Odluka o zabrani konzumiranja alkoholnih pića na javnim površinama Grada Hvara

Odluka o zabrani konzumiranja alkoholnih pića na javnim površinama Grada Hvara

18.03.2016.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus