40. sjednica gradskog vijeća grada Hvara (tematska)

 REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D   H V A R
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/11-01/07                        
URBROJ: 2128-01-02-11-11          

Hvar, 28. listopada 2011. godine

                        ČLANOVIMA GRADSKOG  VIJEĆA GRADA HVARA                                                    

SVIMA  

Poštovani!

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09 i 8/09 ) i članka 25. Poslovnika Gradskog  vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,  7/09 i 4/10), predsjednik Gradskog vijeća Grada Hvara saziva za dan

 

10. studeni ( četvrak ) 2010. godine u 8,30 sati u Gradskoj loži-Loggi u Hvaru 

 40. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA ( TEMATSKA )

Za sjednicu se predlaže slijedeći :

D n e v n i   r e d:

  1. Analiza tekuće turističke godine – 2011.,
  2. Smjernice za pripremu slijedeće turističke godine – 2012.

 

NAPOMENE I POSLOVNIČKE ODREDBE:

Uvodno izlaganje iznijeti će Gradonačelnik Grada Hvara i  direktorica Turističke zajednice Grada Hvara .
U raspravi nakon uvodnih izlaganja mogu sudjelovati osim vijećnika, svi pozvani na sjednicu.
Prijave za sudjelovanje u raspravi podnose se predsjedniku Vijeća prije rasprave, te u tijeku rasprave, sve do njezinog zaključenja.

Sudionik u raspravi, u pravilu, može govoriti najviše 5 minuta.
Sudionici u raspravi govore redoslijedom kojim su se prijavili.
Svaki sudionik u raspravi ima pravo na tri replike po 2 minute.
Ukoliko netko od sudionika želi svoje izlaganje popratiti projekcijom prezentacije mora o tome obavijestiti predsjednika Vijeća ili tajnicu Grada najkasnije do petka 07. studenog.

Sudionici u raspravi koji pripreme pismenu raspravu, kopiju mogu dati predsjedniku Gradskog vijeća.

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zoran DomančićProtected with SiteGuarding.com Antivirus