35. Sjednica gradskog vijeća Grada Hvara

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D   H V A R
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/11-01/1                        
URBROJ: 2128-01-02-11-0           

Hvar, 06. svibnja 2010. godine

ČLANOVIMA GRADSKOG  VIJEĆA GRADA HVARA
SVIMA

Poštovani!

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09,
8/09 i 1/11 ) i članka 25. Poslovnika Gradskog  vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09 i 4/10 ), predsjednik Gradskog vijeća Grada Hvara saziva za dan

12. svibnja ( četvrak ) 2011. godine u 8,30 sati u Gradskoj loži-Loggi u Hvaru 

 35. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Za sjednicu se predlaže slijedeći :

D n e v n i   r e d:

1. Verifikacija Zapisnika 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara,
2. Pitanja vijećnika,
3. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Hvara za 2010. godinu,
4. Prijedlog Odluke o pokriću manjka prihoda od nefinancijske imovine, te manjka primitaka od financijske
    imovine iz viškova prihoda poslovanja,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara,
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju Natječaja za prodaju poslovnog prostora u prizemlju kuće tzv. Soljačić,
7. Prijedlog Odluke o izravnoj pogodbi za davanje na korištenje prostora na tvrđavi Španjola,
8. Prijedlog Zaključka o priznavanju tužbe u predmetu Općinskog suda u Starom Gradu br.IP-662/08,
9. Prijedlog Zaključka o povlačenju tužbe u predmetu Općinskog suda u Startom Gradu br. II.P-231/09,
10. Prijedlog Odluke o pokretanju izgradnje i uređenje tematske staze,
11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Hvara,
12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o javnom redu i miru na području Grada Hvara,
13. Prijedlog Odluke o dopuni Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata,
14. Prijedlog Zaključka o davanju u zakup javnih površina ( za štandove ) za koje nije sklopljen ugovor,
15. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu za kupnju nekretnine kavane Pjaca,
16. Prijedlog Zaključka po zahtjevu Josipa (Sibe) Tudor iz Hvara za otkup dijela zemljišta na predjelu Bukainka,
17. Godišnje financijsko izvješće trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. za 2010.g.,
18. Godišnje financijsko izvješće trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o. za 2010.g.,
19. Godišnje financijsko izvješće trgovačkog društva Fontik d.o.o. za 2010.g.,
20. Godišnje financijsko izvješće trgovačkog društva Hvarski vodovod d.o.o. za 2010.g.,
21. Godišnje financijsko izvješće trgovačkog društva FOR d.o.o. za 2010.g., ( izjava ),
22. Posebno izvješće Gradonačelnika -Veneranda,
23. Posebno izvješće Gradonačelnika u svezi poslovnog prostora ex Bobis,
24. Eko –Hvar j.t.d.- dopuna materijala,
25. Detaljno izvješće o sudskim sporovima vrijednosti iznad 100.000, oo kuna.

Na znanje:

1.Zaključak Odbora za razvoj i unapređenje turizma.

S poštovanjem,                                                                

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

 Zoran Domančić v.r.Protected with SiteGuarding.com Antivirus