Važni akti

Odluka o zabrani konzumiranja alkoholnih pića na javnim površinama Grada Hvara

18.03.2016.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 [...]

Odluka o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina

18.03.2016.

Na temelju članka 37. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (“Narodne novine”, 5/90, 30/90, 47/90 i 29/94), članka 2. Prekršajnog zakona (“Narodne novine”, [...]

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta

18.03.2016.

O D L U K U o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta   I. OPĆE ODREDBE   Članak 1.   [...]

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2016. godinu

17.02.2016.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2016. godinu

Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za štekat – Ugostitelji – Hvar

12.05.2015.

Zahtjev je dostupan OVDJE
Protected with SiteGuarding.com Antivirus