi na održavanju javnih zelenih površina sastoje se od:

-   Redovni i izvanredni hortikulturni radovi – održavanje i njega travnjaka (košenje i sakupljanje

-   trave, lišća, prozračivanje te obnova travnjaka), održavanje i njega sezonskih i trajnih

-   cvjetnjaka, cvjetnih vaza, grmova, živica i stabala,

-   Redovna i izvanredna fitosanitetska zaštita bilja,

-   Zbrinjavanje zelenog otpada,

-   Redovno i izvanredno čišćenje i sakupljanje otpada s javnih zelenih površina, Građevinski radovi na održavanju parkovnih staza i drugih pješačkih površina, stubišta i si vezanih za javne zelene površine,

-   Redovno i izvanredno održavanje postojeće parkovne opreme (klupa, dječjih igračaka, cvjetnih korita i si.), sustava za navodnjavanje i fontana, Nabava i postava nove parkovne opreme,

-   Nabava sadnog materijala- sezonskih cvjetnica, grmova, stabala, travnih busena i dr., Ostali poslovi strukovno potrebni za održavanje javnog zelenila i opreme Uređenje javnih površina.

Osim redovnog i izvanrednog održavanja tijekom godine, planirani su i radovi pojačanog održavanja pojedinih javnih zelenih površina s namjerom obnove i uvođenja novih sadržaja na postojeće zelene površine: park Šumica i arboretum unutar gradskih zidina tvrđave Fortica.

Na području grada Hvara planira se održavanje javnih zelenih površina prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda – Komunalno Hvar d.o.o.

                Postava i održavanje oznaka naziva ulica, parkova, trgova obuhvaća:

 1. Nabava i postava kamenih i metalnih natpisnih ploča na novim lokacijama, kao i zamjenu postojećih, dotrajalih ili oštećenih oznaka.
 2. Nabava i postava kućnih brojeva na novim lokacijama

                Održavanje urbane opreme obuhvaća:

 1. Nabava i postava urbane opreme: klupe, košarice za otpad, pepeljare, opreme za reklamiranje, gradski satovi, nadstrešnice i sl.

                Predviđena sredstva:

-   za izvršenje radova/usluga u iznosu od 1.000.000,00 kn

-   za materijal u iznosu od……………………… 240.000,00 kn

ukupno…………………………………………. 1.240.000,00 kn

                Izvori financiranja :

-   iz komunalne naknade………………………. 850.000,00 kn

-   iz viškova prethodnih godina……………….. 50.000,00 kn

-   iz ostalih izvora…………………………………. 340.000,00 kn

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

 

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se odvijaju tijekom cijele godine na cestama, uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanje elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

 1. Redovno i parcijalno održavanje podrazumijeva izvođenje radova kojima se saniraju oštećenja asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima, pješačkim površinama i na trgovima, te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama- prilagodba nogostupa osobama smanjene pokretljivosti.
 2. Održavanje makadamskih površina podrazumijeva radove održavanja neasfaltiranih, makadamskih površina, sanaciju udarnih rupa, kolotraga i drugih lokalnih oštećenja.
 3. Održavanje ogradnih i potpornih zidova, te drugih betonskih građevina podrazumijeva sanaciju istih koji se nalaze u cestovnom zemljištu uz nerazvrstanu cestu i na javnim površinama, izrada novih zidova, sanacija i uređenje novih betonskih staza, stuba i si.
 4. Hitne intervencije podrazumijevaju obilazak grada nakon obilnijih kiša i drugih vremenskih nepogoda te izvođenje radova čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i imovinu ljudi, izlazak na teren po pozivu prometne policije ili po pozivu nadležnih službenika Grada.
 5. Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke (smeđe) i ostale signalizacije, te dodatne opreme za regulaciju prometa, podrazumijevaju se poslovi postave i održavanja novih ili zamjene dotrajalih znakova, signalizacije i opreme cesta (izuzev prometnih svjetala). Zamjena dotrajale signalizacije vrši se prema potrebi dok se obnavljanje horizontalne prometne signalizacije vrši prije početka turističke sezone.

                Predviđena sredstva:

-   za izvršenje radova/usluga u iznosu od…. 400.000,00 kn

-   za materijal u iznosu od …………………….  100.000,00 kn

ukupno ……………………………………………. 500.000,00 kn

                Izvori financiranja :

-   iz komunalne naknade………………………. 340.000,00 kn

-   iz viškova prethodnih godina……………… 150.000,00 kn

-   iz ostalih izvora………………………………….. 10.000,00 kn

 

4. Održavanje javne rasvjete

 

Pod Održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije.

Pod upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete podrazumijeva se :

-        redovna zamjena ili otklanjanje nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete (izvori svijetlosti, predspojne naprave, armature, elektro ormari i dr.) radi održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti,

-        preventivno održavanje koje podrazumijeva radove na zamjeni većeg broja rasvjetnih tijela stupova i kabela, elektroenergetskih ormarića, prema izvršenom pregledu na temelju kojeg se donosi procjena prema važećim tehničkim normativima,

-        ličenje stupova, nosača, ferala i drugih metalnih elemenata javne rasvjete

-        izvanredno održavanje obavlja se u najkraćem mogućem roku kada postoji pretpostavka da bi kvar ili oštećenje moglo prouzročiti daljnje štetne posljedice (poslije nevremena, prometne nezgode i sl.)

-        pojačano održavanje kada se vrši zamjena većeg broja uređaja i objekata javne rasvjete ili proširenje javne rasvjete

-        uređenje grada za vrijeme blagdana : nabava, montaža, priključenje , održavanje i kontinuirana kontrola tijekom perioda postave, te demontaža opreme za blagdansko ukrašavanje. Uključena je i nabava jelki za blagdansko ukrašavanje grada.

-        Provedba studije energetske učinkovitosti

Na području grada Hvara planira se održavanje javne rasvjete prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda – Komunalno Hvar d.o.o.

                Predviđena sredstva:

-   usluga održavanja i materijal u iznosu od…………………..

………………………………………………………. 450.000,00 kn

-   utrošak električne energije u iznosu od … 440.000,00 kn

ukupno ……………………………………………. 890.000,00 kn

                Izvori financiranja:

iz komunalne naknade…………………………………………….. 890.000,00 kn

 

5. Održavanje groblja

 

Sredstva za održavanje groblja planiraju se kao učešće u troškovima održavanja i uređenja Gradskog groblja Hvar, kao i drugih groblja na području grada Hvara. Pod održavanjem i uređenjem podrazumijeva se:

-   uređenje mrtvačnica i trjemova pred mrtvačnicama

-   uređenje pristupnih staza oko groblja

-   uređenje kapela i vanjskih zidova

-   izrada potrebne tehničke dokumentacije

-   radovi na proširenju groblja

                Predviđena sredstva:

-   održavanje groblja ……………………………. 290.000,00 kn

ukupno ……………………………………………. 290.000,00 kn

                Izvori financiranja :

-   iz komunalne naknade………………………. 190.000,00 kn

-   iz viškova prethodnih godina……………….. 50.000,00 kn

-   iz ostalih izvora………………………………….. 50.000,00 kn

 

Članak 3. – SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima iznose:

 1. 1.     održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa               3.830.000,00 kn
 2. 2.     održavanje javnih površina………. 1.240.000,00 kn
 3. 3.     održavanje nerazvrstanih cesta……. 500.000,00 kn
 4. 4.     održavanje javne rasvjete…………….. 890.000,00 kn
 5. 5.     održavanje groblja ……………………… 290.000,00 kn

Ukupno…………………………………………. 6.750.000,00 kn

 

Članak 4. – ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/16-01/101

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 8. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

Na temelju odredbi članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka,održavanja javne rasvjete i provođenja sustavne akcije D.D.D. za 2017. godinu

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka,održavanja javne rasvjete i provođenja sustavne akcije D.D.D. za 2017.godinu trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, u ukupnom iznosu od 2.728.521,00 kuna bez PDV-a, a stoje u skladu sa visinom tih izdataka u Proračunu Grada Hvara za 2017. godinu.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da temeljem ovog Zaključka sklopi ugovor sa trgovačkim društvom Komunalno Hvar d.o.o. za poslove iz članka 1. ovog Zaključka.

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/16-01/105

URBROJ: 2128/01-02-16-2

Hvar, 8. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

KOMUNALNO HVAR d.o.o.

21450 HVAR, Vlade Stošića 7

OIB:85724396887

 

P L A N

ZA 2017. GODINU

 

-        POMETANJA, ČIŠĆENJA I PRANJA GRADA,

-        ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA,

-        ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA OBALNOG POJASA,

-        ODVOZA OTPADA S PAKLENIH OTOKA,

-        ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE,

-        PROVOĐENJE SUSTAVNE AKCIJE D.D.D.

 

 

 

 

A) POMETANJE, ČIŠĆENJE I PRANJE GRADA

SVAKODNEVNO:  7 RADNIKA, DVIJE ČISTILICE, ELEKTROKOLICA I AUTO ZA PRANJE GRADA

 

2       radnika na uličnim strojnim čistilicama

4       radnika za ručno pometanje ulica

0,5    radnika na elektrokolicima

0,5    radnika za pranje grada

 

1. ZONA: Autobusna stanica Dolac, Pjaca, Fabrika do Zvijezde mora i naprijed šetnicom uz more do hotela Amfore pa prema Majerovici do rta Kovač, s jedne strane, zatim Riva, Križa uz more sve do trgovine Kerum u Križnoj luci na jednoj strani i hotela Galeb na drugoj strani, svakodnevno nedjeljom i praznikom

- Mala električna strojna čistilica – jedan radnik cijelu godinu

 

2. ZONA: Zastupi, Šamoreta dolac, Sv. Katarina, Bukainka, dio Lučice, Vrisak, dio Križne luke, Križni rat, te svi ostali djelovi grada Hvara uključujući gradske prometnice, te prigradska naselja Milna i Brusje, tretiraju se u sezoni svakodnevno, a van sezone dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi.

- Velika strojna čistilica- jedan radnik cijelu godinu

 

3. ZONA: Od autobusne stanice strmom ulicom kroz istočna Gradska vrata do zapadnih Gradskih vrata, sve okomite i sve paralelne ulice od Pjace do ceste ispod tvrđave Spanjola.

- ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

4. ZONA: Od zapadnih Gradskih vrata do Sv. Katarine, cijela Gojava, Sv. Marak, Bankete, ispred Gradske Loggie, sve okomite ulice od Fabrike do hotela Pharos, pored toga oko štandova te veli i mali đardin na Pjaci.

- ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

5. ZONA: Ulica južno od Dječjeg vrtića, ulica iza Poljoprivredne zadruge, cijela Sv. Mikula, ulica južno od Stolne crkve do pozzerie Kogo, južno ispod zida palače Vukašinović do skretanja u Burak, Burak do obiteljske kuće Matković i sve okomite ulice prema Rivi.

- ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

6. ZONA: Cijela Glavica s okomitim ulicama prema Burgu i Lučici, od obiteljske kuće Matković prema školi, sve okomite ulice prema Lučici, cijela Lučica, osim uz more, prema obiteljskoj kući Lovrinčević, dalje strmom ulicom do Križne luke.

- ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

SVI KOŠEVI U GRADU prazne se i čiste dva – tri puta dnevno, nedjeljom i praznokom od 01. svibnja do 31. listopada,

-jedan radnik 6 (šest) mjeseci

 

PRANJE GRADA svakodnevno u noćnim satima u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

- dva radnika 3 (tri) mjeseca

 

Potrebna sredstva:  7 radnika                         

Plaća ………………………………………………… 717.186,00 kn

Mat.troškovi ………………………………………. 91.700,00 kn

Nemat. i rež. tr. ………………………………….. 77.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 885.886,00 kn

 

 

 

B) ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA B.l.) ZELENE POVRŠINE

SVAKODNEVNO: 5 RADNIKA 1 AUTOMOBIL

 

Održavanje svih javnih zelenih površina i gradskih parkova – od Križne luke do punte Kovač, zalijevanje, košenje i dosijavanje trave uz obveznu sadnju sezonskog cvijeća i autohtonog bilja.

Pored toga vrši se redovito održavanje trajnog ukrasnog bilja (oleandri, tamarisi, palme itd.) uz morski pojas i u užoj gradskoj jezgri.

 

Potrebna sredstva:  5 radnika

Plaća: ………………………………………………. 501.036,00 kn

Mater. Troš. ………………………………………. 37.500,00 kn

Nemat. i rež.tr. …………………………………… 55.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 593.536,00 kn

 

B.2.) OSTALE JAVNE POVRŠINE

SVAKODNEVNO:   1 RADNIK

 

Iskustvom iz dosadašnjih aktivnosti u servisiranju Grada, ukazala se nužna potreba za zapošljavanjem jednog kvalificiranog radnika za održavanje na javnim površinama, kako u gradu Hvaru, tako i u prigradskim naseljima. U navedeno održavanje spadaju slijedeće aktivnosti:

-        održavanje i bojanje klupa,

-        održavanje i bojanje oštećenih košarica ,pepeljara i dr.,

-        održavanje i popravci raznih oštećenja na javnim površinama grada

-        održavanje dječjih i sportskih igrališta,

-        održavanje rukohvata i ograda,

-        održavanje turističke signalizacije

-        po potrebi i prema mogućnostima obavlja razne intervencije u i na objektima u vlasništvu grada Hvara

 

Potrebna sredstva:  1 radnik                         

Plaća: ………………………………………………. 110.848,00 kn

Mat.troškovi ………………………………………. 51.500,00 kn

Nemat. i rež.tr. …………………………………… 11.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 173.348,00 kn

 

C) ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE OBALNOG POJASA

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA

 

1. ISTOČNI DIO: Šetnica i obalni pojas od uvale Pokonji dol do kupališta ispred hotela “Galeb”, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

2. ZAPADNI DIO: Šetnica i obalni pojas od Rotonde do uvale Podstine, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

3. SVETA NEDJELJA: Obalni pojas od Velog kamika do kupališta Zogon, obalni pojas (kupalište) Jagodna i obalni pojas (kupalište) Bojanić bod, svakim danom, nedjeljom i praznikom održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

4. KOŠEVE NA OBALNOM POJASU prazni dva – tri puta dnevno, jedan radnik s elektro-kolicima svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom tijekom cijele godine.

Potrebna sredstva: 2 radnika

Plaće ………………………………………………… 195.096,00 kn

Mat. Toškovi ……………………………………… 13.000,00 kn

Nemat. i rež. tr. ………………………………….. 27.750,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 230.096,00 kn

 

D) ODVOZ OTPADA SA PAKLENIH OTOKA

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA I BRODICA

 

Predviđa se jednog voditelja brodice, te dva radnika (po 6 mjeseci) i brodicu, za odvoz otpada sa područja Paklenih otoka.

Napomena: Brodica će biti u eksploataciji od 01. svibnja do 31. listopada, ukupno šest mjeseci. Voditlj brodice će tijekom zimskog perioda, kada brodica nije u eksploataciji voditi brigu o redovnom servisiranju i održavanju brodice i pogonskih motora. U ostalo vrijeme bit će dodjeljen kao ispomoć vrtlarskoj grupi, kojoj se u tom razdoblju znatno povećava obim posla.

 

Potrebna sredstva:   2 radnika

Plaće ………………………………………………… 217.260,00 kn

Mat. Troškovi ……………………………………. 68.000,00 kn

Nemat i rež. tr. …………………………………… 22.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 307.260,00 kn

 

E) ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA I AUTOMOBIL

 

Zbog dotrajalosti javne rasvjete u posljednjih par godina uložena su znatno veća sredstva za troškove održavanja. U održavanje ne spada, kako se misli, samo mjenjanje pregorjelih žarulja. U najveći i najkompliciraniji dio posla spadaju popravci oštećenih kandelabera, popravci i mjenjanje oštećenih zračnih i podzemnih kablova, mjenjanje razbijenih stakala na feralima, bojanje kandelabera i ferala kako bi im se produžio vijek trajanja. Ova usluga pruža se na cijelom području grada Hvara s prigradskim naseljima: Brusje, Bruške vale, Milna, Velo Grablje, Zaraće selo, Uvale Velo i Malo Zaraće i Sveta Nedjelja.

 

Potrebna sredstva: 2 radnika

Plaće ………………………………………………… 208.395,00 kn

Mat. Troškovi ……………………………………. 78.000,00 kn

Nemat. i rež. Troš. ……………………………… 22.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 308.395,00 kn

 

F) PROVOĐENJE USLUGE SUSTAVNE AKCIJE D.D.D.

 

Sukladno Planu Zavoda za javno zdravstvo Županije splitsko-dalmatinske na području jedinice lokalne samouprave Grada Hvara planirane su slijedeće D.D.D. aktivnosti:

A) DEZINSEKCIJA

-   larvicidna komarci                                        9 x godišnje

-   adulticidna komarci                                      5 x godišnje

-   muhe                                                            3 x godišnje

B) DERATIZACIJA

-   javne površine                                              2 x godišnje

-   Pakleni otoci                                                 2 x godišnje

C) BOROV PRELAC

- borova šuma (3 ha)                                      1 x godišnje

 

Planirana sredstva za navedene aktivnosti, u prethodnim godinama iznosile su, ovisno o ponudama izvođača, cea. 170.000,00 kuna, međutim za 2017. godinu planirana je još dodatno i deratizacija Paklenih otoka, koja će povećati ukupan iznos troškova. Prema dosadašnjim pokazateljima možemo pretpostaviti da bi ukupna cijena D.D.D. za 2017 godinu mogla iznositi cea. 230.000,00 kuna.

 

G) ZAKLJUČAK

 

MATERIJALNI TROŠAK:

 

-   2 radna odijela godišnje      2 x 350 ……….. 700,00 kn

-   1 par cipela ………………………………………….. 400,00 kn

-   1 kišna kabanica ………………………………….. 200,00 kn

-   1 gumene čizme ……………………………………. 100,00 kn

-   4 para rukavica godišnje………………………. 100,00 kn

1.500,00 kn

 

MATERIJALNI TROŠAK GODIŠNJE PO RADNIKU IZNOSI 1.500,00 kn

 

REKAPITULACIJA BROJA SVIH POTREBNIH RADNIKA

- 4        NKV RADNIKA POMETAČA

- 1        RADNIK NA VELIKOJ STROJNOJ ČISTILICI

- 1        RADNIK NA MALOJ ELEKTRIČNOJ STROJNOJ ČISTILICI

- 1        KV ELEKTRIČAR

- 1        (BRAVAR) POMOĆNIK KV. ELEKTRIČARU

- 5        VRTLARA

- 1        VODITELJ BRODICE

- 2        NKV RADNIKA NA BRODICI (6 mjeseci)

- 1,5     VOZAČA ELEKTROKOLICA

- 3        NKV RADNIKA NA ODRŽAVANJU OBALNOG POJASA ( 4 mjeseca)

- 2        RADNIKA ZA PRANJE GRADA (3 mjeseca)

- 1        KV RADNIK NA ODRŽAVANJU OSTALIH JAVNIH POVRŠINA

 

SVEUKUPNO 19 RADNIKA TIJEKOM CIJELE GODINE

 

OČEKIVANI MATERIJALNI TROŠKOVI GODIŠNJE

A)

 1. Metle         40 kom x 30,00 Kn                 1.200,00 kn
 2. Plastične vreće za koševe po Gradu        25.000,00 kn
 3. Gorivo i mazivo za veliki strojni pometač i potrošena struja za mali strojni pometač     55.000,00 kn

B1)

 1. Gorivo za automobil, kosilicu i motornu pilu 10.000,00 kn
 2. Nabava sezon. sadnica, trajnica, gnjojiva, sjemena i sl.   20.000,00 kn

B2)

 1. Materijal za održavanje javnih površina  50.000,00 kn

C)

1. Plastične vreće za koševe na obalnom pojasu

10.000,00 kn

D)

 1. Gorivo i mazivo za brodicu                     60.000,00 kn
 2. Plastične vreće za koševe po Paklenim otocima

5.000,00 kn

E)

 1. Gorivo za automobil za električara          10.000,00 kn
 2. Materijal za javnu rasvjetu                       65.000,00 kn

UKUPNO:                                                 311.200,00 kn

 

NEMATERIJALNI TROŠAK (godišnje po radniku)

- prijevoz, prigodne nagrade, režijski troškovi

11.100,00 kn

 

REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2017. GODINU

 

UKUPNO:                                              2.728.521,00 kn

PDV   25%:                                               682.130,25 kn

SVEUKUPNO:                                     3.410.651,25 kn

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine”, broj: 86/12 i 143/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj 5/09.,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 24. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine, donosi

 

PROGRAM

KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU

GRADA HVARA

 

Članak 1.

 

Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje ostvarenih sredstava naknade koja se naplaćuje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Hvara, a pripadaju Gradu Hvaru (u daljnjem tekstu: naknada).

Sredstva naknade koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja.

 

Članak 2.

 

Ovaj Program se donosi za 2017.godinu.

 

Članak 3.

 

Planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna namjenski će se koristit za financiranje geodetsko-katastarskih usluga.

 

Članak 4.

 

Nominalni iznos sredstava naknade u proračunskoj godini ovisi o broju i vrsti riješenih zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Ovaj program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 400-01/16-01/20

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 8. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 26. Zakona o vodama („Narodne novine”, broj: 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj 8.12.2016. godine, donijelo je:

 

ODLUKU

o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje na području Grada Hvara

za 2017. g.

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se iznos i namjena kapitalne pomoći potrebne za gradnju objekata i uređaja komunalnih vodnih građevina na području Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.

 

Članak 2.

 

Financiranje gradnje vrši se putem kapitalnih pomoći iz proračuna Grada Hvara prema Odvodnji Hvar d.o.o. – pružatelju usluga javne odvodnje na području Grada Hvara.

 

PROGRAM IZGRADNJE I PREDVIĐENA SREDSTVA

 

Članak 3.

 

Program izgradnje objekata vodnih građevina odvodnje – kapitalna pomoć Odvodnji Hvar d.o.o.:

Izgradnja fekalne i oborinske odvodnje od Ograda do mora – 3. faza   575.000,00 kn

Sanacija i rekonstrukcija objekata fekalne i oborinske odvodnje Grada Hvara (Ul. Nikice Kolumbića, Ul. Pavla Rossa, Ul. Ivana Božitkovića i druge lokacije) …………………………………………………………. 400.000,00 kn

Zamjena cijevi i šahti glavnog kolektora fekalne odvodnje na dijelu Šetališta Antuna Tomislava Petrića

…………………………………………………………. 250.000,00 kn

Sanacija oborinskih i bujičnih kanala na poljoprivrednim površinama 70.000,00 kn

1 od 2

Nadzori nad izgradnjom i rekonstrukcijom objekata oborinske i fekalne odvodnje              50.000,00 kn

Izrada tehničke dokumentacije za projekte izgradnje i rekonstrukcije fekalne i oborinske odvodnje

…………………………………………………………. 200.000,00 kn

UKUPNO………………………………………. 1.545.000,00 kn

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 325-01/16-01/30

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 8.12.2016.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, članka 28. stavka 1. točke 1. i 2. i članka 31. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine”, broj: 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09 , 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 I 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj dana 9. prosinca 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hvara

 

Članak 1.

Trgovačkom društvu „Komunalno Hvar” d.o.o., Vlade Stošića 7, 21450 Hvar, OIB: 85724396887 dodjeljuje se obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada.

 

Članak 2.

 

Trgovačko društvo „Komunalno Hvar” d.o.o., za obavljanje komunalnih djelatnosti obavljati će odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, plastike, stakla, tekstila, metala i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

 

Članak 3.

 

Javna Usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada putem spremnika od pojedinih korisnika na mjestu nastanka, prijevoz te odlaganje na odlagalište „Stanišće”.

 

Članak 4.

 

Područje pružanja usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada je

područje Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Odluku o načinu pružanja usluge koje su predmet ove Odluke Gradsko vijeće Grada Hvara donijet će u zakonskom roku, sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 363-01/16-01/106

Urbroj: 2128/01-02-16-02

Hvar, 08. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („NN”, broj: 125/11) i članka 3.stavak 3. i 4. u svezi sa člankom 9. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara, dana 09. prosinca 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi sadašnjem korisniku Gradskoj organizaciji Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske Hvar iz Hvara, sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi na drugom katu Palače Vukašinović, nekretnina označena kao čest. zgr. 311 k.o. Hvar, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine 24,28 m2.

 

Članak 2.

 

Namjena poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je obavljanje registrirane djelatnosti političke stranke SDP-a.

 

Članak 3.

 

Zakupnina za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke iznosi 10,00 kuna po m2 mjesečno plus porez na dodanu vrijednost (PDV).

 

Članak 4.

 

Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup na određeno vrijeme sadašnjem korisniku i to od sklapanja ugovora o zakupu do 31. prosinca 2019. godine.

Ukoliko započnu radovi na obnovi i sanaciji Palače Vukašinović, te se ukaže potreba za iseljenjem Gradske organizacije SDP-a Hvar prije 31. prosinca 2019. godine, zakupnik je dužan osloboditi prostor od osoba i stvari, po prethodno dostavljenom pismenom zahtjevu za iseljenje od strane Grada Hvara.

Naknadu za korištenje zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u zgradi, kao i troškove struje, čistoće i drugo plaća zakupnik.

 

Članak 5.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluku, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza prema jedinici lokalne (područne) regionalne samouprave i državnom proračunu, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama i potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, zadužnicu na iznos zakupnine i troškova ovjerenu od javnog bilježnika.

Nakon ispunjenja obveza iz prethodnog stavka sklopiti će se ugovor o zakupu poslovnog prostora.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/14-01/13

URBROJ: 2128-01-02-14-11

Hvar, 8. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („NN”, broj: 125/11) i članka 3.stavak 3. i 4. u svezi sa člankom 9. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, dana 09. prosinca 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi sadašnjem korisniku Gradskoj organizaciji Hrvatske demokratske zajednice Hvar iz Hvara, sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi na drugom katu Palače Vukašinović, nekretnina označena kao čest. zgr. 311 k.o. Hvar, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine 27,90 m2.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Namjena poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je obavljanje registrirane djelatnosti političke stranke HDZ-a.

 

Članak 3.

 

Zakupnina za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke iznosi 10,00 kuna po m2 mjesečno plus porez na dodanu vrijednost ( PDV).

 

Članak 4.

 

Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup na određeno vrijeme sadašnjem korisniku i to od sklapanja ugovora o zakupu do 31. prosinca 2019. godine.

Ukoliko započnu radovi na obnovi i sanaciji Palače Vukašinović, te se ukaže potreba za iseljenjem Gradske organizacije HDZ-a Hvar prije 31. prosinca 2019. godine, zakupnik je dužan osloboditi prostor od osoba i stvari, po prethodno dostavljenom pismenom zahtjevu za iseljenje od strane Grada Hvara.

Naknadu za korištenje zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u zgradi, kao i troškove struje, čistoće i drugo plaća zakupnik.

 

Članak 5.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluku, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza prema jedinici lokalne (područne) regionalne samouprave i državnom proračunu, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama i potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, zadužnicu na iznos zakupnine i troškova ovjerenu od javnog bilježnika.

Nakon ispunjenja obveza iz prethodnog stavka sklopiti će se ugovor o zakupu poslovnog prostora.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/14-01/13

URBROJ: 2128-01-02-14-12

Hvar, 8. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11, 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj 09. studenog 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar, čiji je prijedlog utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 601-01/16-01/08

Urbroj: 2128/01-02-16-03

Hvar, 08. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst,6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» za pedagoško-radnu godinu 2015/2016.

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Izvješće o radu za pedagoško-radnu godinu 2015/2016., ustanove Dječji vrtić «Vanđela Božitković» iz Hvara.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 601-01/16-01/06

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 8. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


 

 

 

 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

                Na osnovi članka 46. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08,136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada IIvara», br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara donosi

 

ODLUKU

o prenamjeni proračunskih sredstava

 

Prenamjena se vrši u okviru Razdjela:001, Glave:00101, Programa 1010 i to:

Iz K projekt: K1010 03 – Kupnja zemljišta za opće namjene. Sa Podskupine: 411 – Prirodna bogatstva

prenosi se iznos od =3.250,00 kuna

                Slovima: (tri tisuće dvjesto pedeset kuna)

Na K projekt: K 1010 02 – Planovi i projekti prostornog uređenja, Podskupinu: 426 – Nematerijalna proizvedena imovina

Za namjenu: Plaćanje dijela računa (okončane situacije)JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb – za izradu izmjena i dopuna UPU Brusje.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

KLASA: 400-01/16-01/22

URBROJ: 2128/01-01/1-16-01

Hvar, 13. prosinca 2016. god.

GRADONAČELNIK:

                               Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN” broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o cijeni ulaznica u Gradsku tvrđavu „Španjolu” (Forticu)

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se cijena ulaznica za posjetitelje Gradske tvrđave „Španjole” (Fortice) u iznosi od 40,00 kuna s uključenim PDV-om (Slovima: četrdeset kuna).

Djeci do 7 godina ulaz je besplatan, a mladima od 7 do 16 godina naplaćuje se 50% cijene tj. 20,00 kuna.

Za agencijske grupe iznad 10 osoba kojima se naplata vrši putem vouchera na cijenu ulaznice od 40,00 kuna odobrit će se popust od 10%, a vodičima grupa ulaz je besplatan.

 

Članak 2.

Naplatu ulaza će vršiti djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara ili studenti i učenici za koje Grad Hvar ima sklopljen Ugovor sa Studentskim (učeničkim) servisom. Naplata se vrši isključivo u kunama.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada Hvara, objaviti će se u Službenom Glasniku Grada Hvara, a primjenjivat će se od 0l.01.2017.godine.

 

Članak 4.

 

Početkom primjene ove Odluke prestaje važiti „Odluka o utvrđivanju cijene ulaznice i naplate ulaska u Gradsku tvrđavu Španjolu – Forticu” od 15. vibnja 2014. god. („Službeni glasnik grada Hvara“ br. 4/14).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 334-01/16-01/09

URBROJ: 2128/01-01/1-16-01

Hvar, 11. studeni 2016. god.

GRADONAČELNIK:

                               Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2016. godinu Gradonačelnik Grada Hvara dana 1. prosinca 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o isplati jednokratne novčane pomoći (Božićnice)

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na jednokratnu novčanu pomoć (Božićnicu) u iznosu od 200,00 kuna (Slovima: dvjesto kuna) osobama sa stalnim prebivalištem na području grada Hvara (Naselja: Hvar, Brusje, V.Grablje, M.Grablje, Milna, Zaraće, Sv.Nedjelja i Jagodna) i to:

 1. Svim osobama sa područja Grada Hvara starijim od 65 godina, te
 2. Umirovljenicima (korisnicima mirovine) kojima mirovina ne prelazi 2.500,00 kuna mjesečno.

Pravo na isplatu može se ostvariti samo po jednom gore navedenom osnovu, a ako je više korisnika iste mirovine pravo na isplatu može ostvariti samo jedna osoba.

 

Članak 2.

 

Jednokratna novčana pomoć će se isplaćivati iz sredstava Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu sa računa 372 (pozicija 138 Plana) Programa 1022 – Socijalna skrb, Aktivnost A1022 01 Pomoći građanima i kućanstvima.

 

Članak 3.

 

Za ostvarivanje prava iz članka 1. ove Odluke potrebno je kao dokaz donijeti jedan od slijedećih dokumenata:

 1. Osobe starije od 65. godina – fotokopiju osobne iskaznice, te original na uvid, ili potvrdu PU o stalnom mjestu prebivanja na području Grada Hvara.
 2. Umirovljenici (korisnici mirovina) sa mirovinom do 2.500,00 kn – odrezak od mirovine ne stariji od 3 mjeseca.

 

Članak 4.

 

Isplate će se vršiti na blagajni Grada Hvara (Dolac – Zgrada Policije – istočni ulaz – na adresi: Ive Miličića 7), sve radne dane, u periodu od 05. prosinca do 29. prosinca 2016. godine u vremenu od 08,30 do 14,30 sati (s tim da je pauza od 11,00 do 11,30 sati).

Osobe koje u navedenom periodu ne predignu sredstva nemaju pravo na naknadne isplate.

 

REBUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

 

Klasa: 500-01/16-01/66

Urbroj: 2128/01-01/1-16-1

Hvar, 1. prosinca 2016. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ:

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 1. Proračun Grada Hvara za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019 godinu……………………………………… 321
 2. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Hvara za 2017. godinu……………………………………………………….. 347
 3. Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2017. godinu…………………………………………………………………… 350
 4. Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2017. godinu………………………………………………………. 352
 5. Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2017. godinu………………………………………………………. 354
 6. Program financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2017. godinu…………………………… 354
 7. Program gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 355
 8. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………………………………….. 357
 9. Zaključak o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete i provođenja sustavne akcije DDD za 2017. godinu            360
 10. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Hvara………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 362
 11. Odluka o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje na području Grada Hvara 363
 12. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hvara……………………………………………………………………………………………………………….. 363
 13. Odluka o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović………………… 364
 14. Odluka o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović………………… 364
 15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar……………………………………………………………………………………………………………………… 365
 16. Zaključak o prihvaćanju Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar za pedagoško-radnu godinu 2015/2016……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 365

 

GRADONAČELNIK:

 1. Plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Hvara za 2017. godinu………………………. 366
 2. Odluka o prenamjeni proračunskih sredstava………………………………………………………………………………… 391
 3. Odluka o cijeni ulaznica u gradsku tvrđavu „Španjola” (Fortica)……………………………………………………… 391
 4. Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći (Božićnice)………………………………………………………………. 391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, JelsaODLUKA O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU ZAVRŠNIH IZVJEŠTAJA UDRUGA“ ROK JE DO 31.01.2017.G.

Odluka o produženju roka za dostavu završnih izvjeptaja udrugaSlužbeni glasnik – br. 07/2016

Glasnik je dostupan za preuzimanje OVDJE


 

 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

 GODINA XXIII.  BROJ 7.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 9. studenog 2016. godine                                plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

 

                Na temelju članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj: 157/13. 152/14 i 99/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09. 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj dana 07. studenoga 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2016.godinu

 

Članak 1.

 

U Programu socijalne skrbi Grada Hvara za 2016.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 10/15) u glavi II. OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI, u tablici, mijenja se ukupan iznos te iznosi sredstava u točkama 4.,5.,7.,9. i 13. te sada iznose:

„4. Troškovi borbe protiv ovisnosti……….. 5.000,00 kuna

5. GD Crvenog križa Hvar………………… 225.000,00 kuna

7. Pomoći za novorođenu djecu……………. 80.000,00 kuna

9. Ostale naknade u naravi…………………… 50.000,00 kuna

13. Sufinanciranje cijene prijevoza………… 10.000.00 kuna

UKUPNO: ……………………………….. 1.155.000.00 kuna“

 

Članak 2.

 

Točka 7. se mijenja i sada glasi:

„7. Pomoći za novorođenu djecu – 3.000,00 kuna po novorođenom djetetu

Kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu su:

-      jedan od roditelja/posvojitelja mora imati boravište i prebivalište na području Grada Hvara ne kraće od godinu dana i novorođeno/posvojeno dijete mora imati prebivalište na području Grada Hvara;

-      da se zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu podnese najkasnije do 1. godine života djeteta odnosno u roku od 1 godine od pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava je:

-      potvrda Policijske postaje Hvar o prebivalištu i boravištu na području Grada Hvara jednog od roditelja/ posvojitelja i djeteta,

-      fotokopija rodnog lista djeteta odnosno rješenja o posvojenju djeteta.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara.”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 500-01/15-01/97

URBROJ: 2128/01-02-16-05

Hvar, 07. studenog 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj : 47/90., 27/93. i 38/09.), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj  5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 23. sjednici održanoj dana 7. studenog 2016. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2016.godinu

 

Članak 1.

               

U Programu javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/2015 i 3/2016) mijenja se članak 2. tako da izmijenjeni glasi:       

„GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

Program 3001- knjižnična djelatnost

 

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu predviđen je iznos od………………………….672.750,00 kn

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 351.500,00 kuna, a od toga:

-  za plaće predviđen je iznos od 290.000,00 kuna,

-  za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 11.500,00 kuna,

-  za doprinose na plaće predviđen je iznos od 50.000,00 kuna,

 

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 151.650,00 kuna, a od toga:

-  za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 17.000,00 kuna,

-  za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 22.000,00 kuna,

-  za rashode za usluge predviđen je iznos od: 100.500,00 kuna,

-  za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 12.150,00 kuna,

 

C) za financijske rashode predviđen je iznos od 3.500,00 kuna, za bankarske i usluge platnog prometa,

 

D) za tekuće donacije je iznos od 1.000,00 kuna.

 

Tekući projekt  T 3001 -02- Kupnja knjižne građe i opreme

 

D) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 165.100,00 kuna, od čega se 26.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja,  za nabavku knjiga predviđen iznos od 125.000,00 kuna te za nabavu računalnih programa 8.000,00 kuna, te umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela iznos od 6.100,00 kuna.“

 

 

Članak 2.

 

Članak 4. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„55. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2016. GODINI

Aktivnost A1018 01

 

U 2016. godini za realizaciju 55.HVARSKIH LJETNIH PRIREDABA predviđen je ukupan iznos od 636.000,00 kuna i to iz općih prihoda 206.000,00 kuna, od ulaznica 180.000,00 kuna, iz pomoći 130.000,00 kuna te iz donacija 120.000,00 kuna.

Od ukupno navedenog iznosa:

A) za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 6.000,00 kuna,

 

B) za rashode za usluge predviđen je iznos od 565.000,00 kuna,

 

C) za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 65.000,00 kuna.“

Članak 3.

 

Članak 5. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE  I PRIREDBE

Aktivnost A1018 02

 

Za godinu 2016. godinu predviđen je iznos od 49.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije (Dani hvarskog kazališta i slično) i to za rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge- honorare i ostale usluge.“

Članak 4.

 

Članak 6. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„DONACIJE MUZEJU HVARSKE BAŠTINE

Aktivnost A 1018 04

 

Donacije Muzeju hvarske baštine odnose se uglavnom na sufinanciranje programskih aktivnosti, održavanje ljetnikovca, kao i na kapitalnu donaciju za arhivsko spremište, za sanaciju crkve Sv. Marak, te za otkup spomeničke građe.

Za programsku djelatnost očuvanja spomeničku baštine, kao i programe muzejsko-galerijske i likovno-izložbene djelatnosti predviđen je iznos od..75.000,00 kn,

za tekuće održavanje ljetnikovca Hanibala Lucića iznos od…………………………………….. 20.000,00 kn.

Za kapitalnu donaciju za opremanje arhivskog spremišta predviđen je iznos od……….…..100.000,00 kn,

za  sanaciju crkve Sv. Marak predviđen je iznos….…………………………………………..50.000,00 kn, te

za otkup spomeničke građe predviđen je iznos…….…………………………………..………50.000,00 kn.

Sve navedeno  u Proračunu Grada Hvara za 2016.godinu čine ukupan iznos od…….295.000,00 kn.“

 

Članak 5.

 

Članak 7. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1018 05

 

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.850.000,00 kuna i to za rashode za  materijal i energiju iznos od 140.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 1.710.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne  te intelektualne i osobne usluge i ostale usluge- uređenje prostora).“

 

Članak 6.

 

Članak 8. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„DODATNA ULAGANJA NA ZGRADI ARSENAL SA FONTIKOM

Kapitalni projekt  K 1018 06

 

U Proračunu Grada Hvara za 2016. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal sa Fontikom u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 kuna.

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 5.000.000,00 kuna i to iz vlastitih prihoda iznos od 400.000,00 kuna,  iz  očekivanih pomoći iznos od 1.500.000,00 kuna, iz spomeničke rente 100.000,00 kuna, te 3.000.000,00 iz viškova prethodnih godina (izdvojena sredstava od poreza na dohodak).“

Članak 7.

 

Članak 9. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„DODATNA ULAGANJA NA PALAČI  VUKAŠINOVIĆ

Kapitalni projekt K 1018 08

 

U Proračunu Grada Hvara za 2016 .godinu planiraju se sredstva za obnovu zgrade palače Vukašinović u iznosu od 620.000,00 kuna i to iz pomoći 120.000,00 kuna te 500.000,00 kuna iz viškova prethodne godine ( izdvojena sredstava od poreza na  dohodak ).“

 

Članak 8.

 

Članak 10. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1018 07

 

U Proračuna Grada Hvara za 2016.godinu planiraju se sredstva za digitalizaciju kina Veneranda  (100.000,00 kuna) te 5.000,00 kuna za nabavku druge oprema za ostale spomenike kulture, odnosno ukupno 105.000,00 kuna.“

 

Članak 9.

 

Nakon članka 10. dodaje se članak 11. koji glasi:

„HVAR- TVRĐAVA KULTURE

Kapitalni projekt K 1018 09

U Proračunu Grada Hvara za 2016. g. godinu dodan je novi program koji se odnosi na ulaganja u u obnovu kulturne baštine i to: Tvrđave Fortice, Venerande i Galešnik temeljem aplikacije za dodjelu bespovratnih sredstava. Planirani iznos troškova iznosi 2.500.000,00 kuna a izvori sredstava su: 400.000,00 kuna iz općih prihoda, 100.000,00 iz vlastitih prihoda te 2.000.000,00 kuna iz kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU.“

 

Članak 10.

 

Članak 11. postaje članak 12. i izmijenjeni glasi:

„UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Grad Hvar je u Proračunu za 2016. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupno iznosu od:

12.327.750,00 kuna.“

 

Članak 11.

 

Ova  Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara», a sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti proračuna, i uz odobrenje Gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA:612-01/15-01/32

URBROJ: 2128/01-02-16-07

Hvar,  07. studeni 2016.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine«, br. 71/06 i 150/08-uredba, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), Zakona o udrugama („Narodne novine”, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj: 26/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj dana 7. studenog 2016. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2016. godinu

 

Članak 1.

 

U Programu javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/2015) mijenja se članak 3. tako da izmijenjeni glasi:

 

„PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

 

Aktivnost: A1017 01 – održavanje sportskih terena

 

Za programe održavanja sportskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2016.godinu predviđen je iznos od       130.000,00 kuna,

od čega se 10.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos od 120.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje sportskih terena.

 

Aktivnost: A1017 03 – Izgradnja sportskog centra

 

Za program izgradnje sportskog centra u 2016. godini predviđen je iznos od      250.000,00 kuna

 

 

 

Članak 2.

 

Članak 4. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„Ukupna sredstva namijenjena sportu u Proračunu Grada Hvara za 2016. godinu iznose   1.380.000,00 kuna

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara«.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 620-01/15-01/12

URBROJ: 2128/01-02-16-05

Hvar, 7. studeni 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst, 82/04, 110/04- uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 08/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj dana 7.11.2016. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu

za Grad Hvar

 

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016.godinu za Grad Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/15 i 03/16)

 

Točka II – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA, mijenja se i glasi:

Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 1 ovog Programa

Za izgradnju predviđeno je:………………… 2.230.000.00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je: ………….. 205.000,00 kn

Ukupno je predviđeno:…………………… 2.435.000,00 kn

 

Rok izgradnje je prosinac 2016. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-   iz sredstava komunalnog doprinosa …….. 905.000,00 kn

-   iz potpora Županije……………………………. 100.000,00 kn

-   iz viškova prethodnih godina………………. 770.000,00 kn

-   izostalih izvora………………………………….. 660.000,00 kn

 

Točka III – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA, mijenja se i glasi:

Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 2 ovog Programa

Ukupno je predviđeno:…………………… 1.200.000,00 kn

 

Rok izgradnje je prosinac 2016. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-   iz sredstava komunalnog doprinosa……… 300.000,00 kn

-   iz pomoći…………………………………………. 100.000,00 kn

-   iz viškova prethodnih godina………………. 300.000.00 kn

-   iz ostalih izvora…………………………………. 500.000.00 kn

 

Točka IV – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE, mijenja se i glasi:

Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa,

ukupno: ………………………………………… 1.160.000,00 kn

 

Rok izgradnje je prosinac 2016. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-   iz sredstava komunalnog doprinosa …….. 445.000.00 kn

-   iz pomoći…………………………………………. 600.000.00 kn

-   iz ostalih izvora…………………………………. 115.000.00 kn

 

Točka V – IZGRADNJA GROBLJA, mijenja se i glasi:

Za izgradnju groblja……………………………… 250.000.00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je…………. 1.685.000,00 kn

Ukupno je predviđeno……………………. 1.935.000,00 kn

 

Rok izgradnje je prosinac 2016. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-   iz sredstava komunalnog doprinosa…… 1.750.000.00 kn

-   izostalih izvora……………………………………. 61.000.00 kn

-   iz viškova prethodnih godina………………. 124.000.00 kn

 

Točka VI – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM, mijenja se i glasi:

Za izgradnju i proširenje mjesnih mreža na području Grada Hvara:

Ukupno je predviđeno………………………… 50.000,00 kn

 

Rok izgradnje je prosinac 2016. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

-   iz ostalih izvora…………………………………… 50.000.00 kn

 

 

 

 

 

VII SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima iznose:

Izgradnja nerazvrstanih cesta………………. 2.435.000,00 kn

Izgradnja javnih površina…………………… 1.200.000,00 kn

Izgradnja javne rasvjete……………………… 1.160.000,00 kn

Izgradnja groblja……………………………….. 1.935.000,00 kn

Izgradnja objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom 50.000,00 kn

Ukupno…………………………………………. 6.780.000,00 kn

 

Članak 2.

 

Prilozi:

NERAZVRSTANE CESTE – PROGRAM ZA 2016. GODINU JAVNE POVRŠINE – PROGRAM ZA 2016. GODINU JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2016. GODINU

Izmijenjeni su i sastavni su dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA  HRVATSKA

SPLITSKO-DALMA T1NSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

Klasa: 363-01/15-01/163

Urbroj: 2128/01-02-16-07

Hvar, 7.11.2016.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Hvar, studeni 2016.

 

Prilog br. 1            NERAZVRSTANE CESTE

Prilog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016.g.

 

PROGRAM GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

                                                                                                                           Iznos (kn bez PDV-a)         Iznos (kn s PDV-om)

Asfaltiranje raznih lokacija na području Grada Hvara                                                         470.000,00

                                                                                                                                                                                        587.500,00

Ograde Os3 (Ulica Marina Gazarovića) – Izgradnja prometnice                                         424.000,00

                                                                                                                                                                                        530.000,00

Izgradnja poljskog puta Spile, uz rekonstrukciju suhozida i izradu

drenažnog sustava – 4. faza                                                                                                 180.000,00

                                                                                                                                                                                        225.000,00

Tehnička dokumentacija za izgradnju cesta                                                                           50.000,00

                                                                                                                                                                                          62.500,00 

Izgradnja ceste na Paisu – spoj Ulice Lucije Rudan i Ulice Ive Roića – 1. faza                    160.000,00

                                                                                                                                                                                        200.000,00

Cesta Milna-Malo Grablje-Velo Grablje – Površinska obrada dvoslojnom

bitumenskom emulzijom, s pripremom zemljane podloge frezanjem                                  500.000,00

                                                                                                                                                                                        625.000,00

Otkup zemljišta za ceste                                                                                                      164.000,00

                                                                                                                                                                                        205.000,00

                                                                                                                   Ukupno (kn) s PDV-om:                       2.435.000,00

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Hvar, studeni 2016.

 

Prilog br. 2            JAVNE POVRŠINE

Prilog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016.g.

 

PROGRAM GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

 

                                                                                                                          Iznos (kn bez PDV-a)         Iznos (kn s PDV-om)

Izgradnja i rekonstrukcija stubišta na raznim lokacijama na

području Grada Hvara                                                                                                          70.000,00

                                                                                                                                                                                          87.500,00

Izgradnja javne površine na Vrisku, s boćarskim terenom, zelenom

površinom i parkiralištem I. faza                                                                                         220.000,00

                                                                                                                                                                                        275.000,00

Izgradnja javne površine na Vrisku, s boćarskim terenom, zelenom

površinom i parkiralištem II. faza                                                                                       180.000,00

                                                                                                                                                                                        225.000,00

Zaštitne ograde na raznim lokacijama                                                                                    70.000,00

                                                                                                                                                                                          87.500,00

Izrada skulpture “Ribič”                                                                                                        95.000,00

                                                                                                                                                                                        118.750,00

Dobava i postava opreme za teretanu na otvorenom                                                             45.000,00

                                                                                                                                                                                          56.250,00

Popločenje kamenom šetališta Antuna Tomislava Petrića                                                   240.000,00

                                                                                                                                                                                        300.000,00

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju javnih površina                                                 40.000,00

                                                                                                                                                                                          50.000,00

                                                                                                                   Ukupno (kn) s PDV-om:                       1.200.000,00

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Hvar, studeni 2016.

 

Prilog br. 3            JAVNA RASVJETA

Prilog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016.g.

 

PROGRAM GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

 

Iznos (kn bez PDV-a)         Iznos (kn s PDV-om)

Radovi iskopa, postavljanja kabela, traka uzemljenja i izrada

temelja za javnu rasvjetu na raznim lokacijama                                                                   300.000,00

                                                                                                                                                                                        375.000,00

Dobava rasvjetnih tijela, kablova, traka uzemljenja, drugog

elektro materijala te stupova za javnu rasvjetu                                                                     200.000,00

                                                                                                                                                                                        250.000,00

Dobava i ugradnja akcentne rasvjete hvarskog Mandrača                                                     56.000,00

                                                                                                                                                                                          70.000,00

Rasvjeta helidroma s daljinskim nadzorom                                                                           50.000,00

                                                                                                                                                                                          62.500,00

Mjere rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete                                                            322.000,00

                                                                                                                                                                                        402.500,00

                                                                                                                   Ukupno (kn) s PDV-om:                       1.160.000,00

 

 

                Na temelju članka 28. st.l. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95-uredba, 21/96-uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04,110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/1 1, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj dana 7.11.2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu

za Grad Hvar

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu za Grad Hvar („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/15 i 3/16)

 

u točki II ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, mijenjaju se iznosi tako da sada glase:

 

- Održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa

 

Predviđena sredstva:

-   za izvršenje radova u iznosu od………… 2.110.000,00 kn

-   za nabavu opreme u iznosu od ……………. 836.390.00 kn

ukupno : ……………………………………….. 2.946.390,00 kn

 

Izvori financiranja :

-   iz komunalne naknade……………………….. 560.000,00 kn

-   iz pomoći…………………………………………. 920.000,00 kn

-   iz ostalih izvora………………………………. 1.430.000,00 kn

-   iz viškova prethodnih godina………………… 36.390,00 kn

 

- Održavanje javnih površina

 

Predviđena sredstva:

-   za izvršenje radova/usluga u iznosu od…. 900.000,00 kn

-   za materijal u iznosu od……………………… 260.000,00 kn

ukupno …………………………………………  1.160.000,00 kn

 

Izvori financiranja :

-   iz komunalne naknade…………………….. 1.010.000,00 kn

-   izostalih izvora………………………………….. 150.000,00 kn

 

 

- Održavanje nerazvrstanih cesta

 

Predviđena sredstva:

-   za izvršenje radova/usluga u iznosu od…. 480.000.00 kn

-   za materijal u iznosu od …………………….. 100.000.00 kn

ukupno : ………………………………………….. 580.000,00 kn

 

Izvori financiranja :

-   iz komunalne naknade……………………….. 320.000,00 kn

-   iz ostalih izvora…………………………………. 260.000,00 kn

 

- Održavanje javne rasvjete

 

Predviđena sredstva:

-   usluga održavanja i materijal u iznosu od 420.000.00 kn

-   utrošak električne energije u iznosu od … 440.000.00 kn

ukupno : ………………………………………….. 860.000,00 kn

 

Izvori financiranja :

-   iz komunalne naknade……………………….. 860.000,00 kn

 

- Održavanje groblja

 

Predviđena sredstva:

-   održavanje groblja…………………………….. 110.000.00 kn

ukupno: …………………………………………… 110.000,00 kn

 

Izvori Financiranja :

-   iz komunalne naknade…………………………. 50.000,00 kn

-   iz ostalih izvora…………………………………… 60.000.00 kn

 

Članak 2.

 

Točka III SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA mijenja se i glasi:

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima iznose:

1… održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa 2.946.390,00 kn

2. . održavanje javnih površina…………… 1.160.000,00 kn

3. . održavanje nerazvrstanih cesta…………. 580.000,00 kn

4. . održavanje javne rasvjete…………………. 860.000,00 kn

5. . održavanje groblja …………………………  110.000,00 kn

Ukupno…………………………………………. 5.656.390,00 kn

 

IV     ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

REPUBLIKA  HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

Klasa: 363-01/15-01/164

Urbroj: 2128/01-02-16-07

Hvar, 7.11.2016.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09 , 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj dana 7. studenog 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o donošenju Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. godine i Plana razvojnih projekata 2016.-2020. Grad Hvar_ dodatak Strategije razvoja Grada Hvara

do 2020. godine

 

Članak 1.

 

Donosi se Strategija razvoja Grada Hvara do 2020. godine, koju je izradio Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Trg J. F. Kennedvja 6, 10000 Zagreb i Plan razvojnih projekata 2016.-2020. Grad Hvar_ dodatak Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. godine, koju je izradio UHY savjetovanje d.o.o., Hrvatske mornarice IH, 21 000 Split.

 

Članak 2.

 

Strategija razvoja Grada Hvara do 2020. godine i Plan razvojnih projekata 2016.-2020. Grad Hvar_ dodatak Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. godine iz članka 1. je sastavni dio i prilog ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 020-01/15-01/08

Urbroj: 2128/01-02-16-23

Hvar, 07. studenog 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara (‘”Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst. 6/13 i 11/13) te članka 7. st.3. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 11/10) Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj dana 07. studenog 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA STIPENDIJU GRADA HVARA

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom raspisuje se natječaj za Stipendiju Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Stipendije dodjeljuje Grad Hvar, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima i studentima s područja Grada Hvara koji se školuju izvan mjesta prebivališta. Za 2016/2017. školsku godinu odobravaju se 3 učeničke i 6 studentskih stipendija za stipendiranje učenika i studenata Grada Hvara, od 01. rujna 2016. do 30. lipnja 2017. godine. Sukladno čl.12 Pravilnika. Gradonačelnik može donijeti Odluku da se jedna Stipendija dodijeli kandidatu koji u natječaju nije prikupio dovoljan broj bodova za dodjelu Stipendije a koji ima izuzetno težak socijalni status.

 

Članak 3.

 

Za učenike srednjih škola koji se školuju izvan Grada Hvara visina Stipendije iznosi 800,00 kuna mjesečno, a za studente koji se školuju na višim i visokim učilištima 1.000,00 kuna mjesečno.

Za učenika ili studenta iz socijalno ugrožene obitelji, prema posebnoj odluci Gradonačelnika, visina Stipendije iznosi 1.600,00 mjesečno.

 

Članak 4.

 

Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Hvara raspisati će natječaj koji će se objaviti na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u ” Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATLNSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 602-04/16-01/01

URBROJ: 2128/01-02-16-03

Hvar, 07. studenog 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, broj: 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), a sukladno Podatku o prosječnim troškovima gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj, objavljenom od strane Ministarstva zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva („Narodne novine”, broj: 59/10), Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj dana 7. studenog 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

 

Članak 1.

 

U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/04, 4/04, 1/05, 4/06, 6/06 i 7/10) članak 2. mijenja se, dijeli na članak 2. i 3. i glasi:

Za građane sa sadašnjim prebivalištem na području Grada Hvara, a ukupno dužim od petnaest godina (Uvjerenje o prebivalištu) i neriješenim stambenim pitanjem (izjava kod javnog bilježnika), koji gradnjom obiteljske kuće (ne odnosi se na izgradnju višestambene građevine, te na dogradnju i nadogradnju postojeće građevine), rješavaju svoje stambeno pitanje, odobrit će se na temelju zahtjeva djelomično oslobađanje komunalnog doprinosa za 75% na prvih 600 m3 od ukupnog volumena obiteljske kuće, te na sljedećih 200 m3 ukupnog volumena za 50%, od iznosa iz članka 2. Na onaj dio ukupnog volumena građevine koji je preko 800 m3 obračunava se jedinična cijena sukladno članku 2. Odluke.

Za građane sa sadašnjim prebivalištem na području Grada Hvara, a ukupno dužim od petnaest godina (Uvjerenje o prebivalištu), odobrit će se na temelju zahtjeva djelomično oslobađanje komunalnog doprinosa za 50% na prvih 800 m3 ukupnog volumena građevine od iznosa iz članka 2. Na onaj dio obujma građevine koji je preko 800 m3 obračunava se jedinična cijena sukladno članku 2.Odluke.

 

Članak 2.

 

st. 1. Ovisno o pogodnostima položaja na području grada i stupnju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, utvrđuju se slijedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine (kn/m3):

 

Zona

Naselja

Iznos kom. doprinosa

od toga po vrsti objekta

javne površine

nerazvrst. ceste

javna rasvjeta

groblja

I

zona

Hvar i Milna

138,00

46,00

57,00

23,00

12,00

II

zona

Zaraće (s Dubovicom), Sveta Nedjelja (s Jagodnom i Bojanić badom) i izgrađena priobalna područja (Bruške uvale, Pelegrin)

115,00

30,00

54,00

23,00

8,00

III

zona

Brusje, Velo Grablje, Malo Grablje

77,00

23,00

34,00

20,00

 

 

                st. 2. Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, za obujam pomoćnog prostora (garaža, spremišta, kotlovnica, drvarnice i si.) u podrumu građevine, umanjuje se za 50% jedinične cijene, samo ako je podrum ukopani dio građevine sa sve četiri strane, a čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja ili suterena. Ukoliko dođe do prenamjene spomenutog prostora u stambeni ili poslovni, plaća se preostalih 50% jedinične cijene.

st. 3. Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, za poljoprivredne zgrade do 20 m2 i za gospodarske zgrade do 200 m2 izvan građevinskog područja komunalni doprinos obračunava se u iznosu od 30 kuna po metru kubnom ukupnog volumena građevine.

st. 4. Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, za gospodarske zgrade, proizvodne djelatnosti unutar područja gospodarsko – proizvodne namjene, za to predviđeno Prostornim planom Grada Hvara, komunalni doprinos umanjuje se za 70% jedinične cijene po metru kubnom ukupnog volumena građevine, a za gospodarske zgrade, uslužne djelatnosti unutar područja gospodarsko – proizvodne namjene, za to predviđeno Prostornim planom Grada Hvara komunalni doprinos umanjuje se za 50% jedinične cijene po metru kubnom ukupnog volumena građevine.

 

Članak 3.

 

Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/04, 4/04, 1/05, 4/06, 6/06 i 7/10).

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 363-01/10-01/74

Urbroj: 2128/01-02-16-03

Hvar, 07. studenog 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj 158/03. 141/06, 38/09, 123/1 1 i 56/16), članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (“Narodne novine’- broj 23/04, 101/04. 39/06, 63/08, 125/10,102/11 i 83/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13. 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj 7.11.2016. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u uvali Malo Zaraće

 

Članak 1.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) daje koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra Gradu Hvaru (u daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije) u svrhu montaže stubišta za pješački pristup plaži u uvali Malo Zaraće u naselju Zaraće, sve sukladno glavnom projektu oznake 027-GP-2016 iz rujna 2016., izrađenog od strane Ureda ovlaštenog inženjera Dražen Colnago. Pojišanska 18. Split.

Članak 2.

 

Koncesija iz članka 1. ove Odluke daje se za posebnu upotrebu pomorskog dobra katastarske oznake k.č. 998 i 999. k.o. Grablje. u uvali Malo Zaraće u naselju Zaraće, topografske oznake „Punta Zubac mali”:

 

Članak 3.

 

Davatelj koncesije utvrđuje daje zahvat iz članka 1. ove Odluke od lokalnog značenja za Grad Hvar.

 

Članak 4.

 

Ovlaštenik koncesije nije u obvezi platiti naknadu za koncesiju budući se u ovom slučaju radi o istovjetnoj pravnoj osobi davatelja koncesije i ovlaštenika koncesije, pa se na temelju navedenog ne sklapa ugovor o koncesiji, već ga zamjenjuje ova Odluka.

 

Članak 5.

 

Koncesija se daje za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke na vrijeme od 20 godina.

 

Članak 6.

 

Ovlaštenik koncesije dužan je izraditi potrebu projektnu dokumentaciju i ishoditi valjani akt temeljem kojeg će se izvesti radovi iz članaka 1. ove Odluke.

Članak 7.

 

Za vrijeme odvijanja radova iz članka 1. ove Odluke, ovlaštenik koncesije ovlašten je isključiti od opće upotrebe pomorsko dobro koje je predmet koncesije.

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u ..Službenom glasniku Grada Hvara”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 342-01/16-01/90

URBRO.1: 2128/01-02-16-02

Hvar, 7.11.2016.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»; broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 4. i 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama (Službeni glasnik Grada Hvara 2/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09 , 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj 07. 11. 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o ukidanju javnog dobra u općoj uporabi

 

Članak 1.

 

Temeljem čl. 103. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) ukida se status javnog dobra čest. zem. 4566/10 površine 77 m2 i 4566/11 k.o. također površine 77 m2 Hvar iz razloga što se više ne koristi u svrhu nerazvrstane ceste.

 

Članak 2.

 

Nalaže se imovinskopravnoj službi Grada Hvara ovu odluku dostaviti zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Splitu, Stalnoj službi u Starom Gradu radi provedbe brisanja statusa javnog dobra predmetne nekretnine u zemljišnoj knjizi.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/16-01/32

URBROJ: 2128/01-02-16-3

Hvar, 7. studenoga 2016.

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 86. i članka 89. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13) i članka 25. Statuta Grada Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst i 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj dana 7. studenog 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 2/08) u daljnjem tekstu: „Odluka o izradi UPU-a”.

 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

 

Članak 2.

 

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac je: Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13), Statut Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj:5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13, 1 l/13), Izmjene i dopune Prostornog plan uređenja Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 5/16) i ova Odluka.

 

RAZLOZI ZA IZRADU UPU-a

 

Članak 3.

 

 1. U čl. 100. Izmjena i dopuna PPUG Hvara propisuje se izrada urbanističkog plana uređenja za sve izdvojene zone ugostiteljsko turističke namjene, te poslovne i sportske namjene izvan naselja, te se pod br. 10. planira izrada UPU sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac.
 2. Odluka o provođenju izrade projekta idejnog arhitektonskog urbanističkog rješenja u sportkoj rekreacijskoj zoni Šamoreta dolac, donešena 19. studenog 2015.g. na Gradskom vijeću Grada Hvara (kl: 620-01/14-01/12; urbroj: 2128/01 -02-15-08)

 

OBUHVAT I NAMJENA UPU-a

 

Članak 4.

 

u. čl.57 a. Izmjena i dopuna PPUG Hvara definirana je veličina obuhvata i namjena:

Zona R2 Šamoreta dolac, površine 22,5 ha obuhvaća sadržaje sjeverno od Šamoreta dolca. Namjenjena je za sportsko-rekreacijski centar, koji sadrži otvorene i natkrivene sportske sadržaje (igrališta za nogomet, rukomet, odbojku, tenis i sl.). Za prateće sadržaje omogućava se gradnja zatvorenih i natkrivenih građevina površine maksimalno 10% od površine sportskih terena odnosno 2000 m2 BRP (prema strožem uvjetu), minimalno u 4 zasebne građevine. Minimalno 70% zatvorenih građevina treba biti namijenjeno pratećim sportskim sadržajima (svlačionice, spremišta, sanitarije itd.), a ostatak je namijenen ugostiteljskim sadržajima iz skupine restorani i barovi (osim noćnog kluba, noćnog bara i disko kluba). Maksimalna dopuštena visina izgradnje za prateće sadržaje je E=Po+P, odnosno V= 4 m, završno s ravnim ili kosim krovom. Postojeći sadržaji – rukometno igralište, šest teniskih terena i građevina s pratećim sadržajima zadržavaju se i planiraju za javno korištenje. Postojeći suhozidi na terenu se štite, održavaju i po potrebi obnavljaju.

UPU-a iz članka 3. izradit će se u tekstualnom i grafičkom dijelu za područje obuhvata plana, unutar granica određenih Odlukom o donošenju UPU-a.

 

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU-a

 

Članak 5.

 

Područje, koje je predmet obuhvata Izmjena i dopuna UPU-a planirano je izmjenama i dopunama PPUG-a kao građevinsko područje naselja, sportsko-rekreacijski centar oznake R2. Radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, a manjim dijelom je izgrađeno,na kojem se području nalaze šest teniskih terena rukometno otvoreno igralište i građevina sa pratećim sadržajima.

 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

 

Članak 6.

 

Osnovni ciljevi UPU-a su izrada dokumentacije za izgradnju sportskog centra i geodetskog snimanja terena predviđenog za izgradnju sportskog centra ,na temelju Izmjena i dopuna PPUG Hvara (Sl. gl. 5/16), kako bi se izgradnjom sportskog centra poboljšali uvjeti za natjecanje sportskih klubova Grada Hvara, podigla kvaliteta života i unaprijedila turistička ponuda.

 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANU! POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU UPU-a

 

Članak 7.

 

Za potrebe izrade UPU-a stručne podloge (sociološko, demografsko, ekonomsko, ekološko, energetsko, graditeljsko, hortikulturno, estetsko i drugo obilježje) – nisu potrebne i neće se pribavljati, a planska rješenja će se temeljiti na Izmjenama i dopunama PPUG-a Hvara.

 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

 

Članak 8.

 

U izradi će se koristiti raspoloživa dokumentacija vezana za rješenje zahvata koji su predmet ovog UPU-a, kao i druga dokumentacija koju iz svog djelokruga osiguravaju tijela i pravne osobe određene posebnim propisima.

 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI UPU-a

 

Članak 9.

 

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, od kojih će se zatražiti dostava zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) za izradu UPU „Šamoreta dolac”, koja temeljem tih propisa obvezno sudjeluju u izradi UPU „Šamoreta dolac” izdavanjem uvjeta i/ili posebnih mjera iz svog djelokruga:

 1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 ZAGREB
 2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Ulica Republike Austrije 14, 10000 ZAGREB
 3. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČU SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE, Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 SPLIT
 4. URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI – Odjel za gospodarstvo Vukovarska 1, 21000 SPLIT (kao ured državne uprave u županiji nadležan za poljoprivredu)
 5. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
 6. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 Zagreb
 7. HRVATSKE VODE, VGO Split, Vukovarska 35, 21000 SPLIT
 8. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 ZAGREB
 9. MUP – POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 SPLIT
 10. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i spašavanje -Split, Odjel za preventivne i planske poslove, Moliških Hrvata 1, 21000 SPLIT
 11. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Javna ustanova – Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/1, 21000 Split
 12. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje – Ispostava Hvar, 21450 Hvar
 13. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za pomorstvo i turizam, Domovinskog rata 2, 21000 Split
 14. ŽUPANIJSKA UPRAVE ZA CESTE NA PODRUČJU SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE, R. Boškovića 22, 21000 Split
 15. HRVATSKE CESTE D.O.O., Sektor za održavanje – Ispostava Split, Runera Boškovića 22, 21000 Split
 16. HAKOM., Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 ZAGREB
 17. HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (HEP ODS) D.O.O., DP ELEKTRODALMACIJA – SPLIT, POGON Hvar
 18. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA (HOPS) D.O.O., Prijenosno područje Split, Sektor za izgradnju i investicije – Odjel za izgradnju Split, Kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 SPLIT
 19. HVARSKI VODOVOD-HVAR D.O.O.,
 20. HRVATSKE ŠUME D.O.O., Uprava šuma – Podružnica Split, Šumarija Hvar,

 

Članak 10.

 

Javnopravnim tijelima iz članka 9. Nositelj izrade dostavit će ovu Odluku, s pozivom da mu u roku od 15 dana od dana dostave daju zahtjeve za izradu UPU-a .

Ukoliko navedena javnopravna tijela ne dostave svoje zahtjeve u navedenom roku, smatrat će se da ih nemaju.

 

PLANIRANI ROKOVI ZA IZRADU UPU-a, ODNOSNO POJEDINffl NJEGOVIH FAZA I ROKOVI ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

 

Članak 11.

 

Za izradu UPU-a utvrđuju se sljedeći rokovi:

1)     dostavljanje zahtjeva iz članka 90. Zakona o prostornom uređenju: 30 dana;

2)     izrada Nacrta prijedloga: 30 dana od dana dostave zahtjeva javnopravnih tijela iz članka 9. ove Odluke;

3)     javna rasprava će se provesti u trajanju od 30 dana;

4)     izrada Nacrta konačnog prijedloga: 30 dana od dana izrade Izvješća o javnoj raspravi, te utvrđivanje Konačnog prijedloga od strane Gradonačelnika;

5)     upućivanje Konačnog prijedloga Ministarstvu radi ishođenja suglasnosti iz članka 108. Zakona;

6)     dostava izvornika plana 8 dana od dana objave Odluke o donošenju Izmjena i dopuna plana u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU-a

 

Članak 12.

 

Izradu UPU-a će financirati iz proračuna jedinice lokalne samouprave, temeljem članka 63. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju.

 

Članak 13.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/16-01/248

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 07.11.2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Izmjene i dopuna proračuna Grada Hvara za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu………… 261
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2016. godinu…………………………. 285
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2016. godinu…………….. 285
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2016. godinu……………… 287
 5. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………… 287
 6. Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………… 289
 7. Odluka o donošenju Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. godine i Plana razvojnih projekata 2016.-2020. Grad Hvar_ dodatak Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. godine……………………………………………………………… 290
 8. Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiju Grada Hvara…………………………………………………………… 291
 9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu……………………………………………………….. 291
 10. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u uvali Malo Zaraće………………… 292
 11. Odluka o ukidanje statusa javnog dobra čest. zem. 4566/10 i 4566/11 k.o. Hvar…………………………….. 293
 12. Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac…………………. 293

 

GRADONAČELNIK

 

 1. Izmjene i dopune plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Hvara za 2016. godinu 296

 „Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa

 Službeni glasnik – br. 06/2016

Glasnik je dostupan za preuzimanje OVDJE


 

 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

GODINA XXIII.  BROJ 6.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 29. rujna 2016. godine                                    plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

Na temelju članka 5. i 6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. broj 44/05, 44/06 i 109/07), čl. 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), na sjednici održanoj 23. rujna 2016. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara, donosi

 

Odluku

o prestanku obavljanja dužnosti člana Gradskog vijeća

 

I.

 

Utvrđuje se da dana 23. rujna 2016. godine prestaje obnašanje mandata člana Gradskog vijeća gđe. Katije Zaninović Dawney.

Uvidom u podneseni zahtjev gđe Nade Jeličić za aktivaciju Mandata Mandatna komisija je utvrdila da su sukladno odredbama članka 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela u jedinicama lokalne samouprave (“Narodne Novine” br. 44/05, 44/06, 109/07 i 144712) nastupili zakonski uvjeti za nastavak obnašanja dužnosti člana gradskog vijeća gđe. Jeličić izabrane na Kandidacijskoj listi grupe birača te stoga istim danom gđi. Dawney prestaje isti.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

 

KLASA: 021-05/15-01/37

URBROJ: 2128/01-02-16-08

Hvar, 23. rujna 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 5. i 6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. broj 44/05, 44/06 i 109/07), čl. 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13). na sjednici održanoj 23. rujna 2016. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara, donosi

 

Odluka

o nastavku obavljanja dužnosti člana Gradskog vijeća

 

I.

 

Utvrđuje se da dana 23. rujna 2016. godine započinje ponovno obnašanje mandata člana Gradskog vijeća gde. Nade Jeličić.

Uvidom u podneseni zahtjev, Mandatna komisija je utvrdila da su sukladno odredbama članka 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela u jedinicama lokalne samouprave (“Narodne Novine” br. 44/05, 44/06, 109/07 i 144712) nastupili zakonski uvjeti za nastavak obnašanja dužnosti člana gradskog vijeća gde. Jeličić izabrane na Kandidacijskoj listi grupe birača.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/37

URBROJ: 2128/01-02-16-07

Hvar, 23. rujna 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 26. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj: 153/09. 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33 01, 60/01, 129/05. 109/07, 125/08, 36/09. 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09. 7/09, 8/09, 1/11, 2-11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj 23.09.2016. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje

na području Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U članku 4. – Program izgradnje vodnih građevina – kapitalna pomoć Odvodnji Hvar d.o.o.. mijenjaju se iznosi tako da sada glase:

                Program izgradnje objekata vodnih građevina – kapitalna pomoć Odvodnji Hvar d.o.o. :

Izgradnja fekalne i oborinske odvodnje – Ograde Os3 (Ulica Marina Gazarovića)              940.000,00 kn

Izgradnja fekalne i oborinske odvodnje od Ograda do mora – 2. faza   480.000,00 kn

Sanacija i rekonstrukcija objekata fekalne i oborinske odvodnje Grada Hvara (Obala Riva, Ulica Vinka Pribojevića, Ograde Os2, U. Lucije Rudan, U. Ive Roića. Šamoreta Dolac, Ulica Miće Marchija) 430.000,00 kn

Sanacija i rekonstrukcija objekata fekalne i oborinske odvodnje Grada Hvara (Ograde, Ulica Nikice Kolumbića i ostalo)                199.000,00 kn

Nadzori nad izgradnjom i rekonstrukcijom objekata oborinske i fekalne odvodnje              50.000,00 kn

Izrada tehničke dokumentacije za projekte izgradnje i rekonstrukcije fekalne i oborinske

odvodnje…………………………………………….. 101.000,00 kn

UKUPNO………………………………………. 2.200.000,00 kn

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 325-01/16-01/14

URBRO.I: 2128 01-02-16-03

Hvar, 23. rujna 2016. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj dana 23. rujna 2016. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o nedonošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016. godinu

 

Članak 1.

 

Ne donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016. godinu.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/16-01/15

Urbroj: 2128/01-02-16-03

Hvar, 23. rujna 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, broj: 30/15), Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 („Narodne novine” broj 71/16) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj 23. rujna 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o kandidiranju projekata na natječaje mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju projekti koji će se tijekom 2016. godine kandidirati na natječaje mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (dalje u tekstu: natječaj).

 

Članak 2.

 

Trgovačko društvo Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa, kao isporučitelj vodnih usluga i korisnik potpore u suvlasništvu Grada Hvara, će tijekom 2016. godine kandidirati projekt – „Izgradnja vodospreme Jagodna”, na natječaj: Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije”, Operacija 7.2.1. „Ulaganje u građenje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”.

Prilog ove Odluke je Opis projekta „Izgradnja vodospreme Jagodna”.

 

Članak 3.

 

Za pripremu dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj zadužuje se korisnik potpore iz članka 2. ove Odluke.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 325-01/16-01/22

URBROJ: 2128/01-02-16-03

Hvar, 23. rujna 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 24. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) te čl. 5 i 28. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 2/14, 4/14 – ispravak i 4/15), Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj 23. rujna 2016.godine, donosi

 

ODLUKU

o korištenju javne površine za postavu tabli za oznaku komercijalnog sadržaja u Gradu Hvaru

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuju se uvjeti, način i visina naknade za korištenje javne površine za postavu tabli za oznaku komercijalnog sadržaja (u daljnjem tekstu: table) u Gradu Hvaru.

 

Članak 2.

 

Izgled, materijal, veličina i način postave i korištenja tabli određen je Idejnim projektom sustava turističke signalizacije Grada Hvara, autora Viktora Popovića, od prosinca 2009. godine.

 

Članak 3.

 

Zahtjev za odobrenjem korištenja javne površine za postavu table, može postaviti fizička ili pravna osoba sa registriranom djelatnosti na području Grada Hvara (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva).

Zahtjev se upućuje Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara – Službi za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, sa svom popratnom dokumentacijom:

 1. osnovni podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi;
 2. vrsta djelatnosti pravne ili fizičke osobe;
 3. oznaku željene lokacije za postavu table ili tabli;
 4. preslik rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno preslik obrtnice za fizičke osobe;
 5. potvrda Porezne uprave, Ispostave Makarska, Porezno mjesto Hvar.

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša pribaviti će Potvrdu o stanju dugovanja, a sukladno Odluci o obvezi pravnih i fizičkih osoba da podmire svoje obveze prema Gradu Hvaru kao uvjet da bi Grad Hvar udovoljio određenim zahtjevima istih („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 2/16).

 

Članak 195.

 

Od osobe čiji zahtjev ne sadržava sve priloge iz čl. 3. ove Odluke, zatražit će se nadopuna zahtjeva pismenim putem, te je stranka dužna u roku od pet (5) dana od dana primitka zahtjeva za nadopunu, dostaviti traženu dokumentaciju. U suprotnom, zahtjev za odobrenjem postavljanja table, će se odbiti.

Zahtjev za odobrenje korištenja javne površine za postavu table će se odbiti ukoliko podnositelj zahtjeva ima nepodmirenih dugovanja prema Gradu Hvaru po bilo kojoj osnovi.

 

Članak 5.

 

Sukladno čl. 28. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina, Gradonačelnik odobrava korištenje javne površine za postavu table, temeljem zaključka. Zaključak se odnosi na kalendarsku godinu.

Prava i obveze iz navedenog zaključka se primjenjuju i na slijedeće kalendarske godine ako podnositelj zahtjeva odnosno korisnik uredno podmiruje obveze prema Gradu Hvaru.

Članak 6.

 

Podnositelj zahtjeva može zatražiti postavljanje tabli na jednoj ili više lokacija, a konačna odluku o broju tabli donosi se prema prostornim mogućnostima pojedine lokacije.

Naknada za korištenje javne površine za postavu 1 table iznosi 2.000,00 kuna za prvu kalendarsku godinu korištenja, a za svaku daljnju godinu korištenja naknada iznosi 1.000,00 kuna po tabli.

Ako podnositelj zahtjeva zatraži postavljanje više tabli, za svaku slijedeću tablu naknada iznosi 1.000,00 kuna za prvu godinu korištenja, a za svaku daljnju godinu korištenja, naknada iznosi 500,00 kuna po tabli.

Naknada za table koje se montiraju na Obali Riva i postavljaju se obostrano (2 table u kompletu) iznosi 3.000,00 kuna za prvu godinu korištenja, a za svaku daljnju godinu korištenja naknada iznosi 1.500,00 kuna za 2 table.

U naknadu je uključena izrada i postava tabli.

Navedenu naknadu je potrebno platiti odmah po donošenju Zaključka iz članka 5.ove Odluke a prije postave table.

 

Članak 7.

 

Postavu tabli na lokacijama koje odredi, vršiti će Grad Hvar, putem treće osobe.

Table se postavljaju u vertikalnom nizu, na način da podnositelj zahtjeva koji je ranije podnio zahtjev za postavu table na istoj lokaciji, ima pravo prvenstva u redoslijedu postavljanja.

Postavljene table ostaju u vlasništvu Grada Hvara. Oštećenu ili dotrajalu tablu, za koju je uredno plaćena naknada, Grad Hvar se obvezuje o svom trošku zamijeniti.

Grad Hvar će ukloniti postavljenu tablu za koju se uredno ne plaća naknada.

Grad Hvar zadržava pravo ne odobriti korištenje javne površine za postavu table, iako je dostavio svu dokumentaciju iz čl. 3.ove Odluke.

 

Članak 8.

 

U slučaju da podnositelj zahtjeva ukine/ugasi obrt odnosno pravna osoba prestane postojati, podnositelj zahtjeva, se obvezuje o tome obavijestiti Grad Hvar, koji će putem treće osobe, ukloniti tablu.

Grad Hvar nema obvezu vraćanja uplaćene naknade iz članka 6. ove Odluke.

U slučaju da dođe do bilo koje promjene sadržaja tabli, podnositelj zahtjeva postupa kao kod zahtjeva za novu tablu, odnosno sukladno čl. 3. ove Odluke.

 

Članak 9.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/16-01/146

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 23. rujna 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju čl. 1. Naredbe za otklanjane strane svojte iz prirode iz otočnih ekosustava Republike Hrvatske („NN”, br.: 49/2012), članka 77. Zakona o lovstvu („NN”, br.: 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16 i 41/16) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj dana 23. rujna 2016. donijelo je

 

ZAKLJUČAK

o pokretanju inicijative za poduzimanje mjera za sprječavanje štete od divlje svinje

 

Članak 1.

 

Na zahtjev predstavnika poljoprivrednika sa područja Grada Hvara a povodom značajnih šteta od divljih svinja nastalih na poljoprivrednim nasadima , pokreće se inicijativa za realizaciju otklanjanja divlje svinje iz prirode iz otočnog ekosustava Otoka Hvara.

 

Članak 2.

 

Zahtjeva se od Lovačkog društva Hvar, kao jedinog lovoovlaštenika na području grada Hvara, da sukladno čl. 77. Zakona o lovstvu poduzme sve Zakonom propisane mjere za uklanjanje divljih svinja ili njihovo svođenje u područja određena kao lovište.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA : 320-01/16-01/14

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 23. rujna 2016. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje. 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 35. a Zakona o otocima («NN». broj: 149/99. 32/02 i 33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14). Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj 23. rujna 2016. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Vučetić Ante pok. Ante i dr. od 7. rujna 2016. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju 29952/2419200 dijela nekretnine označene kao č.zem. 3914/12, z.u. 3262 te 3744/302400 dijela nekretnine označene kao čest. zem. 3914/30, z.u. 2990. sve k.o. Hvar , za iznos kupoprodajne cijene od 14220.00 + 3960,00 EUR u protuvrijednosti u kunama prema prodajnom tečaju HNB-a na dan plaćanja.

 

 II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti fotokopiju ugovora Gradu Hvaru.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/16-01/23

URBROJ: 2128/01-02-16-03

Hvar, 23. rujna 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Naziv:  GRAD HVAR                                                                      Matični broj: 02541122

Adresa: Milana Kukurina 2, 21450 HVAR                                       Šifra djelatnosti: 8411

OIB: 01250166084                                                                             Šifra grada: 153

RKP: 30509                                                                                        Razina: 22

 

 

 

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

ZA 01-06/2016. GODINE                                                                 

PRIHODI  I  PRIMICI

 

 1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 37,94%, a ostvarenje po skupinama je slijedeće:

-       Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 38,05% godišnjeg plana, a 152,74% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvarenje je u skladu sa planom, a značajno je povećano u odnosu na prethodnu godinu.

-       Pomoći (skupina 63) su ostvarene sa 24,50% plana, ali su nešto veće (119,12%) u odnosu na isto razdoblje 2015.godine.

-       Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 51,49%  plana, a u odnosu na prethodnu godinu sa 139,79 %,  povećanje je rezultat povećanja većine  prihoda iz ove skupine.

-       Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 47,63% plana, a ostvarenje je veće nego prošle godine (127,33%) zbog povećanja određenih prihoda pogotovo komunalnog doprinosa.

-       Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 24,99% plana uz neznatno smanjenje u odnosu na prošlu godinu .

-       Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 73,50% plana , a 222,53% u odnosu na prethodnu godinu, što je vezano uz znatna povećanje naplaćenih kazni za pogrešno parkiranje vozila.

 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa 1,87% , ali su veći u odnosu na prošlu godinu, malo ostvarenje ovih prihoda je zbog neostvarenja prihoda od prodaje građevinskog zemljišta.
 2. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani, dok prihodi od povrata danih zajmova trgovačkim društvima nisu ostvareni, (isti se odnose na planirani povrat jamstva naplaćenog sa žiro računa Grada Hvara od strane Hypo-Alpe-Adria Bank d.d., a za kredit Sportskog centra Hvar d.o.o. Hvar).
 3. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 37,50% plana i veći su za 35,52 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je značajno povećanje.

 

 

RASHODI  I  IZDACI

 

 1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 34,46%  u odnosu na plan, te 109,09% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine,  izvršenje po skupinama je slijedeće:

-       Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 47,29% u odnosu na godišnji plan te su veći za 4,03% u odnosu na prethodnu godinu.

-       Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 41,72% u odnosu na godišnji plan, te su za 2,80%  manji u odnosu na prethodnu godinu.

-       Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 68,80%  u odnosu na godišnji plan, a veći su za 813,44% u odnosu na prethodnu godinu zbog znatno većih izdataka za zatezne kamate.

-       Subvencije (skupina 35) u ovom razdoblju nisu izvršavane.

-       Pomoći korisnicima drugih proračuna (skupina 36) izvršene su sa 20,50% u odnosu na godišnji plan, odnosno 222,73% u odnosu na prethodnu godinu, što je vezano za ažurnije izvršenje obveza prema HMP SDŽ.

-       Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 29,84% godišnjeg plana, a za 8,98% su veće nego prethodne godine, a radi se o troškovima vezanim za socijalni program, izvršeni su samo oni izdaci koji su bili nužni, iako se nastojalo pripomoći svim socijalno ugroženim skupinama građana.

-       Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 14,03% godišnjeg plana, a više su ostvareni u odnosu na prethodnu godinu za 65,91% zbog kasnog donošenja proračuna 2015.god..

 1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 23,79% godišnjeg plana, a za 3,89% su manji u odnosu na prošlu godinu.
 2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su sa 54,31% godišnjeg plana, a odnose se na naplatu jamstva Sportskog Centra Hvar.
 3. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 31,29% u odnosu na godišnji plan, odnosno za 5,55% su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

 

 1. Glava: 00101

 

 1. Program: 1001 je izvršen sa 45,82%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave.
 2. Program: 1002 je izvršen sa 66,19%. Rashodi u ovom programu vezani su za troškove prigodnih manifestacija, priredbi, koncerata i sl.
 3. Program: 1003 je izvršen sa 34,51%. Rashodi u ovom programu su vezani za opće usluge i pričuvu.
 4. Program: 1004 je izvršen sa 66,39%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke, što uključuje i obveze po danom jamstvu Sportskom centru (što se redovno naplaćuje).
 5. Program: 1005 je izvršen sa 44,84%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost (protupožarnu zaštitu, donacije DVD-u, donacije Gorskoj službi spašavanja, sustav zaštite i spašavanja te usluge policije).
 6. Program: 1006 je izvršen sa 34,34%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje i adaptaciju poslovnih i uredskih prostora.
 7. Program: 1007 je izvršen sa 0,00%. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva tj. poljoprivrede i malog gospodarstva. Nije bilo nikakvih izdataka.
 8. Program: 1008 je izvršen sa 41,92%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova, kao i kupnju zemljišta za navedene namjene.
 9. Program: 1009 je izvršen sa 0,22%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema kanalizacije. Nije bilo izdataka osim za sanaciju divljih odlagališta, ostali rashodi su kasnili sa realizacijom.
 10. Program: 1010 je izvršen sa 9,70%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, geodetsko-katastarske poslove, te na uređenje Etno-eko sela.
 11. Program: 1011 je izvršen sa 0,00%, a odnosi se na rashode vezane sa razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je vezana uz radove Hv.vodovoda. Nije bilo izdataka po ovom programu.
 12. Program: 1012 je izvršen sa 34,11%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu. Realizacija ovog programa je u planiranim iznosima.
 13. Program: 1013 je izvršen sa 32,28%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina.
 14. Program: 1014 je izvršen sa 2,37%, a odnosi se troškove vezane za izgradnju gradskog groblja, uključujući i kupnju zemljišta za izgradnju novog groblja.
 15. Program: 1015 je izvršen sa 48,87%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obalnog pojasa.
 16. Program: 1016 je izvršen sa 28,95%, a odnosi se na troškove tj.donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga su i planirane donacije. Tekuće donacije su izvršene samo Hitnoj medicinskoj pomoći, dok ostalih donacija nije bilo.
 17. Program: 1017 je izvršen sa 22,63%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada.
 18. Program: 1018 je izvršen sa 27,74%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i ulaganje u očuvanje spomenika kulture.
 19. Program: 1019 je izvršen sa 0,00%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama.
 20. Program: 1020 je izvršen sa 14,72%, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama.
 21. Program: 1021 je izvršen sa 0,84%, a radi se o potporama Osnovnoj i Srednjoj školi Hvar, te izdacima vezanim za izgradnju novog objekta Srednje škole Hvar te školskog igrališta.
 22. Program: 1022 je izvršen sa 27,89%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći.

 

 1. Glava: 00102

 

1.     Program: 2001 je izvršen sa 45,12%. Rashodi u ovom programu su vezani za djelatnost dječjeg vrtića

Hvar, te za dodatno ulaganje na zgradi Dječjeg vrtića Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom.

 

 1. Glava: 00103

 

1.     Program: 3001 je izvršen sa 42,08%. Rashodi u ovom programu su vezani za djelatnost Gradske

knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa  je u skladu sa planom.

 

Hvar, 11. kolovoza 2016.god.

 

Voditeljica Službe za proračun i financije:                                                                                            Zakonski predstavnik:

Margita Petrić Hraste, v.r.                                                                                                             Rino Budrović, dipl.ing..v.r.

                Na osnovi članka 46. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara donosi

 

ODLUKU

o prenamjeni proračunskih sredstava

 

Prenamjena se vrši u okviru Razdjela:001, Glave:00101 i to:

Iz Programa: 1014 – Izgradnja i održavanje gradskog groblja, K projekt: K101401- Kupnja zemljišta za novo groblje,

Sa Podskupine: 411 – Prirodna bogatstva prenosi se iznos od =30.202,00 kuna Slovima: (trideset tisuće dvjesto dvije kune)

Na Program: 1005 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, Aktivnosti: A 1005 05 – Usluge policije, Podskupinu: 329 – Ostali rashodi poslovanja

Za namjenu: Plaćanje računa MZ Adria, obrt za posl. savjetovanje Hvar – za smještaj i prehranu sezonskih policajaca.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

 

KLASA: 400-01/16-01/16

URBROJ: 2128/01-01/1-16-02

Hvar, 29. rujna 2016. god.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na osnovi članka 46. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara donosi

ODLUKU

o prenamjeni proračunskih sredstava

 

Prenamjena se vrši u okviru Razdjela: 001, Glave: 00101 i to:

Iz Programa: 1009 – Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom, K projekt: K1009 03 – Kupnja

zemljišta za sanaciju odlagališta,

Sa Podskupine: 411 – Prirodna bogatstva prenosi se iznos od =50.000,00 kuna, slovima: (pedeset tisuća kuna)

Na Program:1005 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, Aktivnosti: A 1005 05 – Usluge policije, Podskupinu: 329 – Ostali rashodi poslovanja

Za namjenu: Plaćanje računa MZ Adria, obrt za posl. savjetovanje Hvar – za smještaj i prehranu sezonskih policajaca.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

 

KLASA: 400-01/16-01/16

URBROJ: 2128/01-01/1-16-01

Hvar, 29. rujna 2016. god.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 4. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 64/08) i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradonačelnik Grada Hvara donosi

 

ODLUKU

o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš „Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. Godine”

 

Članak 1.

 

Donošenjem ove Odluke započinje postupak Strateške procjene utjecaja „Strategije razvoja Grada Hvara do 2020.“ (u daljnjem tekstu: Strategija razvoja) na okoliš.

 

Članak 2.

 

Stratešku procjenu utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: SPUO) iz stavka 1. ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Nacrt prijedloga Strategije razvoja izrađuje Ekonomski fakultet u Zagrebu.

 

Članak 4.

 

Programska polazišta Strategije razvoja utvrđena su na način da ovaj dokument predstavlja stratešku platformu i okvir za koordinaciju aktivnosti različitih institucija javnog sektora, gospodarskih subjekata i svih drugih dionika uključenih u razvoj Grada Hvara.

Strategija razvoja ima zadaću pokrenuti novi razvojni ciklus usmjeren na održivi društveno-gospodarski razvoj.

 

Članak 5.

 

Strateški prioriteti su:

-         jačanje prepoznatljivosti Grada Hvara.

-         razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života,

-         konkurentno gospodarstvo,

-         razvoj infrastrukture, zaštita prirode i okoliša,

-         unapredenje upravljanja razvojem.

 

Članak 6.

 

U postupku ove SPUO provest će se radnje u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj: 80/13, 153/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 64/08) i posebnih propisa iz područja za koje se Strategija donosi.

 

Članak 7.

 

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku SPUO Strategije razvoja naveden je u Prilogu I. ove Odluke.

 

Članak 8.

 

U postupku SPUO, prema ovoj Odluci, sudjelovat će javnopravna tijela navedena u Prilogu II. ove Odluke.

 

Članak 9.

 

Gradonačelnik će o ovoj Odluci informirati javnost u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08).

 

Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 020-01/15-01/08

UBROJ: 2128/01-01/1-16-10

Hvar, 26. kolovoza 2016. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Prilog I. Redoslijed radnji

Prilog II. Javnopravna tijela koja sudjeluju u postupku SPUO

 

PRILOG I.

 

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja Strategije

razvoja na okoliš

 

 1. Jedinstveni upravni odjel će u roku 8 dana od dana donošenja ove Odluke započeti postupak određivanja sadržaja strateške studije.
 2. U postupku određivanja sadržaja strateške studije Jedinstveni odjel će od tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja za okoliš, zatražiti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka kojima se obavezni sadržaj strateške studije dopunjuje kao posebni zahtjev vezano za područje iz djelokruga tog tijela i/ili osoba. Rok za dostavu mišljenja o potrebnom sadržaju strateške studije je 30 dana od primitka zahtjeva Jedinstvenog upravnog odjela. U svrhu usuglašavanja mišljenja o potrebnom sadržaju strateške studije tijekom navedenog roka Jedinstveni upravi odjel će koordinirati i provesti javnu raspravu sa gore navedenim tijelima.

Ove radnje provode se sukladno odredbama članaka 6. do 9. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, br. 64/08) – u daljnjem tekstu Uredba.

 1. U postupku utvrđivanja sadržaja strateške studije Jedinstveni upravni odjel će sukladno člancima 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08) na internetskoj stranici Grada Hvara objaviti Odluku o izradi Strategije razvoja Grada Hvara do 2020., programska polazišta i ciljeve Strategije te informirati javnost o načinu sudjelovanja u postupku strateške procjene.
 2. Nakon zaprimanja mišljenja tijela i/ili osoba i javnosti Jedinstveni upravni odjel utvrđuje konačni sadržaj strateške studije i donosi Odluku o sadržaju strateške studije, koju će objaviti na internetskoj stranici Grada Hvara sukladno člancima 9. i 10. Uredbe.
 3. Jedinstveni upravni odjel u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju sadržaja strateške studije istu dostavlja odabranom ovlašteniku, koji će izraditi Stratešku studiju, sukladno članku 11. Uredbe.
 4. Za potrebe ocjene strateške studije Gradonačelnik/Pročelnik imenuje Povjerenstvo za stratešku procjenu u roku od 8 dana od donošenja odluke o sadržaju strateške studije. Postupak imenovanja i rad Povjerenstva propisan je odredbama Pravilnika o povjerenstvu za stratešku procjenu („Narodne novine”, br. 70/08) – u daljnjem tekstu Pravilnik.
 5. Jedinstveni upravni odjel u roku od 8 dana od dana primitka strateške studije od ovlaštenika, istu zajedno s nacrtom prijedloga Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. dostavlja Povjerenstvu za stratešku procjenu. Nakon što u postupku sukladno člancima 9. i 10. Pravilnika ocijeni daje strateška studija cjelovita i stručno utemeljena, Povjerenstvo donosi mišljenje o rezultatima strateške studije u odnosu na nacrt prijedloga Strategije razvoja Grada Hvara.
 6. Nakon što razmotri mišljenje Povjerenstva, Gradonačelnik/Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela donosi Odluku o upućivanju strateške studije i nacrta prijedloga Strategije razvoja Grada Hvara na javnu raspravu, sukladno članku 15. Uredbe, koju Odluku objavljuje na internetskoj stranici Grada Hvara. Postupak sudjelovanja javnosti u javnoj raspravi o strateškoj studiji i nacrtu prijedloga Strategije razvoja Grada Hvara provodi se prema odredbama članka 5.. 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
 7. Istodobno s upućivanjem na javnu raspravu, Gradonačelnik/Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela dostavlja stratešku studiju i nacrt prijedloga Strategije razvoja Grada Hvara na mišljenje tijelima i/ili osobama od kojih je zatraženo mišljenje za utvrđivanje sadržaja strateške studije.
 8. Nakon provedene javne rasprave, Jedinstveni upravni odjel sva mišljenja, primjedbe i prijedloge iz javne rasprave svih sudionika (tijela/osoba/javnosti) dostavlja na očitovanje ovlašteniku, odnosno izrađivaču strateške studije i izrađivaču nacrta prijedloga Strategije razvoja Grada Hvara. Svojim očitovanjem izrađivač strateške studije će predložiti konačne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša vezano za Strategiju razvoja Grada Hvara. Jedinstveni upravni odjel nakon toga priprema nacrt konačnog prijedloga Strategije razvoja Grada Hvara.
 9. Prije upućivanja nacrta konačnog prijedloga Strategije razvoja Grada Hvara na donošenje Jedinstveni upravni odjel pribavlja, sukladno članku 18. Uredbe, mišljenje od Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije o provedenoj strateškoj procjeni i ocjeni prihvatljivosti Strategije razvoja Grada Hvara na ekološku mrežu, a navedeno je tijelo u roku od 30 dana od dana primitka dokumentacije u obvezi dostaviti mišljenje Općinskom načelniku.
 10. Nakon što Gradonačelnik/Pročelnik donese Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni (članak 19. Uredbe), potrebno je izraditi Program praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi Strategije razvoja Grada Hvara, sukladno članku 20. Uredbe.

 

PRILOG II.

 

Popis javnopravnih tijela koja su dužna sudjelovati u postupku strateške procjene

 

 1. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35. p.p. 475, 21000 Split
 2. HRVATSKE ŠUME. UŠP SPLIT, Šumarija Makarska. Kralja Petra Krešimira IV 36, 21300 Makarska
 3. HRVATSKE CESTE, Ispostava Split. R. Boškovića 22, 21000 Split
 4. HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split
 5. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine. Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, 21000 Split
 6. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split
 7. Upravni odjel za društvene djelatnosti Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
 8. Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje. Bihaćka l/III, Split
 9. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije. Prilaz braće Kaliterna 10. 21000 Split
 10. Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije. Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
 11. Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
 12. Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
 13. HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti. Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), odredbe članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 02/11 – pročišćeni tekst, 06/13 i 11/13) Gradonačelnik Grada Hvara dana 13. rujna 2016. g., donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2016.g.

 

Članak 1.

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2016.g. („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 11/15 i 03/16) mijenjaju se odredbe i to:

                U glavi 2. PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM u točki IV. u stavku 5. MIKROLOKACIJE red. br/1. i 4. brišu se, a na red. br. 5. briše se jedna „bačva” dok druga postaje „bačva” za obavljanje djelatnosti taxi prijevoza i iznajmljivanje brodica.

Korisnici koncesijskih odobrenja koji uredno obavljaju djelatnost na brisanim mikrolokacijama izmjestiti će se i to:

-          sa mikrolokacije br. 1. FABRIKA (Mandrač jug), izmjestiti će se na mikrolokaciju br. 2. FABRIKA (Mandrač sjever) koja postaje zajednička mikrolokacija za taxi prijevoz i iznajmljivanje brodica;

-          sa mikrolokacije br. 4. PORED ATLASA, izmjestiti će se na mikrolokaciju br. 5. ROTONDA na „bačvu” na kojoj će se obavljati djelatnost taxi prijevoza i iznajmljivanje brodica.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Gradske reklame sa brisanih mikrolokacija iz čl. 1. ove Odluke biti će izmještene na mikrolokacije na kojima će izmješteni korisnici koncesijskih odobrenja iz čl. 1. ove Odluke obavljati djelatnost.

Na reklamama će se nalaziti i popis svih korisnika koncesijskih odobrenja sa brojevima brodica i taxi prijevoznika.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada

Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/15-01/106

URBROJ: 2128-01-01/1-16-10

Hvar, 13. rujna 2016 .g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o uvođenju sezonske pretplate na ulaznice za 55. hvarske ljetne priredbe

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom se utvrđuje se sezonska pretplata za posjetitelje manifestacije 55. hvarske ljetne priredbe 2016., u dvije kategorije:

-          u iznosu od 300,00 kuna (tristotine kuna), kojom se ostvaruje pravo ulaza na 36 događanja do kraja Hvarskih ljetnih priredbi, te

-          u iznosu od 200,00 kuna (dvijestotine kuna), kojom se ostvaruje pravo ulaza na 10 događanja Hvarskih ljetnih priredbi.

Pretplata ne uključuje ulaznice za koncert Habana Social Club koji će se održati na Venerandi 8. kolovoza 2016. godine.

 

Članak 2.

 

Naplatu pretplate vršit će djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara ili studenti i učenici za koje Grad Hvar ima sklopljen ugovor sa Student servisom. Naplata se vrši isključivo u kunama, na mjestu prodaje ulaznica za Hvarske ljetne priredbe.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 612-01/16-01/12

URBROJ: 2128/01-01/1-16-02

Hvar, 27. lipnja 2016. g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN”, broj: 86/08 i 61/11), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN”, broj: 74/10) i članka 35. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 12/10, 3/15), radno mjesto: viši stručni suradnik za graditeljstvo ,zaštitu okoliša i poslove EU

u dijelu „uvjeti za radno mjesto/potrebno stručno znanje” alineja 1. mijenja se i sada glasi:

-          visoka stručna sprema (VSS) građevinske, arhitektonske struke ili društvenog smjera

 

REDNI BROJ: 17

RADNO MJESTO II kategorije – potkategorija radnog mjesta – savjetnik

NAZIV RADNOG MJESTA: viši stručni suradnik za graditeljstvo, zaštitu okoliša i poslove EU

KLASIFIKACIJSKI RANG : 6

BROJ SLUŽBENIKA: 2

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

-        obavlja upravne, stručne i druge poslove iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša sukladno propisima i pravilima struke

-        prikuplja i obrađuje tehničku dokumentaciju za izdavanje potrebitih dozvola za realizaciju gradnje i rekonstrukcije (lokacijska i građevna dozvola), te ishođenje suglasnosti nadležnih tijela

-        obavlja stručne i druge poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva, sukladno propisima i pravilima struke, a odnose se na komunalni doprinos (izrada rješenja i izračuna), te vrši nadzor izdanih lokacijskih i građevnih dozvola u svezi komunalnog doprinosa

-        prati propise iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša i brine se o primjeni istih

-        sudjeluje u osmišljavanju i pripremi razvojnih projekata

-        prati natječaje i sudjeluje u pripremama projekata Grada za apliciranje na strukturne i druge EU fondove

-        koordinira suradnju Grada s Fondom za zaštitu okoliša, razvojnim agencijama, LAG-om, konzultantskim kućama i drugim tijelima koji sudjeluju na natječajima za bespovratna sredstva EU programa

-        sudjeluje u provedbi EU projekata

-        izrađuje idejna rješenja uređenja i opremanja gradskih javnih (prometnih, zelenih i rekreacijskih) površina i obalnog pojasa

-        radi na realizaciji gradnje i rekonstrukcije na nekretninama pod zaštitom

-        obavlja građevinske i druge nadzore na izgradnji i rekonstrukciji nekretnina kad je investitor Grad Hvar i kad oni nisu povjereni drugim pravnim ili fizičkim osobama

-        koordinira rad sa konzervatorskom službom radi zaštite područja i objekata registriranih kao zaštićene spomeničke cjeline odnosno spomenici kulture

-        koordinira rad nadzornih službi na izgradnjama sa drugim javnim poduzećima koji rade na javnim površinama

-        koordinira rad službi nadležnih za zaštitu okoliša na djelatnostima koje obavljaju druga javna poduzeća koji rade na zaštiti okoliša i postupanju s otpadom

-        priprema i obrađuje potrebnu dokumentaciju za kapitalne investicije Grada

-        prikuplja, obrađuje, dostavlja podatke i učestvuje u provođenju postupka javne nabave radova, roba i usluga iz svog djelokruga

-        izrađuje nacrte odluka, programa i izvješća za Gradsko vijeće i gradonačelnika iz oblasti svoje nadležnosti

-        obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe, pročelnika i gradonačelnika.

ODGOVORNOST:

-        za svoj rad odgovara voditelju Službe, pročelniku i gradonačelniku.

UVJETI ZA RADNO MJESTO/POTREBNO STRUČNO ZNANJE

-        visoka stručna sprema (VSS) građevinske, arhitektonske struke ili društvenog smjera

-        jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-        položen državni stručni ispit

-        poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

-        radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 113-01/10-01/25

Urbroj: 2128/01-01/1-15-03

Hvar, 5. rujna 2016.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

 1. Odluka o prestanku obavljanja dužnosti člana Gradskog vijeća………………………………………………………….. 193
 2. Odluka o nastavku obavljanja dužnosti člana Gradskog vijeća…………………………………………………………… 193
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje na području Grada Hvara  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 194
 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016. godinu………………………………………….. 194
 5. Odluka o kandidiranju projekata na natječaje mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. godine…………………………………………………………………………………… 194
 6. Odluka o korištenju javne površine za postavu tabli za oznaku komercijalnog sadržaja u Gradu Hvaru …… 195
 7. Zaključak o pokretanju inicijative za poduzimanje mjera za sprječavanje štete od divlje svinje ……………….. 196
 8. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnina k.o. Hvar …………………………………………. 197

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 

 1. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu 198
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016. godinu …………………………………………. 222
 3. Odluka o prenamjeni proračunskih sredstava…………………………………………………………………………………… 254
 4. Odluka o prenamjeni proračunskih sredstava…………………………………………………………………………………… 254
 5. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš „Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. godine“ 254
 6. Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara            za 2016. g 256
 7. Odluka o uvođenju sezonske pretplate na ulaznice za 55. hvarske ljetne priredbe………………………………….. 257
 8. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara……… 257

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, JelsaZapisnik 23. sjednice GV-a 07. 11. 2016.

Zapisnik je dostupan OVDJEPoziv za 24. sjednicu g.v. Hvar

POZIV JE DOSTUPAN OVDJEREPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/16-01/02

URBROJ: 2128/01-02-16-0

Hvar, 30. studenog 2016. godine

ČLANOVIMA GRADSKOG  VIJEĆA GRADA HVARA                                                     

SVIMA

Poštovani!

 

Na temelju članka 28. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14 ) i članka 25. Poslovnika Gradskog  vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), predsjednik Gradskog vijeća Grada Hvara saziva za dan

08. prosinca ( četvrtak ) 2016. godine u 8,30 sati

                                                         u Gradskoj loži-Loggi u Hvaru

 

24. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći :

 

D n e v n i   r e d:

1. Verifikacija Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara,

 

2. Pitanja vijećnika

3. Prijedlog Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019 godinu,

 

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Hvara za 2017.godinu,

 

5. Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2017.godinu,

 

6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2017. godinu,

 

7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2017.godinu,

 

8. Prijedlog Programa financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2017.godinu,

 

9.Prijedlog  Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 30.Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017.godinu za Grad Hvar,

 

10Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti izu čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017.godinu za Grad Hvar“

 

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana pometanja , čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja  i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete i provođenja sustavne akcije DDD   za 2017.godinu,

 

12.Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Hvara

 

13. Odluka o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje na području Grada        Hvara

 

14.  Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hvara

 

15. Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnine označene kao dijela čest. zem. 907/2, 908, 923/1 i 907/3 k.o. Hvar površine 2580 m2 (površina pod komunalnim otpadom)

 

16. Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnine označene kao čest. zem. 4566/10 k.o. Hvar

 

17. Prijedlog Odluke o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović

 

18. Prijedlog Odluke o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović

 

19. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar

 

20. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar za pedagoško-radnu godinu 2015/2016.

 

 

 

Na znanje:

 

-          Odgovor na vijećničko pitanje vijećnice Nade Jeličić

-          Ostavka Šime Šurjak

 
 

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Fabijan Vučetić

 Izmjene plana nabave.

Izmjene plana javne nabave

Tabelarni prikaz 2016 Plana nabave izmjena VIIPoziv za dostavu ponude idejno rješenje Sportski centar 2016

Poziv je dostupan OVDJEPoziv za dostavu ponude cesta Pais Ul Rudan-Roić 2016

Poziv je dostupan  OVDJE

 Natječaj za radnika na tehničkom održavanju domar-ložač

Natječaj za radnika na tehničkom održavanju domar-ložač dostupan je ovdjePoziv za dostavu ponude asfaltiranje ceste Velo Grablje

Poziv je dostupan OVDJEPRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017.G.

-PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017.G. I PROJEKCIJE ZA 2018.G. I 2019.G.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017.G.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU ( II IZMJENE)

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018.GODINU ( II IZMJENE)

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA , TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA SOCIJALNE SRBI GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2016.GODINU,

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA HVARA ZA 2016.GODINU,

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2016.GODINU ZA GRAD HVAR

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 30. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2016.GODINU ZA GRAD HVAR.

 Izmjene Plana javne nabave Grada Hvara br. 6.

Izmejene plana nabave br. 6

Tabelarni prikaz 2016 Plana nabave izmjena VIObavijest o radovima – Odvodnja, hotel Galeb

 Obavijest o radovima – Odvodnja, hotel GalebNatječaj za stipendije 2016.

Rok za prijavu je do 02. prosinca 2016.g.

IZJAVA o sastavu kućne zajednice

NATJEČAJ 2016.

OBRAZAC – Izjava o neprimanju druge stipendije

OBRAZAC – zamolba za stipendiju

OVJERENI TEKST NATJEČAJA ZA STIPENDIJEODLUKA O CIJENI ULAZNICA U GRADSKU TVRĐAVU „ŠPANJOLA”

Odlukom se od 01.01.2017.godine  povećava cijena ulaznica   sa  30,00  na 40,00 kuna.Obavijest o prikupljanju prijava – iskazivanje interesa za adventske kućice

Obavijest_prijave za kućice

PRIJAVNI_OBRAZAC kućicePoziv za sudjelovanje u božićno-novogodišnjem programu

Poziv preuzmite OVDJEZapisnik 22. sjednice GV-a 23. 09. 2016.

Zapisnik je dostupan OVDJEPoziv za dostavu ponude obnova Palače Vukašinović- Radošević

Poziv je dostupan ovdje:

Poziv za dostavu ponude obnova Palače Vukašinović- RadosevićPoziv za dostavu ponude rekonstrukciju crkve Sv. Ivana

Poziv je dostupan ovdje:

Poziv za dostavu ponude rekon. crkve Sv. Ivana

Poziv za dostavu ponude sanacija sat kula 1 fazaFinancijsko izvješće Katije Zanonović Dawney – LZPM

2016 Izjava o donacijama Katija Zaninović Dawnwy

FIN. plan 2016

GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2015

Obrazac G FIN. IZV. samo za članove liste grupe birača

PROGRAM ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2013 – 2017PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA BRUSJE

UPU BRUSJE OBJAVA GRADONAČELNIKA

UPU_BRUSJE 1 NAMJENA PP3

UPU_BRUSJE 2A PROMET PP3

UPU_BRUSJE 2B ENERGETIKA TK PP3

UPU_BRUSJE 2C VODA_ODVODNJA PP3

UPU_BRUSJE 3 UVJETI KORISTENJA PP3

UPU_BRUSJE 4 OBLICI KORISTENJA I NACIN GRADNJE PP3

UPU_Brusje_Sazetak

UPU1_Brusje_Obrazlozenje_PP3

UPU1_Brusje_Odredbe_PP3

 Izmjena i dopuna plana javne nabava br. V

Izmjena i dopuna plana javne nabava br. V

Tabelarni prikaz 2016 Plana nabave-izmjena VPOZIV ZA DOSTAVU PODATAKA RADI IZRADE PRORAČUNA GRADA HVAR ZA 2017.G. TE PROJEKCIJA ZA 2018.G. I 2019.G.

NAPOMENA:

 • Rok za dostavu podataka je 31.10.2016.g.
 • Poziv se ne odnosi na sportske udruge, udruge u kulturi te ostale udruge civilnog društva.  Sredstva za financiranje njihovih programa i djelovanja odobravati će se putem javnog natječaja nakon donošenja Proračuna Grada Hvara za 2017.godinu

Poziv za dostavu podataka za izradu Proračuna Grada Hvara za 2016. je dostupan OVDJE .Poziv za dostavu ponude izgradnja poljskog puta Spile 2016.

Poziv je dostupan OVDJE.POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016. GODINU

„ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016. GODINU“

Sastoji se od dva dokumenta:

Zaključak Gradskog vijeća Grada Hvara o nedonošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016. godinu

i

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016. godinuUPUTE O SURADNJI IZMEĐU GRADA HVARA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ NADLEŽNOSTI GRADA HVARA

Upute su dostupne OVDJEIZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA 2 / 2016


REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADONAČELNIK

Klasa: 020-01/16-01/08

Urbroj: 2128/01-01/1-16-03

Hvar, 1. rujna 2016.

 

                                                                           VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

                                                                                                          21 450 HVAR

 

 

PREDMET: Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2016.g

 

Sukladno članku 35. b stavak l. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («NN», broj: 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ) i  članku 37. stavak l. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), podnosim Polugodišnje izvješće o radu za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.

 

U vremenskom razdoblju od  šest mjeseci izdvajam najvažnija pitanja i ostvarene kontakte:

1./ 12. veljače prisustvovao sam sastanku za Erasmus+ projekt

2./ Dana 16. ožujka bio sam dio konferencije za lokalne dionike u sklopu projekta HvaR&D ˛projekta

3./   8. travnja održali smo prezentaciju biciklističkih mapa i zajednički prospekt otoka Hvara u gradskoj     Loggi

4./   19. svibnja provedena je nova javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Opuzena glavica

5./   27. travnja sudjelovao sam na rdugoj projektnoj konferenciji HVAR&D projekta

6./   11. do 14. svibnja prisustvovao sam danima Hvarskog kazališta

7./   17. svibnja bio sam domaćin gradonačelnicima Komiže, Visa, Starog Grada i načelnicima općina Jelsa i Sućuraj na prezentaciji Tehnix tehnologije za održivo gospodarenje komunalnim otpadom

8./  Bio sam na sjednici Povjerenstva za granice pomorskog dobra

Odrađen je i niz sastanaka, susreta i putovanja sa ljudima iz crkvenog. kulturnog i gospodarskog života kako grada Hvara tako i šire.

 

I. U periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine . u području financija i proračuna odrađeno je slijedeće:

Pripremljeni su slijedeći dokumenti i dostavljeni Gradskom vijeću na donošenje:

-          Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2016.godinu sa pripadajućim programima,

-          Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2015.godinu,

 

Gradonačelnik je sukladno donesenom Proračunu te njegovim izmjenama donosio   Plan prihoda i primitaka , te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2016.godinu, te njegove izmjene i dopune.

Gradonačelnik je svakodnevno u kontaku sa Službom za proračun i financije vezano uz naplatu gradskih prihoda, te plaćanje dospjelih obveza  i ovjere dokumenata.

Razmatrali su se zahtjevi korisnika Proračuna i prema dinamici primljenih prihoda davali  su se nalozi za isplate i prijenosi.

 

Grad Hvar je u navedenom  periodu primio potpora i pomoći:

 

-          Od Ministarstva kulture, temeljem sklopljenih ugovora, primljeno je:

 

A)    108.000,00 kuna za Hvarske ljetne priredbe (80% po Ugovoru),

B)    120.000,00 kuna za Palača Vukašinović temeljem ugovora iz 2015.godine,

C)    1.000.000,00 kuna za uređenje Arsenala sa fontikom i kazalištem, temeljem ugovora iz 2015.godine,

 

UKUPNO: 1.228.000,00 kuna.

 

-          Od Fonda za zaštitu okoliša primili smo 495.586,84 kuna za sufinanciranje za nabavu komunalnog vozila,

-          Od Hrvatskih voda 15.859,37 kuna za projekt izmjera kuća za obračun komunalne naknade i naknade za uređenje voda.

 

U navedenom razdoblju Grad Hvar je primio ukupno pomoći i potpora u iznosu od: 1.739.446,21 kuna.

 

II. Provedeni su postupci javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi («NN», broj: 90/11, 83/13 i 143/13 ) kako slijedi:

1. Usluge održavanja računalnih programa, Ugovor o nabavi usluga sa Offero prima d.o.o. od 29. 01. 2016., 19.200,00 kuna, bagatelna nabava.

2. Ažuriranje stranica, objava informacija i obavijesti na službenim Stranicama Grada Hvara www.hvar.hr i www.otok-hvar.hr, Ugovor o nabavi usluga sa Offero prima d.o.o. od 29. 01. 2016., 55.632,00 kuna, bagatelna nabava.

3. Tehničko održavanje računala monitora, te ostale računalne opreme, Ugovor o nabavi usluga sa Offero prima d.o.o. od 21. 01. 2016., 35.280,00 kuna, bagatelna nabava

4 Programsko-softversko tehničko održavanje web stranice www.hvar.hr, Ugovor o nabavi usluga sa Offero prima d.o.o. od 29. 01. 2016., 30.000,00 kuna, bagatelna nabava.

5. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Hvara, Ugovor o nabavi usluga s GISPLAN d.o.o. Split od 29. 01. 2016.g., 35.000,00 kuna, bagatelna nabava.

6. Medijsko praćenje i radijsko emitiranje vijesti, informacija, te svih događanja u Gradu Hvaru, Ugovor o nabavi usluga sa Megamix d.o.o., Split od 29. 01. 2016., 69.600,00 kuna, bagatelna nabava.

7. Zakupnina za korištenje sustava PAZI GRAD sa nadogradnjom na sustav GRADSKO OKO, Ugovor o nabavi usluga s RI-ING NET d.o.o. od 29. 01. 2016.g., Rijeka, 56.700,00 kuna, bagatelna nabava.

8. Izrada Strateške studije procjene utjecaja na okoliš za „Strategiju razvoja Grada Hvara do 2020.g.“, Ugovor o nabavi usluga sa Zeleni servis d.o.o., Split od 12. 02. 2016.g., 69.000,00 kuna, bagatelna nabava.

9. Usluga kontinuiranog savjetovanja o pripremi EU projekata, Ugovor o nabavi usluga s Uhy Savjetovanje d.o.o., Split od 15. 02. 2016.g., 69.000,00 kuna, bagatelna nabava.

10. Hosting, domena, izrada web stranice snimanja panorama na www.hvar.hr , programiranje i integracija na www.hvar.hr, Ugovor o usluga s Offero prima d.o.o. od 15. 02. 2016.g., 55.411,04 kuna, bagatelna nabava.

11. Izrada implementacije web stranice „Službeni Glasnik“ na matičnu stranicu www.hvar.hr, Ugovor o nabavi usluga s Offero prima d.o.o. od 29. 02. 2016.g., 9.540,00 kuna, bagatelna nabava.

12. Uklanjanje krivo postavljenih predmeta na javnoj površini u Gradu Hvaru, Ugovor o nabavi usluga sa Princes Ćelić d.o.o., Krivodol, od 29. 02. 2016., Cijena usluge: PKV radnik sat rada 76,00 kn, KV radnik sat rada 95,00kn, prijevoz kamionom 1,5 tona 1 dana rada 600,00 kuna i troška prijevoza Split-Stari Grad, bagatelna nabava.

13. Rekonstrukcija stubišta na raznim lokacijama na području grada Hvara, Ugovor o nabavi radova sa Princes Ćelić d.o.o., Krivodol, od 29. 02. 2016., 67.215,00 kuna, bagatelna nabava.

14. Usluga projektantskog nadzora na izvedbi projekta rekonstrukcije unutrašnjeg uređenja Hvarskog Arsenala sa kazalištem, Ugovor o nabavi usluga s Situs d.o.o., Šibenik od 29. 02. 2016.g., 69.500,00 kuna, bagatelna nabava.

15. Izrada izvedbenog projekta sanacije dijela uvale Vira, Ugovor o nabavi usluga s Obala d.o.o, Split od 29. 02. 2016.g.,69,900,00 kuna, bagatelna nabava.

16. Izrada Projekta rekonstrukcije i uređenja zgrade škole u Velom Grablju, Ugovor o nabavi usluga s ovlaštenom arhitekticom Vlastom Marčić, Split, od 29. 02. 2016.g., 40.000,00 kuna, bagatelna nabava.

17. Usluga koordinatora II zaštite na radu, Ugovor o nabavi usluga sa Spegra  d.o.o. Split, od 29. 02. 2016.g., 66.000,00 kuna, bagatelna nabava.

18. Izrada projektne dokumentacije za dobivanje građevne dozvole te adaptaciju i dogradnju  poslovne zgrade u Ulici Antifašizma 10, Ugovor o nabavi usluga s Arhitektura i graditeljstvo Matas d.o.o., Zagreb od 29. 02. 2016.g., 46.000,00 kuna, bagatelna nabava.

19. Izrada izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Brusje za ponovljenu javnu raspravu, Ugovor o nabavi usluga s Jurcon projekt d.o.o., Zagreb od 09. 03. 2016.g., 39,600,00 kuna, bagatelna nabava.

20. Zidarski radovi na gradskoj tvrđavi Fortica, Ugovor o nabavi radova s Contarini d.o.o., Solin od 14. 03. 2016.g., 99.950,00 kuna, bagatelna nabava.

21. Oblikovanje projekta te izrada prijave i priprema dokumentacije projekta rekonstrukcije Dječjeg vrtića u okviru natječaja iz Programa ruralnog razvoja -mjera 7.4, Ugovor o nabavi usluga s Uhy Savjetovanje d.o.o., Split, od 01. 03. 2016.g., fiksno -35.000,00 kn+ 2% prihvatljivog iznosa ulaganja do maksimalno 69.900,00 kuna, bagatelna nabava.

22. Izrada elaborata zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procijene utjecaja na okoliš za projekt uređenja plaže Križa, Ugovor o nabavi usluga s Fakultetom Građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Split, od 11. 03. 2016.g., 45.000,00 kuna, bagatelna nabava.

23. Asfaltiranje raznih lokacija na području Grada Hvara, Ugovor o nabavi radova s Asfalt inženjering d.o.o., Metković, od 30. 03. 2016.g. 372.800,00 kuna, bagatelna nabava.

24. Radovi izgradnje javne površine – boćarskog terena i pripadajuće zelene površine s parkiralištem na Vrisku II. faza, Ugovor o nabavi radova sa obrtom PAIS vl. Josip Vranković, od 31. 03. 2016., 178.810,70 kuna, bagatelna nabava.

25. Popločenje kamenom šetnice Antuna Tomislava Petrića IV. faza – dodatni radovi, Ugovor o nabavi radova s Ima Projekt d.o.o., Split, od 08. 04. 2016.g., 234.390,14 kuna, bagatelna nabava.

26. Radovi iskopa, postavljanja kablova, traka uzemljenja i izreda temelja za javnu rasvjetu na raznim lokacijama Grada Hvara, Ugovor o nabavi radova sa Carić Gradnja d.o.o., Vrbanj od 11. 04. 2016., 288.710,00 kuna, bagatelna nabava.

27. Usluga suzbijanja vegetacijskog obraštaja na gradskoj tvrđavi Fortica, II faza, Ugovor o nabavi radova s Vrul d.o.o., Kučine, od 12. 04. 2016.g. 187,770,00 kuna, bagatelna nabava.

28. Dobava rasvjetnih tijela, kablova, traka uzemljenja i drugog elektro-materijala, te stupova za javnu rasvjetu, Ugovor o nabavi robe s FOR Stifa d.o.o. od 22. 04. 2016.g., 196.516,00 kuna, bagatelna nabava.

29. Usluga organizacije boravka izvođača i ostalih učesnika u okviru održavanja 43. Dana Hvarskog kazališta, Ugovor o nabavi usluga s Hvarski pučkim kazalištem Hvar,  od 06. 05. 2016., 49.000,00 kuna, bagatelna nabava.

30. Pružanje pravnih usluga, Ugovor o nabavi usluga s odvjetnikom Mirkom Butorovićem od 14. 05. 2016.g., 195.000,00 kuna, bagatelna nabava.

31. Izrada priloga Strategiji razvoja Grada Hvara do 2020.g. Plan razvojnih projekata, Ugovor o nabavi usluga s Uhy savjetovanje d.o.o., Split od 23. 06. 2016.g., 28.000,00 kuna, bagatelna nabava.

Svi iznosi su bez pripadajućega poreza na dodanu vrijednost.

 


 

III. Iz oblasti komunalnih djelatnosti, prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša odrađeno je:

A)     JAVNA RASVJETA

-Radovi iskopa, postavljanja kabela, traka uzemljenja i izrada temelja za javnu rasvjetu na raznim lokacijama (Ul. Domovinskog rata, Ul. Ive Roića, Ul. Matije Ivanića, Ul, Luke Tudora, Ul. Ante Martinolića. Šetalište A.T.Petrića, Milna-više lokacija, Sv. Nedjelja – više lokacija, Brusje-više lokacija)

- Dobava rasvjetnih tijela, kablova, traka uzemljenja, drugog elektro materijala te stupova za javnu rasvjetu

- Dobava i ugradnja akcentne rasvjete hvarskog Mandraća

- Redovna suradnja sa Komunalno Hvar d.o.o. i nadzor nad radovima održavanja javne rasvjete na području  Grada Hvara

B)      JAVNE POVRŠINE

-Izgradnja i rekonstrukcija  stubišta na Križnom Ratu

-Uređenje boćarskog terena i pripadajuće zelene površine na Vrisku, s parkiralištem – 3. faza

-Izrada i postava zaštitnih ograda na raznim lokacijama (Sv. Nedjelja, Franjevački samostan, Kroz Burak, rukohvati u gradskoj jezgri)

-Popločenje kamenom šetališta Antuna Tomislava Petrića – 3.faza

-Dobava i postava komercijalne signalizacije na javnim površinama Grada Hvara (62 table)

- Izrada skulpture „ Ribič“ , autora D.Bićanića, izrada modela

- dobava i postava klupa , koševa i stupića za javne površine

- preventivna dezinsekcija palmi na javnim površinama u svrhu zaštiote od palmine pipe i špalminog drvotoča

- Redovna suradnja sa Komunalno Hvar d.o.o. i nadzor nad radovima održavanje zelenih površina i parkova

C)      NERAZVRSTANE CESTE

-Asfaltiranje raznih lokacija na području Grada Hvara (Ul. Higijeničkog društva, Ul. biskupa J. Dubokovića, Kruvenica, Ul. Braće Buzolić, Ul. Miće Marchija, Ul. Tome Buzolića, Ul. Marina Gazarovića, Milna boćalište, Brusje – put do crkve)

- Redovna suradnja s Borova d.o.o. na  održavanju nerazvrstanih cesta u sklopu Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova ( popravci udarnih rupa i oštećenja kolnika i ostalih dijelova prometnica)

D)   OTPADNE I OBORINSKE VODE

-Izgradnja fekalne i oborinske odvodnje na području Ograde – Os 3 (Ul. Marina Gazarovića i Ul. braće                       Buzolić) – 1. faza

-Izgradnja fekalne i oborinske odvodnje od Ograda do mora – 2. faza

D)     GOSPODARENJE OTPADOM

-Izrada  izvješća o provođenju Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za 2015. godinu

-Suradnja s fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na sufinanciranju Projekta edukacije građana Hvara o odvajanju otpada ( izrada promotivnih materijala i snimanje videa)

E)      PROMET

- Obilježavanje horizontalne prometne signalizacije na području Grada Hvara na raznim lokacijama

- Postava novih prometnih znakova za vertikalnu signalizaciju na raznim lokacijama

- Postava prometnih ogledala na opasnim križanjima

- Izdano 160  Dozvola za ulazak u zonu stalne zabrane prometa (centar grada)

 

F)      GROBLJA

- Adaptacija mrtvačnice na gradskom groblju u Hvaru- nastavak radova

- Izrađen i isporučen Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju novog gradskog groblja Kruvenica

G)     SPORTSKI OBJEKTI I IGRALIŠTA

- Redovno održavanje i servisiranje sprava na dječjem igralištu „Šumica“

- Uređenje nogometnog igrališta u Svetoj Nedjelji

H)     POSLOVNI OBJEKTI I PROSTORI GRADA

- Uređenje dijela poslovne zgrade Obala Fabrika 35 – rekonstrukcija sanitarnih čvorova

- Snimak postojećeg stanja poslovne zgrade Obala Fabrika 35 ( zgrada katastra)

- Uređenje ureda za Službu za proračun i financije i Službu za društvene djelatnosti

- Rekonstrukcija sanitarnog čvora u poslovnoj  zgradi Ulica Ive Miličića 7 ( službe grada)

I)        ETNO-EKO SELA

-          Projekt rekonstrukcije i uređenja zgrade škole  u Velom Grablju (sufinanciranje Županija Splitsko-dalmatinska i projekt Etno Eko)

 

J)       OBALNI POJAS

-          Popravak betonskog platoa na obalnoj šetnici Put Križa

-          Sanacija zida i betoniranje šetnice uz more u Svetoj Nedjelji

-          Njega stabala i oblikovanje krošnji borova u svrhu zaštite šume uz šetnice i pješačke staze predjela Šumica

-          Dobava i ugradba sustava za navodnjavanje zelenih površina na obalnom pojasu Obale Riva, te parkova pored Mandrača

-          Krajobrazno uređenje, dobava dendro materijala ( sadnica), obnova i uređenje travnjaka na zelenim površinama u obalnom pojasu

-          Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za projekt uređenja plaže u Križa

-

K)      PROSTORNO UREĐENJE

-Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Hvara

-UPU Brusje – priprema dokumentacije za ponovljenu javnu raspravuKAPITALNI PROJEKTI

- Radovi suzbijanja vegetacijskog obraštaja na gradskoj tvrđavi Fortica, Grad Hvar – FAZA II

- Radovi na rekonstrukciji i unutrašnjem uređenju hvarskom Arsenala s kazalištem

- Radovi adaptacije i unutarnjeg uređenja Palače Radošević/Vukašinović I faza – nastavak radova

- Radovi nakon urušavanja crkve Sv. Ivana- nastavak radova

- Idejni i glavni projekt rekonstrukcije i nadogradnje  zgrade bivše pčelarske zadruge , Ulica Antifašizma 10

- Rekonstrukcija oštećenih objekata, te uklanjanje dotrajalih i nelegalnih objekata  na prostoru Venerande

- Nabava platna ,te uređenje prostorije za projektor za potrebe digitalnog kina na Venerandi

- Izrada i ugradba interaktivnih info-stupova za spomenike kulture ( 3 kom na hvarskoj tvrđavi)

- Stolarski radovi na vanjskoj stolariji ( prozori i vrata) na Venerandi, Fortici i palači Vukašinović

L)       NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

-Izdano 60 Rješenja obveznicima plaćanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade

 

M)   KOMUNALNI DOPRINOS

-Izdano 36 Rješenja obveznicima plaćanja kom. doprinosa

 

N)     EU FONDOVI / NACIONALNI FONDOVI / LAG „ŠKOJI“

- Izrada projektnog prijedloga  i prijava projekta „Grupa A- HVAR- tvrđava kulture“ , za dodjelu bespovratnih sredstava   MRRFEU za Pripremu i provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine, te praćenje postupka vrednovanja projekta

- Usluga kontinuiranog savjetovanja o pripremi EU projekata, Ugovor o nabavi usluga sa UHY savjetovanje

-Hvar&D – uvođenje GIS i ICT tehnologija u kurikulume fakultativne nastave i njihova primjena u održivom razvoju Grada Hvara, partnerstvo u projektu – provedba projekta

-Prijava projekta Uređenje šetnice A.T.Petrića – prijava na Ministarstvo MRRFEU na program razvoja otoka u 2016. godinu

-Prijava projekata „Forski mlin na vitar“ – turistički interpretacijski centar i projekta Pristup i pustinjački stan sa crkvicom u Svetoj Nedjelji- prijava na natječaj SDŽ za sufinanciranje razvojnih projekata u turizmu

- Prijava projekata Plaža u uvali Križa i Javna zelena površina Galeb- prijava na natječaj SDŽ za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru

- Prijava projekta Rekonstrukcija javne rasvjete Grada Hvara- prijava na natječaj SDŽ za program Sustavno gospodarenje energijom na području SDŽ , prijava na MRRFEU na program razvoja otoka u 2016. godinu, te prijava na Ministarstvo graditeljstva i …. Za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva u gradovima i općinama

- Rad na oblikovanju projekta i priprema za prijavu  projekta rekonstrukcije Dječjeg vrtića u okviru natječaja iz Programa ruralnog razvoja – mjera 7.4.

- rad na izradi popisa razvojnih projekata za strategiju razvoja Grada Hvara do 20120.godine

 

IV. Odrađeni poslovi u oblasti gospodarstva i socijalne skrbi,

odrađeno je:

 

Dana 28. lipnja 2016.g. donesen je Plan upravljanja pomorskim dobrom za područje Grada Hvara u 2016.g. („Sl.gl.Grada Hvara“ br. 11/15) i dvije njegove Izmjene i dopune i to 04. ožujka i 12. svibnja 2016.g. („Sl.gl.Grada Hvara“ br. 03/16), te osnovom Plana nekoliko obavijesti, zaključaka, suglasnosti i smjernica u svezi ostvarenja

 

Dana 12. svibnja 2016. donijeta je Odluka o korištenju i visine naknade za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja brodica i prijevoza putnika putem „bačve“ za 2016.g. („Sl.gl.03/16)

 

U svezi donesenog Plana i Odluke Grad je u više navrata imao razgovore s predstavnicima Splitsko dalmatinske županije, Lučke uprave, Lučke kapetanije i Policije

Temeljem Plana donijeto je novih 42 koncesijskih odobrenja i ostvareno 312.000,00 kn,

-od već ranije izdanih ostvareno još 140.761,00 kn

Temeljem navedenog Plana i Odluke:

-sklopljeno je 11 novih ugovora za taxi prijevoz i ostvareno   96.000,00 kn

-od već ranije sklopljenih ugovora za prijevoz (barkarijoli)      36.000,00 kn

Iz svega iznesenog ukupno ostvarena sredstva do dana 30. Lipnja 2016. su 584.000,00 kn

 

Po osnovi koncesija SDŽ koji je prihod Države 1/3, Županije 1/3 gdje i Grada

1/3  do dana 30. lipnja 2016.g. Grad je ostvario                                              440.271,15 kn

 

 

Službe Jedinstvenog upravnog odjela rješavale su brojne zahtjeve fizičkih i pravnih osoba, te donijele odgovarajuće rješenja, zaključke, koncesijska odobrenja te obavljale sve ostale poslove potrebne za uredno funkcioniranje grada.

 

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK

 

Rino Budrović, dipl. ing.


 

IZVJEŠĆE JE DOSTUPNO ZA PREUZIMANJE OVDJE

 

Protected with SiteGuarding.com Antivirus