Dnevni red 34. sjednice Gradskog vijeća – 22. ožujka 2011.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D H V A R
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/11-01/1
URBROJ: 2128-01-02-11-03
Hvar, 17. ožujka 2011. godine

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA
SVIMA

Poštovani!
Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09 i
8/09 ) i članka 25. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,
7/09 i 4/10 ), predsjednik Gradskog vijeća Grada Hvara saziva za dan
22. ožujka ( utorak ) 2011. godine u 8,30 sati
u Gradskoj loži-Loggi u Hvaru

34. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Za sjednicu se predlaže slijedeći :
D n e v n i r e d:

1. Verifikacija Zapisnika 32. i 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara,
2. Pitanja vijećnika,
3. Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika,
4. Prijedlog Odluke o dopuni Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju i zakupu javnih površina,
6. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja marine Sv. Nedjelja,
7. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine izravnom pogodbom za provedbu javnog puta Bukainka,
8. Izviješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu za 2010. godinu,
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu,
10.Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Zaključka Gradskog vijeća od u svezi objekta Venerande,
11. Izvješće Gradonačelnika o tijeku pregovora u svezi Sunčanog Hvara d.d.-Hvar,
12. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka o davanju javne površine na upravljanje tvrtki Fontik
d.o.o,
13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Uprave Eko-Hvar j.t.d.,
14. Tonči Dujmović «Tartaja» iz Hvara, zahtjev za postavljanje drvene montažne kućice na za obavljanje
jednostavnih ugostiteljskih usluga ( jela i pića) na Paklenim otocima,
15. Matija Rajčić iz Hvara, obiteljska kuća Soljačić, traži se očitovanje,
16. Ivan Zaninović Grande, Hvar, zamolba od 01. veljače 2011. godine,
17. Detaljna analiza modela naplate odvoza komunalnog otpada (smeća ),
18. U.U. O. «Zvir», Hvar, vlasnik Ivan Buzolić, molba za poboljšanje uvjeta poslovanja,

Na znanje:
1. Županijska skupština SDŽ, očitovanja na dopis u svezi proglašenja Šumice u Hvaru par-šumom.
2. Gradonačelnik, ugrožena statička stabilnost palače Vukašinović/ Radošević /.

S poštovanjem,                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zoran DomančićProtected with SiteGuarding.com Antivirus